Wednesday, 06 May 2015

တ႐ုတ္သုိ႔ ဆန္တရား၀င္ တင္ပို႔ခြင့္ ပုိရလာျခင္း ေၾကာင့္ နယ္စပ္မွ တင္ပုိ႔မႈကုိ မထိခုိက္ႏုိင္

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ဆန္တရား၀င္ ၀ယ္
ယူေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ္
လည္း တ႐ုတ္သုိ႔ လက္ရွိဆန္တင္ပုိ႔မႈကုိ ထိခုိက္ႏုိင္
မည္မဟုတ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားက အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ကို မလႈပ္ခတ္ႏုိင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္အတြင္း ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တုိးတက္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ မည့္ ေနရာေဒ
သမ်ားတြင္ ေဈးကြက္ ေကာင္း
မြန္ႏိုင္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အစိုးရက
ျပဳလုပ္ရန္ရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သတင္း
ထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ား
က ႀကိဳတင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ ျခင္းေၾကာင့္ယင္းေနရာမ်ား၌ အိမ္ျခံေျမ ေဈးမ်ား တစ္ဟုန္ထုိးျမင့္တက္ေလ့ရွိေသာ္ လည္း လက္ရွိတြင္ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား နည္းပါးလာေၾကာင္း

» အျပည့္အစံုသို႔

၀ိုင္ တရား၀င္တင္သြင္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေန

၀ိုင္တရား၀င္တင္သြင္းခြင့္ကို ယခုႏွစ္ မတ္လ လယ္ပိုင္းမွ
စတင္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္ လည္း
သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ႏွစ္လ ေက်ာ္ ၾကာသည္
အထိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း
၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ ကုမၸဏီမ်ားအခြန္႐ုံးတို႔၌
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ သတ္မွတ္အခြန္ေဆာင္
ျခင္းမျပဳႏုိင္ေသးေၾကာင္း

» အျပည့္အစံုသို႔

ဇုန္ထုတ္ကားမ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အပ္ႏွံရမည္

ေမလ ၄ ရက္ေန႔မွစတင္ခါ စက္မႈဇုန္ထုတ္ ကားမ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အပ္ႏွံမႈကုိ ျပန္လည္
ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း သက္တမ္း ၁၀ ႏွစ္ ၀န္းက်င္ခန္႔ ကားမ်ားသာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္
အပ္လိုသူ နည္းပါးေနၿပီး

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမင္းျခံ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ စီမံကိန္းအတြက္ စင္ကာပူကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းျခံတြင္ တည္ ေဆာက္မည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္
အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းအတြက္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ Sembcorp ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းစုကို
ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုပ္ငန္းက ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

ယခု ဘ႑ာႏွစ္ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၃၀ အထိ ရွိလာႏုိင္

ယခု ၂၀၁၅၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ဘ႑ာႏွစ္
မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ တိုးတက္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာေကာင္း မ်ားရွိေနၿပီး ဘ႑ာႏွစ္
ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၃၀ အထိ ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပည္ပဘဏ္မ်ား၊ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားႏွင့္၊ပူးေပါင္း၍ ကာလရွည္ အျမင္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္

ျပီးခဲ့သည့္အပတ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္လုိက္ သည့္
ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ အၿပီးသတ္
လိုင္စင္ရ ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္သံုးခုက
အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိေစာင့္
ဆုိင္းကာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္
ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၎တုိ႔၏ကြန္ရက္ကို
တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

» အျပည့္အစံုသို႔

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေအဂ်င္စီ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ အနည္းငယ္ ၾကန္႔ၾကာႏုိင္

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဥပေဒအရ အဓိကထားကာ
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေအဂ်င္စီ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးမွာ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈရွိ
ႏုိင္ေသးသည္...

» အျပည့္အစံုသို႔

ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ငါးခု ထပ္မံ လက္မွတ္ေရးထိုး

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေရနံကုမၸဏီမ်ားအၾကား
ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေ၀ေရး
စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိေနဆဲျဖစ္ရာ

» အျပည့္အစံုသို႔

ကားလ္စ္ဘာ့ဂ္က ျမန္မာျပည္ေဈး ကြက္တြင္၊ဘီယာႏွစ္မ်ဳိး၊ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ကာ စတင္ေရာင္းခ်

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ စစ္တပ္ေနာက္ခံလုပ္ငန္းမ်ား က
လႊမ္းမိုးထားေသာ ျပည္တြင္းဘီယာ
လုပ္ငန္းက႑အတြင္း ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္
ရန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းၿပီးသည့္ေနာက္
ေရာက္ရွိလာသည့္ ပထမဦးဆံုး ျပည္ပထုတ္
လုပ္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ
တစ္ရပ္အေနျဖင့္...

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း