ယမကာ တရား၀င္တင္သြင္းလုပ္ကိုင္မႈ ပီျပင္လာမႈ မရွိေသး

ျပည္တြင္းထုတ္ Grand Royal ၀ီစကီမွာ လက္ရွိေဈးကြက္အတြင္း အေရာင္းအသြက္ဆုံး ယမကာျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီျပည္တြင္းထုတ္ Grand Royal ၀ီစကီမွာ လက္ရွိေဈးကြက္အတြင္း အေရာင္းအသြက္ဆုံး ယမကာျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီ

ျပည္ပႏိုင္ငံထုတ္ယမကာမ်ား တင္သြင္းခြင့္ကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး
၀န္ႀကီး က ယမန္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္ခါ အျမန္ဆံုး ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ အစီ အစဥ္ရွိေၾကာင္း
လူထုကို အသိေပးေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသို႔တင္သြင္း ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း
ျပတ္သားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ တရား ၀င္ ယမကာတင္သြင္းမႈ
အေျခအေနမွာ ထူးျခားလာျခင္း မရွိေသးေပ။

တရားမ၀င္ယမကာ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ တင္သြင္းမႈမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာသန္းႏွင့္
ခ်ီကာ အခြန္တိုက္႐ုိက္ရရွိမႈ ဆံုး႐ႈံးေနျခင္း၊ ယမကာမွာ ျပည္တြင္းလူေနမႈအရ ၀ယ္လို
အား မ်ားျပားလာျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ကာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး
၀န္ႀကီး ဌာနက တရား၀င္ဖြင့္ေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစတင္၍ တရား မ၀င္ ကုန္သြယ္မႈတားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟို
ေကာ္မတီလက္ေအာက္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ လႈပ္ရွား
ရွာေဖြစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ (Mobile Team) က ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ ၀ိုင္၊ အရက္ႏွင့္
ဘီယာ အဓိကျဖန္႔ျဖဴးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွ သံုးခုကို သတင္းေပး မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရး
ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

Mobile Team တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးတင္ရဲ၀င္းက ၎
တို႔၀န္ႀကီးဌာနဘက္က ယခုႏွစ္လယ္ပိုင္းမွစတင္ခါ တရား၀င္တင္သြင္းခြင့္ေပးလိုက္ၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ တင္သြင္း သူ၊ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား မည္သို႔တာ၀န္ ယူမႈရွိမည္ကိုမူ အခ်က္
ႏွစ္ခ်က္တိက်စြာ သိရ မွသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါအခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွ ပထမအခ်က္ မွာ ေဈးကြက္ထဲေရာက္ႏွင့္ၿပီးသား ကုန္ပစၥည္း
မ်ားကို တင္သြင္းလာခဲ့သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က အခြန္မည္သို႔ေပးေဆာင္မည္ ဆိုသည္
ကို တာ၀န္ယူရန္ႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္မွာ တင္သြင္း သူ တစ္ဦးခ်င္းစီက မည္သည့္တံဆိပ္၊
သို႔ မဟုတ္ ပမာဏမည္မွ်တင္သြင္းမည္ဆိုသည္ ကို အေသးစိတ္ေျဖၾကားေပးရန္တို႔ျဖစ္
သည္။

အဆိုပါအခ်က္မ်ားကိုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျဖၾကားႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ဦးတင္ရဲ၀င္း
က ေျပာသည္။

"စီးပြားကူးသန္းက လိုင္စင္ေပးလိုက္မယ္ ဆိုရင္ အဲဒီလိုင္စင္ကို အေၾကာင္းျပၿပီး လုပ္ငန္း
ရွင္ေတြက တရား၀င္ေရာ၊ တရား မ၀င္ေရာ သြင္းေနမွာစိုးရတယ္။ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ သြင္း
မယ္ဆိုတာကို အစကတည္းက အတိ အက် သတ္မွတ္ထားဖို႔ လိုအပ္တယ္" ဟု ၎က
ေျပာသည္။

အဆိုပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံထုတ္ယမကာမ်ား ေဈးကြက္တြင္း ၀င္ေရာက္
ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ "အစိုးရဘက္ကေတာ့ အခြန္ရဖို႔
မက်ိန္းေသတဲ့ကိစၥကို ဖြင့္ေပးမယ္လို႔မထင္ဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။ စီးပြားကူးသန္းႏွင့္
ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနတို႔က ယင္းကိစၥကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာ
သည္။

စီးပြားကူးသန္း၏ ေရတိုစီမံခ်က္မွာမူ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ တင္သြင္းသူမ်ားကို လိုက္လံ
ဖမ္းဆီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယမကာမ်ားမွာ တရား မ၀င္ လမ္း
ေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဈးကြက္ တြင္းသို႔ ပံုမွန္၀င္ေရာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ေသာက္
သံုးသူအခ်ဳိ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ယမကာဆိုင္ မ်ားမွ ၀ယ္ယူ ရရွိေသာ
အရက္ပုလင္းသံုးပုလင္းတြင္ ႏွစ္ ပုလင္းမွာ အတုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"နာမည္ႀကီးအရက္တိုင္းရဲ႕ တံဆိပ္၊ ပုလင္းဖံုး၊ အထဲကခံတဲ့ေဘာလ္ေစ့ကအစ တ႐ုတ္
ကေန ၀ယ္လို႔ရတယ္။ အနံ႔ေတာင္မွ ဘယ္တံဆိပ္ဆို ဘာအနံ႔ဆိုၿပီး တ႐ုတ္ကေန မွာ
လို႔ရတယ္။ စားေသာက္ဆိုင္ေတြကရတဲ့ ပုလင္းကို၀ယ္ၿပီး ဒီမွာျပန္သြပ္ၾကတာ။ ပံုမွန္
ေသာက္ေနက်သူေတြကေတာ့ ေသာက္ၾကည့္ ရင္ သိတာေပါ့"ဟု ယမကာေသာက္သုံး
သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္ႏုိင္ ျမင့္က
အတုျပႆနာမွာ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ ရွိသူမ်ား ၀င္ေရာက္ၾကပ္မတ္ႏုိင္မွသာ အဆင္ ေျပ
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ အေနာက္ႏုိင္ငံလုပ္ အရက္ဘီယာမ်ားမွာ
ျမ၀တီႏွင့္ မူဆယ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ခံ ၀င္ေရာက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎က
ေျပာ သည္။

တရား၀င္တင္သြင္းခြင့္ ဖြင့္ေပးလိုက္ပါက အခြန္စိတ္ခ်မႈရရွိႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းအခြန္ မ်ား
ဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံေသာ လံုျခံဳေရး အခြန္တံဆိပ္ (label) မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေန
သည္ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔အသင္းႏွင့္ အဆိုပါခြင့္ျပဳမည့္ အေျခအေနကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးျခင္း
မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။ "တင္သြင္းခြင့္ေပးရင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကလည္း
ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက တရား၀င္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အဆင္သင့္ပါ။ တရား ၀င္ အခြန္ေဆာင္
ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဈး ေတြေတာ့ လိုက္တက္သြားမွာပဲ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းယမကာ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွာမူ ျပည္တြင္း ေသာက္သံုးမႈပမာဏေပၚ မူတည္
ကာ ဘီယာခ်က္စက္႐ုံတစ္႐ုံထက္ ပိုခြင့္ျပဳေပး သြားရန္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
မႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။ ျပည္တြင္းဘီယာစက္႐ုံသံုး႐ုံ
မွ လက္ရွိ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ပမာဏမွာ လီတာသန္း ၂၀ ရွိၿပီး ေသာက္သံုးမႈ၏ ၃၀ ရာ
ခုိင္ႏႈန္းကိုသာ ျဖည့္တင္းေပးႏုိင္ျခင္းရွိေသး ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ေသာက္သံုးမႈကလည္း ေခတ္နဲ႔အညီ လူေတြရဲ႕ ဘ၀ေနထိုင္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ပမာဏ
ပိုမ်ားလာတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အမ္အိုင္စီက အခု Carlsberg နဲ႔ Heineken ဘီယာစက္႐ုံ
ေတြၿပီးစီးရင္ ျပည္တြင္းထုတ္ လုပ္မႈပမာဏ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ ကို ေစာင့္
ၾကည့္ပါမယ္။ အဲဒီအေျခအေန ေပၚမူတည္ၿပီး ေနာက္ထပ္စက္႐ုံ ခြင့္ျပဳသင့္ မျပဳသင့္
စဥ္းစားသြားမွာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑