ဟီတာခ်ီကုမၸဏီက 'ကန္'ေဒၚလာ ၄၅ သန္းျဖင့္ လုပ္ငန္းသုံး မီးအား ျမႇင့္စက္ ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံကုိ ျပည္တြင္း၌ ဖက္စပ္ တည္ေထာင္မည္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ Hitachi ကုမၸဏီသည္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္း Soe Electric ကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္းကာ
လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ေ၀က႑တြင္ အသုံးျပဳသည့္ အႀကီးစား မီးအားျမႇင့္စက္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ
တစ္ခုကုိ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Hitachi ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ မာဆာကာဇူေအအုိကီက
ေျပာသည္။

အဆုိပါ ဖက္စပ္ကုမၸဏီကုိ Hitachi ၏လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Hitachi Industrial
Equipment Systems Co.,Ltd (HlES) ႏွင့္ Soe Electric & Machinery Co.,Ltd (SEM)
တုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး Hitachi SEM ကုမၸဏီအျဖစ္ တည္ေထာင္
သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ကုမၸဏီအၾကား ဇူလုိင္ ၇ ရက္က ဆီဒုိးနားဟုိတယ္တြင္ သေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

"စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာနဲ႔ အမွ် ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္လုိအပ္ခ်က္က ပုိၿပီးမ်ားလာ
ပါလိမ့္မယ္။ အခုခ်ိန္မွာ လွ်ပ္စစ္ လႊဲေျပာင္းေရးနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရးကြန္ရက္ေတြကုိ တုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေန
တာလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ transformer ေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ကလည္း ျမင့္တက္
လာေန ပါတယ္။ အခုလုိ ဖက္စပ္ပူးေပါင္းမႈကေန နည္းပညာ အဆင့္အတန္းျမင့္မားတဲ့
transformer ေတြကုိလည္း ထုတ္လုပ္လာႏုိင္ပါ လိမ့္မယ္ "ဟု မစၥတာမာဆာကာဇူေအအုိကီက
ေျပာသည္။

ံHitachi SEM ကုမၸဏီသည္ HlES ကုမၸဏီ က ရွယ္ယာအခ်ဳိး ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိင္ဆုိင္ကာ
ျပည္တြင္း SEM ကုမၸဏီက ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးျဖင့္ ပုိင္ဆုိင္လုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
SEM ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း က ေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုတ္လုပ္မႈ က႑ကုိလည္း
ျပည္တြင္း၌ပင္ ရာႏႈန္းျပည့္ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ရာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ပုိမုိလာ
ရန္ ဦးတည္ထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ "အခုလုိ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ပစၥည္းတင္
သြင္းတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ရာႏႈန္း ျပည့္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈအေနနဲ႔ သြားမွာ ပါ။ အရင္ကတည္းက
လည္း SEM ကမီးအား ျမႇင့္စက္ေတြ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္ခဲ့တာပါ။ အခုေတာ့ Hitachi ရဲ႕
နည္းပညာအကူအညီ နဲ႔ ပုိၿပီးအရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကုိ ထုတ္သြားမယ့္အျပင္
ပုိ႔ကုန္ပုိင္းကုိသြားႏုိင္ေအာင္လုပ္သြားမွာပါ "ဟု ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားကာ လည္ပတ္လုပ္ကုိင္
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းကုိလည္း ယင္းကာလ
မတုိင္မီေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။ လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္တြင္
၀န္ထမ္းဦးေရ ၄၀၀ ကုိအလုပ္ခန္႔ထားႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။
"ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းရရွိမႈကုိဦးစားေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာအလုပ္သမား
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ အလုပ္ေပးဖုိ႔ လုပ္ထားပါတယ္။ ျပည္တြင္း လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
အားလုံးက ခါးဆက္ျပတ္ခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ ျပန္ၿပီးတုိးတက္လာေစခ်င္တာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။
ံHitachi ကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္
စက္ပစၥည္းမ်ားအျပင္ အ၀တ္ေလွ်ာ္ စက္၊ ေရခဲေသတၱာကဲ့သုိ႔ အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ
ထုတ္လုပ္သည့္ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ကာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေဈးကြက္ ေ၀စုအမ်ားဆုံးကုိ
ရယူထားသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ SEM ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းသုံး
မီးအားျမႇင့္စက္ မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ "ဒီပူးေပါင္းမႈကေန
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာျမင့္မားလာဖုိ႔ အတြက္ ပ့ံပုိးေပးသြားမွာျဖစ္သလုိ
ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥေတြမွာ အရည္အေသြးျမင့္မားလာဖုိ႔
အတြက္ အတတ္ႏုိင္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ေပးသြား ပါ"ဟု မစၥတာ မာဆာကာဇူေအအုိကီက
ေျပာသည္။

ံHitachi ကုမၸဏီသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အက်ဳိးတူဖက္စပ္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို
တည္ေထာင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူး သည္။ လက္ရွိတြင္ Hitachi ၏ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္စီးဆင္းေငြ
သည္ 'ကန္'ေဒၚလာ ၈၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္
ယခု ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီမွ ဇြန္အထိ သုံးလ တာ ကာလအတြင္း ဖက္စပ္လုပ္ငန္းေပါင္း
၄၁ ခုကုိ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိကာလထိ က႑အသီးသီး၏ စုစုေပါင္း
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးမႈမွာလည္း ကန္ ေဒၚလာ ၄၆ ဘီလ်ံ ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑