ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ငါးခု ထပ္မံ လက္မွတ္ေရးထိုး

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေရနံကုမၸဏီမ်ားအၾကား
ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေ၀ေရး
စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိေနဆဲျဖစ္ရာ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းက ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ငါးခု ကို
ထပ္မံခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကမ္းလြန္တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ႏုိင္ငံ
တကာ ေရနံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းတုိ႔အၾကား
ထုတ္ လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ေရးစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိ ျခင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ
ကတည္း က စတင္ခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ ဩစေၾတးလ်အေျခစုိက္
Transcontinental Group (TRG)၊ကေနဒါအေျခစိုက္Canadian Foresight Group (CFG)၊
အီတလီေရနံ ကုမၸဏီ Eni၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ Reliance Industries ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက Petro vietnam
တုိ႔ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေ၀ေရးစာခ်ဳပ္မ်ား အသီးသီးခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဩစေၾတးလ်အေျခစုိက္ TRG ႏွင့္
ကေနဒါအေျခစိုက္ CFG တုိ႔အၾကား ကမ္းလြန္ ေရတိမ္ပိုင္းလုပ္ကြက္ M-15
အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေ၀ေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းကို မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က
ေနျပည္ ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကမ္းလြန္
တင္ဒါတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေရနံကုမၸဏီမ်ား အမ်ားဆုံး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္
M-15 လုပ္ကြက္ကို CFG ကုမၸဏီက ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထည့္၀င္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး
TRG က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဒသခံ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီအျဖစ္ Century Bright Gold
သို့ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ M-15 လုပ္ကြက္ကို လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား
သည္ ေလ့လာေရးကာလ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ရွာေဖြ ေရးကာလ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂၅ ဒသမ ၂၅ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
"အခုလို သေဘာတူလိုက္တဲ့အတြက္ လက္မွတ္ထိုးဆုေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၅ ဒသမ ၁ သန္းနဲ႔ လုပ္ကြက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္အတြက္ ေဒၚလာ ၃၅၀,၀၀၀
ကုိလည္း ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းေတြ စတင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ရရွိဦးမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု
စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ျမန္မာ တိုင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ အေပၚခြဲေ၀ေရး စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့
သည့္ အီတလီေရနံကုမၸဏီ Eni ႏွင့္ Petro vietnam တုိ႔သည္လည္း ရခိုင္ႏွင့္မုတၱမ
ကမ္းလြန္ရွိ MD-2 ႏွင့္ MD-4 တုိ႔တြင္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၂ ဒသမ ၂၅ သန္း ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံပုိင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းသည္ အဆုိပါ MD-2 ႏွင့္ MD-4
လုပ္ကြက္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အတြက္ လက္မွတ္ထိုးဆုေၾကးေငြ အေမ
ရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ ဒသမ ၄ သန္းႏွင့္ လုပ္ကြက္ ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
ေဒၚလာ တစ္သန္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ကမ္းလြန္ရွိ MD-2 လုပ္ကြက္မွာ ဧရိယာ
အားျဖင့္ စတုရန္းကီလုိမီတာ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္က်ယ္၀န္းၿပီး၊ မုတၱမကမ္းလြန္ရွိ MD-4
လုပ္ကြက္မွာ စတုရန္းကီလုိမီတာ ၆,၀၀၀ နီးပါး က်ယ္၀န္းသည္။ အဆုိပါလုပ္ကြက္ႏွစ္ခု
လုံးတြင္ Eni က ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထည့္၀င္ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္သည္။ "အခုဆုိရင္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ Eni က ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ေရနံနဲ႔သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြ ေရးလုပ္ငန္းေတြ
အမ်ားဆုံး လုပ္ကိုင္တဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္နဲ႔
အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံေတြ မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိပါတယ္" ဟု Eni ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိ
ခ်ဳပ္ မစၥတာ ကေလာ္ဒီယုိဒီကာလ္ဇီက ေျပာသည္။

အီတလီ ႏိုင္ငံပိုင္ေရနံကုမၸဏီEni က ကုန္းတြင္းပိုင္းလုပ္ကြက္ႏွစ္ခုအတြက္လည္း ၿပီးခဲ့
သည့္ႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ ေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံက
Reliance Industries ကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံက United National Resources
Development Services ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ကမ္းလြန္ေရတိမ္ပိုင္းလုပ္ကြက္ ႏွစ္ခုကိုလုပ္ကိုင္
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါလုပ္ကြက္ႏွစ္ခုအတြက္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ
ခြဲေ၀ေရးစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။ တနသၤာရီကမ္းလြန္ရွိ အဆုိပါလုပ္ကြက္ ႏွစ္ခုမွာ ဧရိယာအားျဖင့္
စတုရန္းကီလိုမီတာ ၂၇,၀၀၀ ေက်ာ္က်ယ္၀န္းၿပီး၊ အဆုိပါ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ Reliance Industries
က ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္၀င္လုပ္ကုိင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

"ခုနစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း Reliance Industries ကုမၸဏီက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၉
သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမယ္။ လက္မွတ္ထုိးဆုေၾကး ေငြ ေဒၚလာ ၁၇ သန္းနဲ႔ လုပ္ကြက္ဆုိင္ရာ
အခ်က္အလက္ေတြအတြက္လည္း ေဒၚလာ တစ္သန္းရမွာပါ" ဟု စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန
တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားအၾကား ကမ္းလြန္
လုပ္ကြက္မ်ားဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေ၀ေရးစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္
ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ လုပ္ကြက္ေပါင္း ၁၈ ခုအတြက္ လက္မွတ္
ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လက္မွတ္ထုိးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ လုပ္ကြက္ ႏွစ္ခုမွာ
ဩစေၾတးလ် အေျခစိုက္ ROC Oil ႏွင့္ Tap Oil တုိ႔ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္
မုတၱမကမ္းလြန္ရွိ M-7 ႏွင့္ ေနာ္ေ၀အေျခစိုက္ Stat Oil ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက
Conoco တုိ႔ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ရွိ AD-10 တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑