စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေကာက္ခံမႈကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိ

ေျပစာေပၚတြင္ အခြန္တံဆိပ္ ကပ္ျခင္းကို စားေသာက္ဆိုင္အမ်ားစုက အတိအက် လိုက္နာျခင္း
မရွိသည့္အတြက္ အဆိုပါစနစ္စတင္သည့္ႏွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိလာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အခ်ဳိ႕ ေသာ ဆိုင္မ်ားမွာ က်သင့္အခြန္အတိုင္း ေလဘယ္တံဆိပ္
အတိအက်မကပ္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ဆိုင္မ်ားတြင္ တံဆိပ္ကပ္သည့္စနစ္ကို မက်င့္သံုးျခင္းတို႔ကို ၾကံဳေတြ႕
ေနရေၾကာင္း စားသံုးသူမ်ားက ေျပာသည္။ စားသံုးသူဘက္က ေပးေဆာင္ရမည့္ က်သင့္ေငြကို
ေျပစာေပၚတြင္ လံုျခံဳေရး အခြန္တံဆိပ္မ်ားကပ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ ကို က်င့္သုံးရန္ ျပည္တြင္း
အခြန္မ်ားဦးစီး ဌာနက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလက စတင္ ခဲ့ၿပီး က်သင့္ေငြအလိုက္ ကန္သြယ္
လုပ္ငန္း ခြန္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေလဘယ္မွာ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၅၀ တန္မွ ၁၀,၀၀၀ တန္အထိရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ
စားေသာက္ဆိုင္မ်ားက က်သင့္ ေငြ ၂,၀၀၀ အတြက္ က်ပ္ ၅၀ တန္တံဆိပ္ ေခါင္းႏွစ္ခုကပ္ရမည္
ျဖစ္ ေသာ္လည္း တစ္ခု သာ ကပ္ေပးၿပီး အခြန္ကိုမူ အတိအက် ေပးေဆာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေန
သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း စားသံုးသူအခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ ေျပာၾကားၾကသည္။ စားသံုးသူအခ်ဳိ႕မွာမူ ျပည္
တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၏ အစီအစဥ္ကိုမသိရွိျခင္းေၾကာင့္ တံဆိပ္ေခါင္း ကပ္ျခင္း မကပ္ျခင္းကို
လည္း သတိမထားမိျခင္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕မွာ လည္း အနည္းငယ္မွ်ေသာ အခြန္တန္ဖိုး အတြက္
ဆိုင္ႏွင့္အေျခအတင္မေျပာလိုျခင္း ေၾကာင့္ မသိက်ဳိးကြ်န္ျပဳျခင္းမ်ားလည္း ရွိလာ ၾကသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္ မ်ား ဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမ်ဳိးမင္းေဇာ္က
ယခုအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ႏွစ္လအတြင္းေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ရ ေၾကာင္းေျပာသည္။

"အခြန္မလိုက္နာတာေတြေတြ႕ရင္ စားသံုး သူေတြဘက္က ပူးေပါင္းၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို တိုက္႐ုိက္
အသိေပးတာမ်ဳိး လုပ္သင့္ပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး
စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း ရွိ ဆိုင္မ်ားအားလံုးကို ေကာက္ခံေနၿပီး မၾကာမီ နယ္နိမိတ္ျပင္ပ
ႏွင့္ အျခားတိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ေကာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား အားလံုးကိုမူ အမွန္ တကယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိ မရွိ လိုက္လံ စစ္ေဆးေန
ေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးမင္းေဇာ္က ေျပာသည္။

"အခြန္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတုန္းက ပံုမွန္မေဆာင္ၾကလို႔ အခြန္ငါးရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ေပးလိုက္တဲ့
အခါမွာလည္း မေဆာင္တဲ့ဆိုင္တခ်ဳိ႕သြားေတြ႕ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္နဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ သတိ
ေပးသြားၿပီး ေနာက္တစ္ေခါက္ေတြက်ရင္ေတာ့ အေရးယူသြားဖို႔ ရွိတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေနလင္းက ျပည္တြင္း အခြန္
မ်ားဦးစီးဌာနက အခြန္ ေကာက္ခံရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ရွိဆုိင္အားလံုး မပါ၀င္ဟု ၾကား
ရျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိေနေၾကာင္း ေျပာသည္။ တစ္ဆိုင္ႏွင့္ တစ္ဆိုင္ မတူညီမႈေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္
အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ အခ်ဳိ႕စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွာမူ က်သင့္အခြန္တန္ဖိုး
နည္းပါးသည့္အတြက္ စားသံုးသူ ကို တိုက္႐ုိက္မေကာက္ခံေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕စားေသာက္ဆိုင္
မ်ား၏ ေဈးႏႈန္း မ်ားမွာ အခြန္ကိုအေၾကာင္းျပ၍ ျမင့္တက္သြားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရေၾကာင္း ၎
ကေျပာသည္။

"စားသုံးသူေတြက စားေသာက္ဆိုင္ေတြဘက္က လိမ္ၿပီးေကာက္ခံတယ္လို႔ ထင္တယ္။ တခ်ဳိ႕
လည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဒီလိုအထင္ခံရတာ ဆိုင္အတြက္ လံုး၀မေကာင္းပါဘူး။ အခြန္႐ုံး ကလည္း
မူ၀ါဒခ်မွတ္မယ္ဆိုရင္ အားလံုး တစ္ေျပးညီခ်တာမ်ဳိး ျဖစ္သင့္တယ္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတြဆို
ေျပစာေတာင္မရွိဘဲနဲ႔ ပါးစပ္ အေျပာနဲ႔ပဲ က်သင့္ ေငြတြက္ၿပီး ရွင္းလိုက္တာ။ သူတို႔ရဲ႕၀င္ေငြက
စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးေတြထက္လည္း မ်ားေကာင္းမ်ားေနမယ္။ အခြန္႐ုံးအေနနဲ႔ အဲဒါေတြပါထည့္
တြက္သင့္တယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။ ႏုိင္ငံသားပိုင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စား ေသာက္ဆိုင္မ်ားမွာ
လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရ၊ အမႈိက္ခြန္ စသည့္အခြန္မ်ားစြာ ေပးေဆာင္ေနရသည့္အျပင္ ငွားရမ္းခေဈးႏႈန္းမ်ား
လည္းရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ဆိုင္ႀကီးမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြခြန္တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေပး
ေဆာင္ေနရမႈ စသည့္ အေထြေထြစရိတ္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း လည္း ၎ကေျပာသည္။

ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထား ေသာ Y2T စားေသာက္ဆိုင္တာ၀န္ခံတစ္ဦး ကမူ
က်သင့္သည့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္စားသံုးသူကို ပိုယူျခင္းမလုပ္ေတာ့ဘဲ က်သင့္ တန္ဖိုးထဲမွ
ေလွ်ာ့ကာ အခြန္အတြက္ေပး ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"တစ္၀ိုင္းကုိ ငါးေထာင္ကေနရွစ္ေထာင္ ေလာက္ပဲစားတာဆိုေတာ့ အစားအေသာက္ ဖိုးထဲက
ေနပဲ အခြန္ေဆာင္လိုက္တယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။ ယမန္ႏွစ္အခြန္စုစုေပါင္း က်ပ္ ၃,၀၀၀
ဘီလ်ံရရွိခဲ့ရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တြင္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားထံက ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္း
ခြန္ ေငြက်ပ္ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာက ျပဳလုပ္ သည့္ ရွင္း
လင္းပဲြတစ္ခုတြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြတ္က ေျပာသည္။ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္
လာေရာက္ စားသံုးသူကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေကာက္ခံ မႈကို ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ခါ
မူလ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး အဆိုပါႏႈန္းထားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အနည္း
ဆံုးျဖစ္သည္။

စင္ကာပူႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံၿပီး က်န္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ၁၀
ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္က မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစတင္ေၾကာင္း
အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ျခင္း၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေၾကညာလႊာအရ က်သင့္ေသာအခြန္တင္သြင္းျခင္း၊ သတ္မွတ္
ထားေသာရက္အတြင္းေပးေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔ ကိုပ်က္ကြက္ပါက စည္းၾကပ္မႈအရ က်သင့္အခြန္
၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဒဏ္႐ုိက္ကာ အေရး ယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑