ဆန္စပါးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးရန္၊ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဖြင့္ေပးရန္၊လိုအပ္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဖ်ာပုံၿမိဳ႕ရွိ ဆန္စက္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္၊ အရည္အေသြးျမင့္ဆန္မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကေျပာသည္။ ဓာတ္ပုံ - ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဖ်ာပုံၿမိဳ႕ရွိ ဆန္စက္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္၊ အရည္အေသြးျမင့္ဆန္မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကေျပာသည္။ ဓာတ္ပုံ - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျမန္မာ့ဆန္ ျပည္ပသို႔လက္ရွိတင္ပို႔ေနသည့္ ပမာဏထက္ ႏွစ္ဆအထိ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ ရန္ အခြင့္
အလမ္းေကာင္းမ်ားရွိေနေသာ္ လည္း အဆိုပါအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို အမွန္တကယ္ရယူႏိုင္
ေရးအတြက္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သို႔ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
မႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕ေတာင္
အာရွ ေဒသစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ Mr. Sergiy Zorya က ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို
ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကမၻာ့ဘဏ္က မၾကာမီက ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အစီအရင္
ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိဆန္စက္မ်ား၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အိုမင္း ေဟာင္းႏြမ္းကာ အရည္အေသြး
အလြန္နိမ့္ပါး ေနေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေျဖ ေလွ်ာ့ၿပီးကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ အသစ္
ေပၚထြက္လာသည့္ အီးယူေဈးကြက္ အပါ အ၀င္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔
ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

"ဆန္စက္ေတြကို အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ဖို႔ အပိုင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လုိတာတစ္ခုကေတာ့ ႏိုင္ငံျခား
တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဆန္စပါးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ထဲမွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေအာင္
ဆြဲေဆာင္ဖို႔ပါပဲ။ ဒီလိုလုပ္ဖို႔ဆိုရာမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒထဲမွာ ဆန္စပါးက႑မွာလာ
ေရာက္ ရင္းႏွီးမယ့္လူေတြကို အထူးတလည္ ဆြဲေဆာင္ ဖိတ္ေခၚေပးတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ဳိးေတြပါ၀င္
ဖို႔ လိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိအေျခအေနအရ ေတာ့ ဒီမွာလာၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္က ေထာက္ခံ
အတည္ျပဳခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ေတာင္းခံေနရတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္ကလည္း ဒီလို
ေထာက္ခံခ်က္ေတြအမ်ားႀကီး ရယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုပ္ရာမွာ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္တာေပါ့ေလ"ဟု
  Mr. Sergiy Zorya က ေျပာသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ Livelihoods and Foods security Trust Fund တို႔ ပူးတြဲထုတ္ျပန္သည့္
ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ အစီအရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္မွာ ေဈးကြက္တြင္ အာဖရိက ေဒသ
မွသာ၀ယ္လက္ရွိၿပီး ေဈးေကာင္းလည္း မရေသာ ၂၅ မွတ္အရည္အေသြးနိမ့္ဆန္မ်ား ကိုသာ
အဓိကထုတ္လုပ္လ်က္ရွိကာ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေနသည့္ ျမန္မာ့ဆန္မ်ား၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္
အရည္အေသြးနိမ့္ဆန္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံက အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ဆန္ေတြကို ပိုၿပီးထုတ္ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။ အရည္ အေသြးနိမ့္
ဆန္ေတြကို ဒီထက္ပိုၿပီးထုတ္လုပ္ ႏိုင္ရင္လည္း အဲဒါက စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ျမင့္မားလာဖို႔ကိုလည္း
အေထာက္အကူ သိပ္မျပဳႏိုင္သလို တိုင္းျပည္စီးပြားေရး အတြက္လည္း ဟုတ္တိပတ္တိအက်ဳိး
မျပဳႏိုင္ ပါဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးတင္၀င္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆန္စက္ေပါင္း
၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရာတြင္ ၁,၃၁၂ လုံးသည္ ၂၅ မွတ္ အရည္အေသြးရွိဆန္မ်ားကို ႀကိတ္ခြဲႏိုင္မႈရွိေန
ၿပီး က်န္စက္မ်ား မွာ အရည္အေသြး နိမ့္က်လြန္းေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမႉးေဟာင္းျဖစ္သူ ဆန္ကုန္သည္ ဦးမ်ဳိးသူရေအးက ျမန္မာ့ဆန္စပါးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ားကို
ဥပေဒအရအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခြင့္ျပဳထားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ လာေရာက္လုပ္
ကိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္မသာ သည့္ အေနအထားမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလာလုပ္ဖို႔ဆိုရင္ အက်ဳိးအျမတ္ ကိုၾကည့္မွာ
ပဲေလ။ ဥပမာေျပာရရင္ ဟိုတယ္ စီမံကိန္းတစ္ခုမွာလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုက္ တာက သူ႔အတြက္
ဆန္စပါးလုပ္ငန္းမွာ လုပ္တာထက္ပိုၿပီး အက်ဳိးအျမတ္က က်ိန္းေသတယ္ေလ။ ဒီမွာက သီးႏွံ
အာမခံစနစ္ကလည္း မရွိေသးတဲ့အျပင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းကလည္း ဘာမွေကာင္း
ေကာင္းကမ္းကမ္းမရွိေသးေတာ့ လာလုပ္တဲ့သူအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ဆိုတာကလည္း မက်ိန္း
ေသဘူးေလ။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ေလာက္ ကတည္းက ေရႀကီးလိုက္၊
ေရျမဳပ္လိုက္ျဖစ္ ေနတာေတြကလည္းမ်ားေတာ့ လာမယ့္သူကလည္း အရမ္းတြက္မွာပဲေလ"ဟု
ဦးမ်ဳိးသူရေအးက ေျပာသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆန္စပါးလုပ္ငန္း က႑တြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
အမ်ားအျပားရွိေနေသာ္ လည္း နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာေရးထိုးသည့္အဆင့္တြင္ သာရွိေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး
လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေပၚေပါက္မႈ နည္းပါးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

Mr. Sergiy Zorya က "ကြ်န္ေတာ္ၾကားတာ ကေတာ့ ျမန္မာ့ဆန္စပါးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ မွာ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက သံုးခုပဲရွိပါေသး တယ္။ အရမ္းနည္းေနပါတယ္။ ကေမၻာဒီးယား လို ႏိုင္ငံေသးေသး
ေလးမွာေတာင္ ၄၄ ခုရွိေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ကေမၻာဒီးယားက ငါးႏွစ္ အတြင္း သူ႔ရဲ႕ဆန္တင္ပို႔မႈကို
အမ်ားႀကီး ျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့တာေပါ့"ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္သို႔တင္ပို႔ သည့္ေဈးကြက္
ေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ၄၆ ႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္အျဖစ္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၆
သန္းတင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၂ သန္းတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါႏွစ္ႏွစ္အတြင္းတင္ပို႔မႈမ်ားအနက္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္တ႐ုတ္သို႔
တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယခင္၀ယ္လက္ေဟာင္းအာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတင္ပို႔ ခဲ့ၿပီး စီးပြား
ေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေျဖေလွ်ာ့ မႈေၾကာင့္ေပၚထြက္လာသည့္ အီးယူႏွင့္ က်န္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း
ခန္႔တင္ပို႔ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွစတင္ခါ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားသို႔ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ အခြန္သက္သာခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ အီးယူႏိုင္ငံ မ်ား၏ ၀ယ္လိုအားျမင့္တက္လာကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္တြင္ တစ္လလွ်င္တန္ခ်ိန္
၅,၀၀၀ ခန္႔သာေရာင္းခ်ႏိုင္ရာမွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္တန္ခ်ိန္ ၃၀,၀၀၀ ခန္႔အထိ တိုးျမႇင့္၀ယ္ယူလာ
ေနၾက ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါေဈးကြက္မ်ားက သတ္မွတ္သည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီေသာ
အရည္အေသြးျမင့္ဆန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခက္အခဲ ရွိေနသည္။

ထို႔ျပင္ မူဆယ္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္သို႔ တင္ပို႔ေနေသာေဈးကြက္သည္ ျမန္မာဘက္မွ တရား၀င္
ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ ဘက္မွ ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါေဈးကြက္အား တရား၀င္ျဖစ္လာေရး ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္လည္း ျမန္မာ့ဆန္မ်ား သည္ အရည္အေသြးအာမခံႏိုင္
ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း Mr. Sergiy Zorya က ေျပာသည္။

"တ႐ုတ္ကိုပို႔ေနတဲ့ေဈးကြက္ တရား၀င္ ျဖစ္လာဖို႔က ျမန္မာ့ဆန္ေတြက စားသံုးဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့
အရည္အေသြးရွိတယ္ဆိုတာကို အာမခံခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာေပးႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။ အီးယူနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဈးကြက္ေတြကိုပို႔ဖို႔လည္း ျမန္မာအတြက္အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိေနပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ဘက္ကအရည္အေသြးျမင့္ဆန္ေတြကို ကမၻာ့ေဈးကြက္မွာ တစ္ျခားႏိုင္ငံနဲ႔ အၿပိဳင္
အဆိုင္ေဈးႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ တင္ပို႔ ႏိုင္တဲ့ပမာဏက အကန္႔အသတ္
ျဖစ္ေနမွာပဲ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္တင္ပို႔မႈနယ္ပယ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလွည့္အေျပာင္းအေနအထား
တစ္ရပ္သို႔တိုးတက္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ကာ ထပ္မံျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ရာသီစံုအသံုးျပဳႏိုင္
သည့္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု အား သီလ၀ါေဒသတြင္ ဂ်ပန္ထိပ္သီးကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ မစ္ဆူရီႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး
ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ အရည္အေသြးနိမ့္ဆန္ ထက္ အရည္အေသြးျမင့္ဆန္ေတြကို ထုတ္လုပ္ဖို႔အတြက္
ကိုပဲ ပိုၿပီးပစ္မွတ္ထား ေဆာင္ ရြက္ေနတာပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ေဈးကြက္က ၀ယ္လိုအား
ေကာင္းေနေပမယ့္ တစ္ႏွစ္ကို တန္ခ်ိန္ ငါးသိန္းေျခာက္သိန္းထက္ေတာ့ေက်ာ္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။
တ႐ုတ္ကို တင္ပို႔ႏိုင္မယ့္ ပမာဏက အကန္႔အသတ္တစ္ခု အတြင္းမွာပဲ ရွိတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ေရရွည္
မွာအေရးအေသြးျမင့္ဆန္ေတြကို ပိုၿပီးထုတ္ႏိုင္ေအာင္ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ရယ္၊ ျမန္မာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး
ထုတ္ကုန္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (ၾဗဏဃဥ) ရယ္ ပူးေပါင္းၿပီး အထူးတလည္ ျပင္ဆင္ေနတာေတြရိွပါ
တယ္"ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္က လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ဆန္စပါးနယ္ပယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
အတြက္ ပုဂၢလိကက႑ ျဖစ္သည့္ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ၾဗဏဃဥ တို႔ကသာ အဓိကတြန္းအား
ေပး ေဆာင္ရြက္ ေနၾကျခင္းျဖစ္ကာ အစိုးရက႑၏ တြန္းအား ေပးမႈကိုလည္း အရွိန္ျမႇင့္တင္ေပး
ေစလို ေၾကာင္း ယခုႏွစ္ဦးပိုင္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၾဃဃ ၌ က်င္းပသည့္ လယ္ယာသံုး အဆင့္ျမင့္
စက္ကိရိယာျပပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ေႏွးေႏွး ေကြးေကြးနဲ႔ပဲ
ေလွ်ာက္လွမ္းေနရတာပါ။ အဓိကေတာ့ ၾဗဏဃဥ ရဲ႕အားနဲ႔ပဲ သြားေန ရတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္
ကလည္း ပုဂၢလိက က႑နဲ႔ အစိုးရက႑ေပါင္းစပ္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္မႈေတြ ဒီထက္ပိုၿပီး လိုအပ္ေန
ပါေသး တယ္"ဟု အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ဦးခ်စ္ခိုင္ ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑