အႏုိင္ရပါတီလက္ထက္တြင္ ဘ႑ာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိမည္

စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အဓိက အက်ဆုံးေသာ ဘ႑ာေရးက႑
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမို
ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ အစုိးရသစ္လက္ထက္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈႏွင့္ မွ်တမႈ အားေကာင္းလာ ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (အင္န္အယ္လ္ဒီ) က
ႏိုင္ငံ အ၀န္း အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရၿပီးခ်ိန္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္
က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ကုန္ေဈးႏႈန္းသိသာစြာ ျမင့္တက္လာမႈ
စသည့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္ မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ျပည္သူလူထုက
ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ေၾကညာစာတမ္းပါ စီးပြားေရးေပၚလစီမ်ား
အရ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ကို သမၼတ႐ုံး ၏လႊမ္းမိုးမႈကင္းၿပီး လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္၊ ေငြေၾကးတန္ဖိုးတည္ၿငိမ္လာေစရန္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ပါတီစီးပြားေရးေကာ္မတီ၏ တာ၀န္ရွိ
သူတစ္ဦးျဖစ္သည္ ့ဦးစိုး၀င္းက စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္
ေဆြးေႏြးေနၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ား စုေဆာင္း
လ်က္ရွိေၾကာင္းေျပာသည္။

"အဲဒီစာရင္းေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ဘယ္ က႑ကေတာ့ ဦးစားေပးသင့္
တယ္ဆိုတာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးသြားမယ္။ ေဆြးေႏြးဆဲ
အဆင့္မွာေတာ့ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး"ဟု ၎ကေျပာသည္။
ပါတီ၏ စီးပြားေရးအၾကံေပးႏွင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးရာကြ်မ္းက်င္သူ
ဩစေၾတးလ် မက္ကြာရီတကၠသိုလ္၏ တဲြဖက္ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲလ္က
"အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီရဲ႕ အႏုိင္ရရွိမႈက ဒီႏုိင္ငံမွာ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္
ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ အရဲစြန္႔ေနရတဲ့ ကိစၥေတြကို ေပ်ာက္ကြယ္
သြားေစမယ္။ သိၾကတဲ့အတိုင္း ဒီစြန္႔စားမႈက ဘ႑ာေရး
အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ေဈးကြက္ေပၚမွာ သြား သက္ေရာက္မႈရွိတယ္"ဟု
၎ကေျပာသည္။

"အင္န္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ အစိုးရသစ္ဖဲြ႕ၿပီး စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ႏုိင္
လိမ့္မယ္။ ဘ႑ာေရးပိုင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြလည္း
ခ်မွတ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘ႑ာေရး က႑ကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္
ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္လိမ့္မယ္" ဟု
၎ကေျပာသည္။ အစစ္အမွန္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရေသာ
ဗဟိုဘဏ္ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒမ်ား ေကာင္း
လာရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိရန္၊ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ လက္မွတ္ေဈးကြက္
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္၊ ေတာင္သူမ်ား ဘဏ္ေခ်းေငြရရွိလာရန္ႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြ
လုပ္ငန္းက႑ ဖြင့္ေပး ရန္၊ မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး လာရန္
စသည္တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း
၎ကေျပာသည္။

"ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီမူ၀ါဒေတြအားလံုးဟာ စိတ္ကူးတည့္သလို လုပ္ထား
တာမဟုတ္ဘူး။ သက္ေသအခ်က္အလက္ေတြအေပၚ အေျခခံ ၿပီး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ျဖစ္လာတာ" ဟု ၎က ေျပာသည္။ တည္ၿငိမ္
မႈမ်ားရရွိလာပါက မူလက ႏုိင္ငံ ေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနေသာ
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္ လာရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေၾကာင္း
၎က ေျပာသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေၾကး ေရးရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ ယခင္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ျပည္တြင္းေငြေၾကး လွည့္လည္မႈ၊
၀ါဇီစက္႐ုံက ေငြေၾကး႐ုိက္ထုတ္ မႈကို အစိုးရက တိုက္႐ုိက္ကိုင္တြယ္ေနၿပီး
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္တြင္ ေငြလဲႏႈန္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အေျခခံ
စားေသာက္ ကုန္ ေဈးႏႈန္းမ်ား သိသာစြာ ျမင့္တက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း
စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္ က ေျပာသည္။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ
ဌာနဆိုင္ရာမ်ား အတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စစ္တပ္က
ကူးေျပာင္းလာသည့္ အရာရွိမ်ားစြာရွိေန ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္း
အားနည္းခဲ့ ေၾကာင္းေျပာသည္။

"စစ္ေရးဘက္မွာေတာ့ သူတို႔ေတာ္ခ်င္ေတာ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပင္ပ
နယ္ပယ္မွာေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္လာေပမယ့္ အေျခအေနက
သိပ္ထူးျခားမလာ ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ လူေတြက ဒါကိုၿငီးေငြ႕ေနၾကတာ" ဟု
၎ကေျပာသည္။ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္
(အၿငိမ္းစား) ဦးစိုးသိန္းက လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာပင္ ဗဟိုဘဏ္ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲမႈမ်ားကို ေတြ႕ရၿပီး၊ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွာမူ ပို၍ဩဇာအာဏာရွိလာရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ
အခ်ဳိ႕ ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ
အသံုးစရိတ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း
၎ကေျပာသည္။ "အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အေျခအေနက ဒီထက္ပိုၿပီး
ဆိုးသြားဖို႔ေတာ့မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ေတြ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေတြ၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ မွ်တတဲ့
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြ ေတာ့ ပိုျဖစ္လာႏိုင္မယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒသစ္
ထြက္ေပၚလာၿပီး ဗဟိုဘဏ္က ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ
ခဲြထြက္ကာ သီးျခားရပ္တည္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ဗဟိုဘဏ္သည္
ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖဲြ႕တို႔ကဲ့သို႔ေသာ
အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အကူ အညီျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
နည္းဗ်ဴဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ "ႏုိင္ငံတကာ
အေလ့အက်င့္ေတြလည္း ရွိထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရသစ္
လက္ထက္မွာ အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲလာဖို႔ ေတာ့မရွိပါဘူး" ဟု
ဗဟိုဘဏ္ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ "တ ျခားႏုိင္ငံ
အသီးသီးက ဗဟိုဘဏ္ေတြလိုပဲေပါ့။ အျပည့္အ၀ လြတ္လပ္ခြင့္
ရွိဖို႔ဆိုရင္ အရင္ဆံုး ေငြေၾကးမူ၀ါဒဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေတြ
(tools) ေတြက သက္တမ္းရင့္လာဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေတာ့ျဖစ္လာမွာ
မဟုတ္ေသးဘူး"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒသစ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္ကာ မၾကာမီ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း
မ်ားတြင္ ထြက္ေပၚလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ထို႔ျပင္ လာမည့္ႏွစ္တြင္လည္း ေခ်းေငြ
အေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ အဆင့္အတန္းအကဲျဖတ္ေပးႏုိင္မည့္ ေခ်းေငြဗ်ဴ႐ိုလည္း
ေပၚေပါက္လာရန္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ "ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဘ႑ာေရး
က႑မွာ၊ အဖဲြ႕အစည္းေတြမွာ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံ မႈေတြ ပိုအားေကာင္းလာမယ္။
ဗဟိုဘဏ္ဘက္ကေတာ့ ဒီအေျပာင္းအလဲေတြေပၚ မွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
သတ္မွတ္ရတဲ့ အခန္း က႑ကို ပိုၿပီးျမႇင့္တင္ရလိမ့္မယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑