ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွျပင္ဆင္ ေရးဆဲြလ်က္ရွိေသာ
ၾကားျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာ စာတမ္းငယ္ကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ဘုတ္အဖဲြ႕က အ
တည္ျပဳ ခဲ့ၿပီး Community Driven  Development (CDD) အစီအစဥ္အျဖစ္ အေမ ရိကန္
ေဒၚလာသန္း ၈၀ လႉဒါန္းမည္ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရလဒ္မ်ား ကို ျပည္သူမ်ားအျမန္
ဆုံးခံစားရေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကားေဈးကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးၿပီး စလစ္ေဈး ဆက္တက္ေန

ရန္ကုန္ ကားေဈးကြက္အတြင္း စလစ္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ကာ အေရာင္းအ၀ယ္
လည္း ၿငိမ္သက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္သူ မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ကိုင္ကာ လုပ္ငန္းအရည္ေသြး ျမႇင့္တင္ရန္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေမွ်ာ္လင့္

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔
တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳ
အၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီျဖစ္ရာ
ဥပေဒထြက္ေပၚရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံမွ လုပ္
ငန္းရွင္မ်ား က႑အသီးသီးသို႔၀င္ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း မ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္းရွာေဖြရ
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

'ကန္'မွ အလုပ္အကိုင္စစ္တမ္းႏွစ္ခုကို ေလ့လာျခင္း

အေမရိကန္ စီးပြားေရးတြင္ ေအာက္တို ဘာလက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေနရာေပါင္း
၁၇၁,၀၀၀ ထပ္မံဖန္ တီးေပး ခဲ့ရာ စက္တင္ဘာလကခန္႔အပ္ေပးခဲ့ ေသာ အလုပ္အကိုင္ေန
ရာ ၁၄၈,၀၀၀ ထက္ ပို၍တိုးျမင့္လာခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းမွာမူ ၇ ဒသမ ၈ ရာ
ခိုင္ႏႈန္းမွ ၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္လာခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ADB က ေခ်းေငြေပးမည္

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားက႑တြင္ အရည္အေသြးမီ စားေသာက္
ကုန္မ်ား တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအႏွီး၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးဘဏ္က ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုး အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု ဖြင့္လွစ္

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈဇုန္ အတြင္း ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမို
ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ ပထမဦးဆံုး အထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ံု UMH
-3 ကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပည္တြင္းထုတ္ ဆားလုပ္ငန္းမ်ား အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕လ်က္ရွိ

ျပည္တြင္းဆားေဈးကြက္သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ထုတ္ဆားမ်ား
၀င္ေရာက္မႈမ်ားျပားလာ ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္းဆား
လုပ္ငန္းမ်ား အခက္ေတြ႕ကာ ျပည္တြင္းဆား ထုတ္
လုပ္အားမွာလည္း ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္ခန္႔သာ
က်န္ရွိေတာ့ ေၾကာင္း ဆားလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား
က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အုန္းသီးႏွင့္ ငွက္ေပ်ာသီးေဈးကြက္အတြင္း ယခုႏွစ္မိုးရာသီတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားေအာက္ ေရာင္းအား ထက္၀က္နီးပါးခန္႔က်ဆင္းခဲ့

ယခုႏွစ္မိုးရာသီအတြင္း အုန္းသီး၊ ငွက္ေပ်ာသီးေရာင္း
အားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေအာက္ ထက္၀က္နီးပါးခန္႔ေရာင္း
အားက်ခဲ့ေၾကာင္း အုန္း၊ ငွက္ေပ်ာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ေျပာသည္။


» အျပည့္အစံုသို႔

သီလ၀ါစီးပြားေရးဇုန္ လာမည့္ႏွစ္ဆန္းတြင္ စတင္တည္ေထာင္မည္

လာမည့္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္မည့္ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ တည္
ေဆာက္ေရးတြင္ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး သဘာ၀ ပတ္၀န္း
က်င္ ထိခုိက္မႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြား
မည္ဟု အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က
ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သီလ၀ါ အထူးစက္မႈဇုန္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ
တြင္ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေရလုပ္သားငယ္မ်ားအတြက္ ဘံုငါးဖမ္းကြက္မ်ား တုိးခ်ဲ႕မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္မ်ားတြင္ ငါးဖမ္း
လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနရေသာ ေရ
လုပ္သားငယ္မ်ား စား၀တ္ေနေရး အဆင္ ေျပေစရန္အ
တြက္ ဘံုငါးဖမ္းကြက္မ်ား ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ သတ္မွတ္
ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ
အမႈေဆာင္ဒုဥကၠ႒ဦးဟန္ထြန္းက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑