စြမ္းအင္္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္ တင္သြင္းမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္မွာ အလ်င္အျမန္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ေနာက္
ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းစြမ္းအင္သုံးစြဲမႈမွာ လက္ရွိႏႈန္းထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ျဖစ္ လာႏိုင္ေၾကာင္း
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ LNG ဓာတ္ေငြ႕ တင္ေဆာင္လာေသာ သေဘၤာတစ္စင္းကို ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေတြ႕ရစဥ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ဴၿြ ဓာတ္ေငြ႕ကို တင္သြင္းသြားရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိသည္။ ဓာတ္ပံု- Ingfacts.orgLNG ဓာတ္ေငြ႕ တင္ေဆာင္လာေသာ သေဘၤာတစ္စင္းကို ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေတြ႕ရစဥ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ဴၿြ ဓာတ္ေငြ႕ကို တင္သြင္းသြားရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိသည္။ ဓာတ္ပံု- Ingfacts.org

သဘာ၀စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ ေပါႂကြယ္၀ သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
နည္းပညာမ်ား အထိုက္အေလ်ာက္၀င္ေရာက္လာေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္
ျပည့္မီေရးအတြက္ မ်ားစြာလုိအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

အစုိးရႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီ မ်ားက ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ပိုင္းတြင္ ေရနံထုတ္လုပ္
လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္း သုံးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ စက္သုံးဆီဂါလန္ သန္း ေပါင္းမ်ားစြာကို
ႏုိင္ငံျခားက မွာယူတင္သြင္း ေနရသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕
တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈ အမ်ား ဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ လူဦးေရ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ
လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲ ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး ႏိုင္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး
ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းအမ်ားစုမ်ား ေဒသခံႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး
ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိသည္။ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္ျဖစ္သည့္ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ေလ
စြမ္းအင္သုံး စီမံကိန္းမ်ားမွာ သုေတသန ႏွင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ဆဲအဆင့္သာျဖစ္သည့္
အတြက္ အျခားျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ နည္းလမ္း မ်ားကို စဥ္းစားေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းစြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး စဥ္းစားေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိသည့္အနက္ ျပည္ပက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္ Liquefied Natural Gas (LNG)
တင္သြင္းေရးကိုလည္း နည္းလမ္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိသည္ ဟု
စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ LNG ပတ္သက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္
ေနာ္ေ၀၊ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတုိ႔က ကုမၸဏီမ်ားက
အဆုိျပဳထားၿပီး စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ အတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိသည္။
"တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား ေရနံေကာ္ပုိေရးရွင္း က ေက်ာက္ျဖဴမွာ LNG Terminal ေဆာက္ဖုိ႔
အဆုိျပဳထားတယ္။ သူတုိ႔ စိတ္ကူးကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကေန သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တင္သြင္းၿပီး
ျမန္မာတ႐ုတ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္း ကေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ပုိ႔လႊတ္ဖုိ႔ပါ" ဟု ျမန္မာ့
ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းကို
တစ္ႏွစ္လွ်င္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗ မီတာ ၁၂ ဘီလ်ံအထိ ပို႔လႊတ္ႏိုင္ရန္ ဒီဇုိင္းထုတ္
တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွေန၍
ေန႔စဥ္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ သန္း ၄၀၀ ခန္႔သာ ပို႔လႊတ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ပိုက္လုိင္း၏
ေန႔စဥ္ပို႔လႊတ္ႏိုင္မႈ စြမ္းအားပမာဏမွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပသန္း ၁,၀၀၀ ခန္႔
ရွိသည္။

အာဖရိက၊ သုိ႔မဟုတ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုိ
သက္သာေသာေဈးႏႈန္းျဖင့္၀ယ္ယူ၍တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ ေသာသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းက
တစ္ဆင့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသိုပို႔လႊတ္မည္ဆုိပါကကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္
ေပက်င္းအစုိးရအေနျဖင့္ ေနျပည္ ေတာ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၀ါရွင္တန္အေျခစုိက္
အာဆီယံေဒသဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားသုေတသနအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကန္ေပါက္မွာ အဲဒီလိုမ်ဳိး LNG Terminal ေဆာက္ဖုိ႔ စဥ္းစားႏိုင္တယ္။
ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴက တ႐ုတ္ပိုင္ LNG Terminal ကိုပဲ မွ်သုံးေပါ့။ အဲဒီလုိဆုိရင္
ျပည္တြင္းသုံးအတြက္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ခြဲတမ္းလည္း ပိုရႏုိင္တယ္" ဟု  စြမ္းအင္ကုမၸဏီ၏
အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးျပည့္၀ထြန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ မ်ားကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ အသုံးျပဳ သည့္
ပိုက္လိုင္းစင္တာမ်ားမွာ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး ကန္ေပါက္ေဒသတြင္ တည္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လည္ပတ္ေနရ သည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ
မ်ားႏွင့္ အသစ္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ မ်ားအတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕
ပိုမုိျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္ရန္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပက  LNG
တင္သြင္းရန္ တင္ဒါဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ အဆုိပါတင္ဒါ အစီအစဥ္မွာ ပ်က္ျပယ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိလည္ပတ္ေနသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားႏွင့္ အသစ္
တည္ေဆာက္မည့္ စက္႐ုံမ်ားအတြက္ အနည္း ဆုံး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏ ကုဗေပသန္း
၅၀၀ ခန္႔လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းသုံးအတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ
သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သာ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာနက ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၈၀ အကြာရွိ ပင္လယ္၀တြင္ ေရေပၚသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုိေလွာင္ေရးႏွင့္
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ျပန္လည္ျဖည့္သြင္းေရးစက္႐ုံ ( Floating Storage & Regasification
Unit-FSRU) တည္ေဆာက္ ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ဂ်ပန္စက္သုံးဆီ ေကာ္ပိုေရး ရွင္း၊ ဆူမီတုိမုိမစ္ဆူ
ဘဏ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွင့္ ဂ်ပန္သုေတသနဌာနတုိ႔က ေလ့လာမႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျပည္ပက တင္သြင္းလာသည့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပသန္း ၃၆၀ ကို ျပန္လည္ျဖည့္သြင္းေပးႏုိင္
မည့္ အဆုိပါ FSRU ကို သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ လုိအပ္ သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
ထုတ္လုပ္ရန္ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီမ်ားက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ နီးပါး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
တည္ေဆာက္ရန္ ေလ့လာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ႏိုင္ငံျခားကေန LNG တင္သြင္းဖုိ႔ အစီအစဥ္အတြက္ ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔
ေဆြးေႏြးေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုမွေတာ့ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးပါဘူး" ဟု
ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးရန္လင္းကေျပာသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံပိုင္
PTT  ေရနံကုမၸဏီကလည္း တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ေဒသ တြင္ LNG Terminal
တည္ေဆာက္ရန္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ျမန္မာ
အစုိးရခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံထုတ္ The Nation   က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္
ေရးသားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိေသာ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္
ကြက္ေလးခုက ျပည္ပသုိ႔တင္ပို႔ေရာင္းခ် ရန္ ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားၿပီးျဖစ္ရာ ျပည္တြင္း
စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ကာလတုိ စီမံခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပကသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ကို LNG
အေနျဖင့္ ျပန္လည္တင္သြင္းရမည့္ အေနအထားျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ မဂၢါ၀ပ္ ၂,၄၀၀ ခန္႔သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း
တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ လူဦးေရကို လွ်ပ္စစ္မီးေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စက္
တပ္ဆင္အင္အား လွ်ပ္စစ္မဂၢါ၀ပ္ ၂၄,၀၀၀ ခန္႔လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါကာလအတြင္း ျပည္တြင္း စက္သုံးဆီ လိုအပ္ခ်က္မွာလည္း လက္ရွိ၏ႏွစ္ဆျဖစ္ေသာ
ေရနံစည္ ၄၀,၀၀၀ ရွိလာ မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑