ပထမဦးဆံုး အမ်ားပိုင္ ေတာင္သူလယ္သမားဘဏ္အား ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြပံ့ပိုးေပးႏုိင္
ရန္ ဧရာ၀တီေတာင္သူလယ္သမားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (A Bank) ကို အမ်ားပိုင္ဘဏ္အျဖစ္
ႏို၀င္ဘာလ၂၇ ရက္ေန႔က ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္ လွစ္ခဲ့သည္။

ဘဏ္ကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖဲြ႕၊ ဧရာဟသၤာကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုအပါအ၀င္
မိတ္ဖက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၁၅ ဦး တို႔၏ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္မႈျဖင့္ဖဲြ႕စည္း
တည္ေထာင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လယ္ယာက႑ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ လယ္သမား
မ်ားတြင္ရွိေသာ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ ခြင့္လက္မွတ္ ပံုစံ(၇)ကို ခိုင္မာေအာင္လုပ္ကာ
ဘဏ္တြင္အေပါင္ခံထား၍ ေငြထုတ္ေခ်း မည္ျဖစ္သည္။ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပ
ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကုန္တင္ပို႔ခ်ိန္တြင္ ေငြလိုအပ္ပါကလည္း ေငြထုတ္ေခ်းမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္၀င္းရွိန္က ေျပာသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္ စက္မႈလက္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စက္မႈဇုန္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးပါကေခ်းေငြပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ တတိယ
အေနျဖင့္ ေရာ္ဘာ၊ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ သား ငါး၊ အေဆာက္အအံုစသည့္က႑မ်ား
အတြက္ လည္း တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ ရန္ ေခ်းေငြေပးရန္ရွိေၾကာင္း
၎က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားပိုင္ဘဏ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္အက်ဳိးအျမတ္ကို
လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ "အမ်ားျပည္သူကို
ရွယ္ယာေရာင္းခ်သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္းခ်ၿပီးသြားရင္ ေနာက္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္
စီးပြားက႑ေတြမွာလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္တဲ့
ဘဏ္တစ္ခုအျဖစ္ ဟန္ခ်က္ညီညီႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္သြားမယ္" ဟု ဦးေဇာ္၀င္းရွိန္က
ေျပာသည္။

ေခ်းေငြအေပၚရယူေသာ အတိုးႏႈန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ သတ္မွတ္ထား သည့္အတိုင္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းမည္ ျဖစ္သည္။ ေခ်းေငြအခ်ဳိးကိုလည္း ဗဟိုဘဏ္ ကသတ္မွတ္သည့္အတိုင္း အပ္ေငြပမာဏ ေပၚမူတည္၍ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္သလို ျပည္ပ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျပည္ပေခ်း ေငြရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘဏ္က ႏိုင္ငံျခားကေန ေခ်းမယ္။ ၿပီးရင္ ဒီမွာရွိတဲ့ ေတာင္သူလယ္ သမားေတြ၊ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္တဲ့သူ ေတြ၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း လုပ္တဲ့သူေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္တဲ့သူေတြကို ျပန္လည္ေခ်းေပးသြားမယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ ဘဏ္စတင္ခ်ိန္ ကနဦးကာလတြင္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခုိင္မာေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑