ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လံု (ဒုတိယအစည္းအေဝး)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လံု (ဒုတိယအစည္းအေဝး)

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားႏွင့္ ညီလာခံပံုစံ

ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊
လႊတ္ေတာ္၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းရွစ္ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္မည္။ ပထမ
အႀကိမ္ကကဲ့သို႔ လူဦးေရ ၇ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရရွိလာၿပီး၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားက ျပင္ဆင္ကာ၊ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီတြင္ ပဏာမသေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ အခ်က္(၄၁)ခ်က္ကို
ေဆြးေႏြး၊ ဆံုးျဖတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

မ်က္ႏွာသစ္မ်ား ပါလာႏုိင္မလား

ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံတြင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္သံုးဖြဲ႕ျဖစ္သည့္
ကိုးကန္႔၊ ရကၡိဳင္ႏွင့္ တအာင္း စသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း သံုးခုမွလြဲ၍ NCA စာခ်ဳပ္ကို
လက္မွတ္ထိုးသည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မထိုးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးနီးပါး
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လုံညီလာခံတြင္ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္
ေရးထိုးထားျခင္း မရွိေသးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အစိုးရက ''အထူးဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား''
အျဖစ္ ညီလာခံတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း၊ မည္သည့္ အခန္းက႑မွ
ပါဝင္မည္ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို တက္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၊
တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕က ယမန္ေန႔တြင္
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္
''ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ'' အေနႏွင့္ တက္ေရာက္ရန္
အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ႏုိင္မလား

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္ ၆ဝ ခန္႔ကို ဖိတ္ၾကားရန္ရွိသည္ဟု
ပအိုးင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက ဦးခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။
သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရာတြင္ အရပ္ဘက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ေရးသည္
အခက္အခဲရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမူ ၄င္းတို႔အား
က႑အသီးသီး ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ခြင့္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထူးျခားမႈ

ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ အထူးျခားဆံုးျမင္ေတြ႕ရမည္မွာ ရလဒ္
ထြက္ေပၚမည့္ ''အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား'' ျဖစ္လာမည္ဟု ဦးခြန္ဥကၠာက
ဆိုသည္။ ''ပထမအႀကိမ္က်ေတာ့ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတာ မရွိေတာ့ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲလို
ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ေဆြးေႏြးမယ္၊ ရလဒ္အတည္ျပဳမယ္။ ဒါက ထူးျခားခ်က္ပါပဲ'' ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ စသျဖင့္
က႑ငါးခုရွိရာတြင္၊ လံုျခံဳေရးက႑ကို အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း
မရွိပဲ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျဖစ္သည့္ ၂၁ ပင္လံုတြင္သာ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ညီလာခံမွ
သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္
(Union Accord) ၏ အဦးဆံုးအစိတ္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။