ျမန္မာႏိုင္ငံတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေခြ်တာသုံးစြဲေရးမွာ အေရးပါသည့္ က႑ျဖစ္လာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္း ႏွင့္အတူ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ေခြ်တာသုံးစြဲ ေရးမွာလည္း
အေရးႀကီးေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ေခြ်တာ သုံးစြဲေရးစီမံကိန္း လုပ္ကုိင္ေနသည့္
အစုိးရလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Provinial Electricity Authority PEA ၏ ဒုတိယဥကၠ႒
Mr.Niwat Chayakul  က ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံက အခ်ိန္တုိအတြင္းတုိးတက္ေျပာင္းလဲလာေနပါတယ္။ တင္း က်ပ္မႈေတြ
ေျဖေလွ်ာ့လာတာနဲ႔ အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာလည္းတုိးတက္လာေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတြင္း စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ မွာ ေခြ်တာတဲ့နည္းလမ္းေတြကုိ
လုပ္ကုိင္သြားမယ္ဆုိရင္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာ ၿပီး ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ တြန္းအားေပးႏုိင္ မွာပါ"ဟု
Mr.Niwat Chayaku က ေျပာသည္။ ျပည္တြင္းသုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္
အလင္းရရွိေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအသုံးခ်မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္းက ကုန္က်စရိတ္ကုိ
သက္သာေစမည့္အျပင္ ႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေ၀မႈမ်ားကုိလည္း ပုိမုိျဖန္႔ၾကက္ႏုိင္မည္
ျဖစ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိတြန္းအားေပးေစႏုိင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္လာမည္ဟုလည္း ၎က ရွင္းလင္း
ေျပာသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၎အစီအစဥ္ ျဖင့္ မူလလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏျဖင့္ ေပးေ၀မႈတြင္
၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆက္ လက္ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ လွ်ပ္စစ္မီး လုံး၀မရရွိေသးသည့္ လူဦးေရ ပမာဏသည္ တုိင္းျပည္လူဦးေရ၏
၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟုလည္း စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ထားျခင္းလည္း
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ၎ အခ်က္သည္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ေခြ်တာမႈျဖင့္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္
ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေနသည္ဟုလည္း UMFCCI ၏ ဒုတိယဥကၠ႒
ဦးသက္လြင္တုိးက အဆုိပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာသည္။ " တုိးတက္ၿပီးႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့
လွ်ပ္စစ္ ကုိစတင္တီထြင္ခဲ့တဲ့ ေသာမတ္အယ္ဒီဆင္ ကုိ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေမြးေန႔မွာ
လွ်ပ္စစ္မီးကုိ ခတၱျဖတ္ေတာက္မႈ လုပ္ၾက ပါတယ္။ ဒီလုိဂုဏ္ျပဳမႈမ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက
ေန႔တုိင္းျဖစ္ေနပါတယ္ ။ အဲဒါေၾကာင့္ သုံးစြဲေနသူေတြက စြမ္းအင္ေခြ်တာမႈကုိ လုပ္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့
ဒီလုိကိစၥမ်ဳိး ေတြကုိလည္း အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်ေစမွာ ပါ" ဟု ဦးသက္လြင္တုိးက ေျပာသည္။

ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႕ကလည္း ျပည္တြင္း၌ လွ်ပ္စစ္မီး တုိးျမႇင့္ေပးေ၀ႏုိင္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ႏွင့္
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေနလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အတူ ေမလကုန္ပုိင္းအတြင္းကလည္း သီလ၀ါ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံးလွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကုိ တည္ေထာင္သြားရန္အတြက္လည္း ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ကုမၸဏီႏွင့္
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ မာ႐ူဘီနီ ကုမၸဏီတုိ႔ ေမလကုန္ပုိင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ။

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္ လည္း ျပည္တြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေ၀ေနသည့္
လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးမ်ားမွာ ေဟာင္းႏြမ္း မႈမ်ားေၾကာင့္ ေလလြင့္ဓာတ္အားမ်ားစြာ ျဖစ္ေနလ်က္ရွိသည္ဟုလည္း
စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာန အရာရွိတစ္ဦးက မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာထားဖူးသည္။ အဖြဲ႕သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေခြ်တာေရးအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးရွိ လမ္းမီးဓာတ္တုိင္မ်ားတြင္ မီးသီးမ်ား
အစားထုိးတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း မီးမ်ားကုိ အစားထုိးသုံးစြဲသြားေရးအတြက္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ရသည္ဟု Mr.Niwat Chayakul ကေျပာသည္။ ၎စီမံကိန္းအတြက္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ သုံးႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈကုိ ယူနစ္ ၁၉ သန္းအထိ
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ခ႐ုိင္တစ္ခုတည္းတြင္ ပင္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၌ ယင္းစနစ္က်င့္သုံး ခဲ့သျဖင့္ တစ္ႏွစ္ကုိ
လွ်ပ္စစ္ယူနစ္ ၂၃,၇၆၀ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ကာ ထုိင္းဘတ္ေငြ တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္
ကုန္က်သက္သာခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑