နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈ နည္းပါး

ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ကုန္စည္မ်ား တင္ေဆာင္ထားသည္ကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအးေဇာ္မ်ဳိးျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ကုန္စည္မ်ား တင္ေဆာင္ထားသည္ကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအးေဇာ္မ်ဳိး

ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈက႑၏ ေငြေပးေငြေခ်မႈ မ်ားတြင္ ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ေပးေခ်ျခင္းထက္
တိုက္႐ုိက္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဟြန္ဒီ ေငြေပးေခ် မႈမ်ားကို နယ္စပ္ေဒသကုန္သြယ္မႈမ်ားတြင္
အမ်ားဆံုးအသုံးျပဳေနေၾကာင္း ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ားမွာ ဘဏ္စာရင္းကို ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ တြင္ အမ်ားဆံုးဖြင့္လွစ္ ထားၾကေသာ္လည္း
နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားအတြက္မူ အဆိုပါဘဏ္ ႏွစ္ဘဏ္မွာ လုံေလာက္သည့္ဘဏ္ခဲြမ်ား
မထား ရွိႏိုင္ေသးျခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္စခန္းမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ကို
သာ အသုံးျပဳရေၾကာင္း ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရး ဇုန္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကုန္သြယ္ေရး
အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ကုန္သြယ္မႈအတြက္လိုအပ္လာပါက အဆိုပါ အစိုးရဘဏ္ႏွစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေငြလဲႊမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိသလို ေငြစာရင္းပမာဏ မည္မွ်ဖြင့္လွစ္ထားသည္ကို ျပန္လည္
စစ္ေဆးမႈလည္း အားနည္းေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္က စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုင္စင္
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုန္သည္မ်ား၏ ေငြစာရင္း ပမာဏကို သက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား
က ေတာင္းယူၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္၍ အဆိုပါမူကို ပယ္ဖ်က္လိုက္
ရာ ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ ဆက္မႈအားနည္းလာေၾကာင္း အဆိုပါ အရာရွိ က ေျပာသည္။

"ကုန္သည္ေတြရဲ႕ပစၥည္း ေဈးကြက္ထဲေရာက္ သြားရင္ အလုပ္လုပ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ေငြမရွိဘဲ
ပစၥည္းသြင္းလိုက္တယ္။ အစိုးရဆီကို ထိုက္သင့္တဲ့အခြန္ ေရာက္မလာဘူး။ မူေျပာင္း လိုက္တဲ့
အေပၚမွာျဖစ္လာတဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြကိုၾကည့္ၿပီး ကုန္သည္ေတြ ဘက္က
လည္း လုပ္စားၾကတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မပါေသာ ကုန္သြယ္မႈမွာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈအဖဲြ႔အစည္း၏အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံ
တစ္ႏုိင္ငံအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိသလို ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကိုလည္း၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳ
လုိက္ၿပီး ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားလည္း အဆိုပါကြန္ရက္ထဲသို႔ ပိုမို၀င္ေရာက္လာပါက
ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈအားနည္းျခင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း အဆိုပါတာ၀န္
ရွိသူက ေျပာသည္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈအမ်ားစုမွာ လည္း ခိုင္မာမႈမရွိေသာ စင္ကာပူကုမၸဏီမ်ား၊
၀ယ္လက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနရသည္ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ေငြလႊဲစာတမ္း
ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ မိမိေငြကို အရင္ဆံုး ဟြန္ဒီျဖင့္ပို႔ေပးရေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါကာလ အတြင္း
ေငြလဲႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈ ျမင့္မားလွ်င္ နစ္နာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ကုန္သည္ အသိုင္း အ၀ုိင္းက
ေျပာသည္။

ယခုအခါ ပုဂၢလိဘဏ္မ်ားပါ ကုန္သြယ္မႈ ၀န္ေဆာင္လာျခင္းေၾကာင့္ ဟြန္ဒီေငြလဲႊမႈမ်ား ပင္လယ္
ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈတြင္ နည္းပါးသြားေသာ္လည္း မူဆယ္ႏွင့္ ျမ၀တီ ေဒသမ်ား တြင္မူ ဆက္
လက္ရွိေနေသးသည္ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း အိႏၵိယသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔ေသာ ဦး၀င္းေအာင္က
ေျပာသည္။

"အဓိကကေတာ့ အဲဒီကကုန္သည္ေတြက အစိုးရဘဏ္ေတြကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေနရတဲ့
အခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္မယ္ ထင္တယ္။ နယ္စပ္မွာ က ဘဏ္သံုးဖို႔အဆင္မေျပဘူး။ ႀကိဳက္ေရာင္း
ႀကိဳက္၀ယ္ပဲ လုပ္ၾကတယ္။ ဘဏ္ေတြကေနသြားမယ္ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းေငြေခ်ရမယ့္ကိစၥကို
မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏွစ္ရက္ကေန သံုးရက္ေလာက္ ၾကန္႔ၾကာသြားေရာ"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး ကမူ ဘဏ္သို႔ျဖတ္သန္းမသြားရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္း
မွာ ဘဏ္ၾကန္႔ၾကာမႈထက္ ျပည္တြင္း ကုန္သည္မ်ားေရာင္းခ်သည့္ ပစၥည္း အရည္ အေသြးကို
တစ္ဖက္ႏုိင္ငံက ယံုၾကည္စိတ္ခ် ႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က ကုန္သည္ေတြ ေရာင္း တဲ့ပစၥည္းကို တစ္ဖက္ကကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ ရမွ
စိတ္ခ်ႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ နယ္စပ္ကုန္သည္ ေတြမွာ ေငြလဲႊေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုႏုိင္မႈအားနည္း
တယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရဘဏ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ မွာ ဘဏ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားတြင္
ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကို အသုံးမျပဳႏိုင္သကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ားတြင္ ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဦး
ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အျခားႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ပမာဏထက္ ပို၍ေရာင္း၀ယ္
ႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ေသာပမာဏကို ဘဏ္က စိုက္ ထုတ္ ေပးထားသည့္ အေလ့အထလည္းရွိသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားတြင္မူ မိမိတြင္ရွိသည့္ ေငြစာရင္းပမာဏထက္ပို၍ ကုန္သြယ္ခြင့္မရ ႏုိင္ေသာ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ထားသည္။ ၂၀၁၂၊ ဩဂုတ္လမွစတင္၍ ႏုိင္ငံျခားေငြေရာင္း၀ယ္ခြင့္ရ ပုဂၢလိ
ကကုမၸဏီမ်ားတြင္ ေငြလဲႊစာတမ္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ကေမၻာဇဘဏ္၊ သမ၀ါယမ
ဘဏ္၊ ဧရာ၀တီ ဘဏ္၊ အာရွစိမ္းလန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္၊ ျမန္မာ့ ေရွ႕ေဆာင္ႏွင့္ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္း
ဘဏ္ ေျခာက္ခုတို႔က ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကုန္သြယ္မႈ ၀န္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ အတိုင္းအတာမွာ သက္ ဆိုင္
ရာႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မည္မွ်ထားရွိမႈ၊ အဆိုပါဘဏ္မ်ားက ျပည္တြင္း
ဘဏ္မ်ားကို မည္မွ်ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈ အေျခ အေနေပၚ မူတည္ေနသည္။

ေငြလဲႊခမွာ ဘဏ္အမ်ားစုအတြက္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀ ႏွင့္ေအာက္ေငြလဲႊခမ်ား အတြက္
၂၅ ေဒၚလာက်သင့္ကာ ကုန္ပစၥည္း ေပၚမူတည္၍ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားမ်ားစြာ ကြာျခား မႈ မရွိေပ။
သမ၀ါယမဘဏ္၏ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဖျမင့္က ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈ မ်ား
အတြက္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားႏုိင္ေသာ္ လည္း
နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတြင္မူ အခက္အခဲတခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယင္းမွာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈအတြက္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳသည့္ေငြေၾကးမွာ ထုိင္းဘတ္ႏွင့္
တ႐ုတ္ယြမ္သာ ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွာ ယင္းတို႔ကို ေရာင္း ၀ယ္ခြင့္ မရေသးေခ်။ အဆိုပါ
ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟိုဘဏ္သို႔ ယမန္ႏွစ္က အဆိုျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္
ဗဟိုဘဏ္က ျပန္လည္ခ်ထားေပးျခင္း မရွိေသးေပ။

"ေငြေၾကးကိုင္တြယ္မႈ အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္နယ္စပ္မွာဘဏ္ခဲြေတြ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေန
တာမ်ဳိးရွိတယ္။ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြစလုပ္တာ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ပဲ ရွိေသးေပမယ့္ ဗဟိုဘဏ္က
ခြင့္ျပဳေပးသေလာက္ ကုန္သြယ္မႈ မွာ အခုထက္ပိုၿပီးလုပ္ဖို႔အစီအစဥ္ေတြရွိတယ္" ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑