ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲပိုင္ခြင့္

 ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝးတြင္ ''သမုိင္းဝင္သေဘာတူညီခ်က္''
ဆုိသည့္ သတင္းေကာင္းတစ္ခု ထြက္ေပၚလာသည္။ ထုိသေဘာတူညီခ်က္မွာ တုိင္းႏွင့္
ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ကုိယ္ပုိင္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲခြင့္ကို ေမလ ၂၄ ရက္တြင္
စတင္က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခြင့္ရိွသူမ်ား၏ ေယဘုယ်ေျပာဆုိခ်က္မ်ားအရ ထုိ
သေဘာတူညီခ်က္သည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား တစုိက္မတ္မတ္ ေတာင္းဆုိေနသည့္ကုိယ္ပုိင္
ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အာမခံေပးႏုိင္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေပၚ အျပည့္အဝ ထင္ဟပ္ေစမည့္
အေျခခံဥပေဒကို ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအလုိက္ ေရးဆြဲခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္ ပထမဆံုးထြက္ေပၚလာေသာ
အခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ ''သမုိင္းဝင္ သေဘာတူညီခ်က္'' ဟု UPDJC အစည္းအေဝး
တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားက အမည္တပ္ခဲ့သည္။

''ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ တစ္ခါမွ မရိွဖူးတဲ့
သေဘာတူညီခ်က္ေပ့ါ'' ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ထုိသေဘာတူညီခ်က္မွာ ျပည္နယ္အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရရိွလာသည့္
အခ်က္မ်ားကို အေျခခံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ရာ လူထုအသံကို
အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳသည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုဟု ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး
အဖြဲ႕ နာယက ဦးခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲခြင့္မွာ ႏုိင္ငံေရးက႑ေဆြးေႏြး
မႈတြင္ ရရိွလာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ၂၁ ခ်က္အနက္တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍
ေမ ၂၄ အစည္းအေဝးတြင္ အၿပီးသတ္သေဘာတူညီမႈရႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနေသာႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ထုိသေဘာတူညီခ်က္က
လူထုအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ထုိသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပုိင္းကို ေမးခြန္းထုတ္သူလည္း ရိွသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

အထူးသျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ေက်ာ္လြန္ကာ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္
အသီးသီးတြင္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲခြင့္ဆုိသည္မွာ လက္ေတြ႕က်က် ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရိွ၊ မရိွ
ဆုိသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာတစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္
(အင္န္စီေအ)က သတ္မွတ္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည့္
အဆုိပါေဆြးေႏြးမႈတြင္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုး မပါဝင္ႏုိင္ေသးေပ။
ယင္းအေျခအေနေအာက္တြင္ ရရိွလာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက တုိင္းရင္းသား
အဖြဲ႕အားလံုး၏သေဘာထားကို မည္မွ်အထိ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မလဲဆုိသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျငင္းဆန္ကာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည့္
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အင္န္အယ္လ္ဒီ) သည္ ဒီမုိကေရစီအႏွစ္သာရ ျပည့္ဝသည့္
အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းမည္ဟူသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ အာဏာရယူခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအသံက တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနဆဲ
ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို လက္မလြႊတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒေဘာင္
အတြင္းမွ ေအးခ်မ္းစြာ ေျပာင္းလဲလုိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမ ၉ ရက္က လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ ၿဗိတိန္ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''လမ္းေပၚထြက္ၿပီးလုပ္တဲ့ အစဥ္အလာဆုိတာ ေကာင္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခါတေလ
အစဥ္အလာေကာင္းေတြ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ဆုိတာ အခ်ိန္ယူရပါတယ္။ ကြၽန္မကေတာ့
အခ်ိန္ပုိယူၿပီး ႏုိင္ငံအတြက္ ေကာင္းမယ့္အစဥ္အလာကိုပဲ ခ်မွတ္သြားခ်င္ပါတယ္'' ဟု
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏ သေဘာထားကို ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏုိင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္း
မႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိျမဲ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္
တည္ေဆာက္ေရးအျပင္ အက်ပ္အတည္းလြန္ ကာလမ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသား ျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ပဋိပကၡလြန္ကာလအၿပီး သာတူညီမွ်သည့္
အခြင့့္အေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အာမခံခ်က္
ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီက်သည့္ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ရန္ အခ်ိန္ယူရန္ လုိအပ္ျမဲျဖစ္
ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
သာတူညီမွ်သည့္ အာဏာခြဲေဝေရးကုိ အာမခံႏုိင္သည့္ အေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္
အျမန္ဆံုး ေပၚထြက္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္မွာ ျငင္းမရသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း
ႏုိင္ငံေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိေလ့ရိွသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ
ဦးကိုကိုႀကီးကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွမွ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ႏုိင္မည္ဟူေသာ အယူအဆကုိ
လက္မခံေၾကာင္း ေမ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၄င္း၏ထင္ျမင္ခ်က္ကိုပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

''ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရမခ်င္းဖြဲ႕စည္းပံုမျပင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ကိုယ့္ေျခေထာက္ကိုယ္
ႀကိဳးနဲ႔ခ်ည္လုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္တာ က Process  (လုပ္ငန္းစဥ္)။
လုပ္ကိုလုပ္ေနရမယ္။ ျမန္ေလေကာင္းေလပဲ''ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို
တစ္ထုိင္တည္းျဖင့္ ၿပီးစီးရန္ မလြယ္ကူဟု ၄င္းက ေထာက္ျပ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္ကမူ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၏
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္အမ်ားစု
အႏုိင္ရသည့္ပါတီက အမည္စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး
အစုိးရအဖြဲ႕၏ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္
လြယ္ကူသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ႏုိင္ငံေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကမူစစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္
အေျခခံဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္ထြန္းရန္ အင္န္အယ္လ္ဒီအစုိးရအတြက္ နည္းလမ္း
သံုးခုကို ေထာက္ျပေလ့ရိွသည္။ ထုိနည္းလမ္းသံုးခုမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ညိႇႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္မည့္အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္
ယူျခင္း၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား
အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကတစ္ဆင့္ ကနဦးျပင္ဆင္ရမည့္
အခ်က္မ်ားအေပၚ ဘံုသေဘာထားရယူျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၌ အေရးႀကီး
အဆုိတင္ကာ ျပည္လံုးကြၽတ္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူျခင္းကတစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ (သို႔မဟုတ္) အသစ္တစ္ခု ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခံယူျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ယခုထြက္ေပၚလာသည့္ အင္န္စီေအ စာခ်ဳပ္အရ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္
တုိင္းမ်ားအတြက္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲခြင့္ဆုိသည္မွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲကတစ္ဆင့္ ကနဦး ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ဘံုသေဘာထား
ရယူျခင္းဆုိသည့္ နည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္၏
အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ဦးေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

''ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းအတြက္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲခြင့္ဆုိတာကို ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ
၂ဝဝ၈ ကို အေျခမခံပါဘူး။ အဓိကက အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲက ထြက္လာတဲ့
လူထုေတြရဲ႕ သေဘာထားအရ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆုိတာ တစ္ခုကို ေဆြးေႏြးၿပီး
အတည္ျပဳခဲ့တာပါ။ အရင္တုန္းကဆုိရင္ ဒီလုိသေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိးက ရဖုိ႔မလြယ္တဲ့
ကိစၥပါ။ အခုရလာၿပီဆုိေတာ့ ပင္လံုမွာ ထပ္ေဆြးေႏြးရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီမွာ အတည္ျပဳခ်က္
ရမွာပဲ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို ဘယ္လုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆုိတာ
အေသအခ်ာေျပာႏုိင္မွာပါ'' ဟု ဦးေအာင္စုိးက ဆုိသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးမႈတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အားလံုး ပါဝင္ခြင့္မရိွသည့္အတြက္
ရရိွလာမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အဆုိပါ
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက လက္မွတ္ေရးထုိးရန္
က်န္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကအင္န္စီေအတြင္ ပါဝင္လာရန္
အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု UPDJC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။

သို႔ေသာ္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲခြင့္က ျပည္ေထာင္စု
ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေက်ာ္လြန္၍မရဆုိသည့္ အခ်က္ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ ျပည့္ဝသည့္ အေျခခံ
ဥပေဒမရိွဘဲစစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုကို ရရိွမည္မဟုတ္ဟု
အင္န္စီေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္ရန္ အစုိးရႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေန
ဆဲျဖစ္သည့္ ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ
(ယူအင္န္အက္ဖ္စီ) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝးတြင္ ယူအင္န္အက္ဖ္စီက ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူ စာတမ္းကို တင္သြင္းခဲ့ရာ
လက္ရိွ သေဘာတူလုိက္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အေျခခံ
ဥပေဒေရးဆြဲခြင့္က ထုိအခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္မွ်အထိ ကိုက္ညီမလဲ ဆုိသည္ကို
ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု ဆုိသည္။ အပုိင္းေလးပုိင္း ပါဝင္သည့္
ယူအင္န္အက္ဖ္စီ၏စာတမ္းတြင္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
(State of Constitution) အတြက္ အေျခခံမူ ၁၂ ခ်က္ျဖင့္ တင္ျပထားသည္။

''အခုေျပာေနတဲ့ ျပည္နယ္မွာ အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲခြင့္ဆုိတာ ဘာလဲဆုိတာ
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မရွင္းလင္းဘူး။ တကယ္လုိ႔ ၂ဝဝ၈ ေအာက္မွာ လုပ္ရမယ္ဆုိရင္
တစ္ကယ္ဖက္ဒရယ္က်တဲ့ ျပည္နယ္ဥပေဒဆုိတာ ရွိလာမွာမဟုတ္ဘူး။
အရင္တုန္းကလည္း ဖက္ဒရယ္ကိုလက္ခံတယ္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ဖူးတာပဲ။ ဒါေပမဲ့
စကားလံုးအရပဲ၊ အႏွစ္သာရ မရိွခဲ့ဘူး။ အခု ျပည္နယ္အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲခြင့္
ဆုိတာကို ေျပာလာျပန္ၿပီ။ အႏွစ္သာရ အပုိင္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္တုိ႔
ဆက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္'' ဟု ယူအင္န္အက္ဖ္စီအဖြဲ႕ ရခုိင္အမ်ဳိးသား
ေကာင္စီက အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ဒုတိယအၾကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား စံုညီစြာ ေတြ႕ျမင္ရရန္
မေသခ်ာေသးသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးအရ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား
ထြက္ေပၚလာမည္ကိုလည္း မခန္႔မွန္းႏုိင္ေသးေပ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။