Friday, 28 November 2014

ဘဏ္စာရင္းမလိုသည့္ ေငြလဲႊေငြပို႔စနစ္ ႐ိုးမႏွင့္ တယ္လီေနာ စမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္း ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ထား ျခင္းမရွိသူမ်ား
မိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္အသံုးျပဳ ႏုိင္မည့္၀န္ေဆာင္မႈကို တယ္လီ
ေနာႏွင့္ ႐ုိးမ ဘဏ္တို႔ကျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းစု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

 

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏိုင္ငံတကာအမွတ္တံဆိပ္မ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ေန

ဥေရာပသမဂၢမွေပးအပ္ထားေသာ အထူးအခြန္ ကင္းလြတ္
ခြင့္ႏွင့္ လုပ္သားအင္အားေပါမ်ား ျခင္း၊ လုပ္အားခႏႈန္းထား
မွာ အျခားေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားထက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလြန္
သက္သာ ေနျခင္း စသည့္အခြင့္အေရးမ်ားစြာရွိေနေသာ္
လည္း ႏိုင္ငံတကာအမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျပည္တြင္း အထည္
ခ်ဳပ္က႑သို႔၀င္ေရာက္မႈမွာ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

စီအိုင္အက္ဖ္ႏႈန္းအသစ္၊ထြက္မွသာ ကားအေရာင္းအ၀ယ္ ျပန္ေကာင္းႏိုင္

ယခုလမကုန္မီထြက္ရွိရန္ရွိသည့္ ဆိပ္ကမ္း ေရာက္တန္ဖုိးသစ္ထြက္ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း မွသာ
ျပည္တြင္းကားေဈးကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ပုံမွန္အေျခအေနသုိ႔ ျပန္ေရာက္ လာမည္ျဖစ္ၿပီး
လက္ရွိေဈးကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်သူလိုမ်ားမွာ ပုံမွန္ေဈးႏႈန္းေအာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း
ကားအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘ႑ာေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္ ဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ ဘဏ္ လက္မွတ္ေရးထိုး

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္မည့္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၏ ရီဆိုနာဘဏ္တို႔ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္
ေန႔က လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕ ကာ္ပုိေရးရွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းမည္္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕ကို ေကာ္ပုိေရးေရးရွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ
ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဖိတ္ေခၚရန္ အစီအစဥ္မရွိေသး
ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအရ ကိုရီးယားဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား ပိုမ်ားလာ

အာရွေဈးကြက္အတြင္း လူႀကိဳက္မ်ားလာသည့္ ကိုရီးယား
ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းမ်ားေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လည္း ကိုရီးယားအေငြ႕ အသက္မ်ား ၀င္ေရာက္လာကာ
လူငယ္မ်ား အၾကား ကိုရီးယားအသုံးအေဆာင္မ်ား ေခတ္
စားလာၿပီး ထိုပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းမွာ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

တ႐ုတ္သို႔တင္ပို႔မည့္ ဆန္၏ သြင္းကုန္အခြန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ် ေဇာ္ထိုက္

ျမန္မာႏိုင္ငံကဆန္မ်ားကို တင္သြင္းရာတြင္ ေကာက္ခံမည့္
သြင္းကုန္ခြန္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဘက္က ယခင္ပမာဏ၏
ထက္၀က္ေက်ာ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္၍ တရား၀င္
တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရန္ ေကာင္းမြန္သည့္အေနအထား သို႔
ေရာက္ရွိလာၿပီဟု ...

» အျပည့္အစံုသို႔

တ႐ုတ္သို႔တင္ပို႔မည့္ ဆန္၏ သြင္းကုန္အခြန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ
၇ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ က်ခံသုံးစြဲမည့္ သေဘာတူညီခ်က္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာအခ်ဳိ႕ကို
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဓာတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းရန္ ကိုရီးယား ဘဏ္က 'ကန္'ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေခ်းမည္

မဟာဓာတ္အားလုိင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေတာင္ငူ-ကမာနက္ ဓာတ္အားလုိင္း
သြယ္တန္းေရး စီမံကိန္းအတြက္ ကိုရီးယား သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ဘဏ္ (EXIM) က အေမ ရိကန္
ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေခ်းယူေရးဆုိင္ ရာသေဘာတူညီမႈကို ကိုရီးယားဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္
အားလုပ္ငန္းတုိ႔ ႏို၀င္ဘာလလယ္ပိုင္းက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

နည္းဗ်ဴဟာအသစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို တိုးျမႇင့္မည္

ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲကာအေကာင္
အထည္ေဖာ္မည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ နည္းဗ်ဴဟာအသစ္
က အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းက႑ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အမ်ားအျပား၀င္လာႏိုင္ သည့္ အလား
အလာအေကာင္းဆံုးက႑အျဖစ္ တြန္းပို႔ေပးႏိုင္ေၾကာင္း
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း