သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၀င္ေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ထက္၀က္ေက်ာ္ ပါ၀င္ေန

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေျမဟက္တာ ၄၀၀ ပထမအဆင့္စီမံကိန္းတြင္ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္
လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီးသည့္ ကုမၸဏီ ၄၂ ခု အထိရွိထားၿပီးျဖစ္ကာ ယင္းအနက္ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္
ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ ဂ်ပန္ သီလ၀ါ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီလီမိတက္ MJTD အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး
ဦးျမင့္ေဇာ္ က ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က က်င္းပေသာ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာျပပြဲတြင္ ေျပာသည္။

"၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ လုပ္ထားၿပီးသား ျဖစ္တဲ့ စုစုေပါင္း ကုမၸဏီ ၄၀ ေက်ာ္ထဲ က အမ်ားစုျဖစ္တဲ့
ကုမၸဏီ ၂၂ ခုဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္ထပ္၀င္ေရာက္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့
ကုမၸဏီေတြလည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္" ဟု ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္
အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္ရန္ လက္ မွတ္ေရးထုိးထားၿပီးျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ဂ်ပန္၊ ထုိင္၀မ္၊ တ႐ုတ္၊ ဆြီဒင္၊ အေမရိကန္၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဩစေၾတးလ် ႏုိင္ငံတုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး
စုစုေပါင္းႏုိင္ငံ ၁၁ ႏုိင္ငံက ပါ၀င္သည္ဟု ျမန္မာသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္
ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အကုန္ပုိင္းတြင္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား စတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတည္ေဆာက္ေနသည့္ကုမၸဏီသည္ ဧၿပီလအထိတြင္ စက္႐ုံရွစ္႐ုံသာ
ရွိေသးျခင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း ယခုေမလတြင္ ၁၁ ခုအထိ တုိးတက္ လာသည္ဟု ဦးျမင့္ေဇာ္က
ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။ "အခုခ်ိန္ထိေတာ့ လည္ပတ္ႏုိင္တဲ့ စက္႐ုံမရွိေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့
ဒီႏွစ္ကုန္မွာ စက္႐ုံလည္ပတ္ႏုိင္ေအာင္ အေျခခံအေဆာက္ အအုံ စတင္ေဆာက္လုပ္လာတဲ့
ကုမၸဏီေတြ ကေတာ့ တျဖည္းျဖည္းတုိးလာတယ္" ဟု ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ထား၀ယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနလ်က္ရွိသည့္ အနက္ သီလ၀ါ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ အေစာဆုံး လုပ္ငန္းစတင္လာႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ျဖစ္ေပၚလာေရး တည္ေဆာက္သူ ကုမၸဏီ (Developer Company)
မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ေနဆဲ အဆင့္သာျဖစ္သည္ဟု ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ
အဖြဲ႕၀င္ ဦးသန္းေမာင္က ေျပာသည္။ ထုိ႔အတူ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ အီတာလ်ံထုိင္းကုမၸဏီက ရပ္နားထားသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဇြန္လ အတြင္းမွသာ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ရန္
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ၎စီးပြားေရးဇုန္ စီမံ ခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဟံစိန္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းက ဦးဉာဏ္သစ္လႈိင္က "ၿမိဳ႕ထဲ ပုိင္းမွာ
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ထြန္း ကားလာသလုိ သီလ၀ါလုိအထူးစီးပြားေရးဇုန္ မွာလည္း
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ လုပ္လာၿပီဆုိေတာ့ အဲဒီလုိေနရာေတြမွာ ႏုိင္ငံသား
ေဆာက္လုပ္ ေရး လုပ္ငန္းေတြက ၀င္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ နည္းပညာ ပုိင္းက အေရးႀကီး လာတယ္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ၀င္လာတာနဲ႔အမွ် ေဆာက္လုပ္ေရး ေဈးကြက္က က်ယ္ျပန္႔လာတယ္" ဟု
ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ပမဏ မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားက ထုတ္ျပန္ ျခင္း မရွိေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္
ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈပမာဏကုိ အနည္းဆုံး 'ကန္' ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက
'ကန္' ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ခန္႔ ၀င္ေရာက္ထား ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက
ခန္႔မွန္းသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားစုသည္ ေငြသားျဖင့္၀င္ေရာက္လာျခင္း ထက္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားသာ တင္သြင္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရးတည္ေဆာက္မႈမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္၌ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ
ႏုိင္ငံျခားေငြ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေနျခင္းကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မႈမရွိဘဲျဖစ္ေနသည္ဟု ကေမၻာဇဘဏ္
အႀကီးတန္းအၾကံေပး ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၀င္ေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံကာ
အေျခခံအေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ အေမရိကန္က ပုလင္းခြံအမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္လုပ္မည္
Ball ကုမၸဏီႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံက သံမဏိပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ကြန္ကရစ္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သည္
Million ကုမၸဏီ တို႔လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အေျခစိုက္ Ball ကုမၸဏီ သည္ 'ကန္' ေဒၚလာသန္း ၄၀ ႏွင့္ Million ကုမၸဏီသည္ 'ကန္' ေဒၚလာ
၆၅ သန္း ျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကုိင္သြားမည္ဟု တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္
MIC တစ္ခုတည္း၏ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ကုမၸဏီေပါင္း ၉၁၅ ခုမွ 'ကန္'ေဒၚလာ ၅၆
ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑