ေကာလင္းၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေက်ာက္ေရႊေက်ာေတြ႕ရွိ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေကာလင္းၿမိဳ႕ အေနာက္
ဘက္ျခမ္းရွိ လာကာရြာတြင္ ယခုလ ၂၃ ရက္က
ေက်ာက္ေရႊေက်ာ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ရွာေဖြမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ျမန္မာတိုင္း(မ္)
ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အရန္ထားရွိသည့္ သတၱဳသိုက္ ဧက ၁ ဒသမ ၁၈ သန္းေက်ာ္ကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ကန္႔သတ္ထားမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေနေသာ အရန္ထားရွိသည့္ သတၱဳသိုက္ ဧက ၁ ဒသမ ၁၈ သန္းေက်ာ္ကုိ
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခ်ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ကန္႔သတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဘူမိေဗဒ
ေလ့လာေရးႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန၊ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴ း ဦးအတာလႈိင္က
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေခ်းေငြယူမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဘဏ္မ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္အာမခံဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ဗဟုိဘဏ္ခြင့္ျပဳမည္

ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ ေခ်းေငြရယူမႈဆုိင္ရာ
ပုိမုိလြယ္ကူလာေရးအတြက္ ေခ်းေငြသတင္း
အခ်က္အလက္ဌာနတစ္ခု ေပၚထြက္လာေရး
ဗဟုိဘဏ္က ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဗဟုိဘဏ္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက
ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေျပစာ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း မကပ္ေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကို တင္းက်ပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္တိုက္တြန္း

အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း ေျပစာတံဆိပ္ကပ္ရန္ ေလးႀကိမ္ႏွင့္အထက္ ပ်က္ကြက္သည့္
ဆုိင္မ်ားကို လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ဧၿပီလေနာက္ဆံုးအပတ္ ပံုမွန္
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔လိုေနတဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕ အခ်ိန္မီေခ်းေငြရေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
ေအာက္တြင္ ရွိခ့ဲသည့္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဘဏ္ကုိ ယခု ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခ့ဲျခင္း
ႏွင့္အတူ ေတာင္သူမ်ားသုိ႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပးေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့မည္ဟု တာဝန္
ရွိသူမ်ားက ေျပာဆုိသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေက်ာက္မ်က္နည္းဥပေဒ ထြက္ေပၚလာမည္ကို ေစာင့္ရဦးမည့္ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ား

အသစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္
ရတနာ နည္းဥပေဒ ထြက္လာပါက ရတနာနယ္ေျမ
အသီးသီးရွိ သက္တမ္းကုန္ လုပ္ကြက္မ်ားထဲမွ
ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္စီစစ္ ခ်ထားေပးသြားမည္ဟု
သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဳပ္ ဦးဝင္းထိန္က...

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏုိင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးမႈမ်ားလာသည့္ ျမန္မာ့သစ္ထုတ္လုပ္မႈ

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းသည့္ သစ္မ်ားကို ပိုမုိတင္းက်ပ္စြာ
စိစစ္လာၿပီး ဒဏ္႐ိုက္ျခင္းမ်ား၊ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို
ခပ္စိပ္စိပ္ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႔ေနရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏွစ္ ၃ဝ ေခ်းေငြျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား မၾကာခင္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟုဆုိ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က က်ဴးေက်ာ္မ်ား နည္းပါးသြားရန္အတြက္ ၄င္တို႔ဝယ္ယူ
ေနထုိင္ႏုိင္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း
ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ယခုေႏြရာသီ ရန္ကုန္တိုင္းအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး လံုေလာက္စြာရရွိေရး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ရန္ပံုေငြထဲက အသံုးျပဳမည္

ယခုလာမည့္ ေႏြရာသီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး လံုေလာက္စြာရရွိေရး
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရန္ပံုေငြထဲက အသံုးျပဳသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ သစ္မ်ားအပါအဝင္ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္း ခန္႔မွန္းေခ် က်ပ္သန္း ၂,ဝဝဝ ေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းမိ

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ
ေရပူအျမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္လေက်ာ္ကာလအတြင္း
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ သစ္မ်ား အပါအဝင္ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး က်ပ္သန္းေပါင္း ၂,၂၆၆ သန္းေက်ာ္
ဖမ္းဆီးရရွိထားေၾကာင္း အဆိုပါစခန္း၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္စာရင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑