ျပည္တြင္းထုတ္စီးကရက္ႏွင့္အရက္ေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမည္

လာမည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစတင္ကာ ျပည္တြင္းထုတ္စီးကရက္ႏွင့္ အရက္မ်ား
အေပၚ အလႊာအလိုက္သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္ႏႈန္းထားအတိုင္း ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္
ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး၀င္းရွိန္က
ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရာ၌
"တစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ က်န္းမာေရး နဲ႔အက်င့္စာရိတၱကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တ့ဲ အရက္၊ စီးကရက္အစရွိ
တ့ဲကုန္စည္ေတြကို ျပည္သူ ျပည္သားေတြ အလြန္အကြ်န္သုံးစြဲျခင္းမွ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္
လည္းေကာင္း၊ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္သူ၊ လက္လီေရာင္းခ်သူ၊ လက္ကားေရာင္းခ်သူနဲ႔စားသုံးသူမ်ား
အၾကား အခြန္ေရွာင္တိမ္းမႈကို တားဆီး ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္း
ခ်တ့ဲ စီးကရက္အေရအတြက္ နဲ႔ အရက္ပမာဏအလိုက္ ေရာင္းခ်တ့ဲ ေဈးကြက္ ေပါက္ေဈးအတိုင္း သတ္မွတ္ေကာက္ခံဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္"ဟု ဦး၀င္းရွိန္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္စီးကရက္မ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ အလိပ္ ၂၀ ပါဘူး
မ်ားအတြက္ တစ္ဘူးေရာင္းေဈး က်ပ္ ၃၀၀ အထိျဖစ္လွ်င္ တစ္လိပ္လွ်င္ သုံးက်ပ္ႏႈန္း၊ ေရာင္းေဈး
၃၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၅၀၀ ထိျဖစ္ လွ်င္ တစ္လိပ္ ရွစ္က်ပ္ႏႈန္း၊ ေရာင္းေဈး ၅၀၁ က်ပ္မွ ၁,၀၀၀
အထိျဖစ္လွ်င္ တစ္လိပ္ကို ၁၄ က်ပ္နႈန္း၊ ေရာင္းေဈး ၁,၀၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၂,၀၀၀ အထိ ျဖစ္လွ်င္
တစ္လိပ္ကို၂၉ က်ပ္ ႏႈန္း၊ ေရာင္းေဈး ၂,၀၀၁ က်ပ္မွ ၃,၀၀၀ က်ပ္ အထိျဖစ္လွ်င္ တစ္လိပ္
၄၈က်ပ္ႏႈန္း၊ ေရာင္း ေဈး ၃,၀၀၁ က်ပ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္လွ်င္ တစ္လိပ္ ကို ၁၂၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ေကာက္
ခံသြားမည္ျဖစ္ ၿပီး၊ ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ စီးကရက္မ်ား အတြက္လည္း ကုန္းေပၚေရာက္တန္ဖိုး
၏ ၁၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က စီးကရက္အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံရာ၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္
ဥပေဒအရ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံရန္ ျပ႒ာန္းထားခ့ဲေသာ္လည္း လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြက္
ျပည္တြင္းထုတ္ ႏွင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ စီးကရက္အားလုံး အေပၚ ၁၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္
သတ္မွတ္ေကာက္ခံေနသည္ဟု သိရသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚတြင္လည္း ေဈးႏႈန္းအလႊာလိုက္ေကာက္ခံ မည္ျဖစ္ရာ
တစ္လီတာတန္ဖိုးက်ပ္ ၅၀၀ အထိ ရွိေသာအရက္မ်ားအတြက္ တစ္လီတာလွ်င္ ၆၆ က်ပ္ႏႈန္း၊
တစ္လီတာ ၅၀၁ က်ပ္မွ ၁,၀၀၀ အထိ ရွိေသာအရက္မ်ားအတြက္ ၁၉၇ က်ပ္ႏႈန္း၊ တစ္လီတာ
၁,၀၀၁ က်ပ္မွ ၂,၀၀၀ အထိရွိေသာအရက္မ်ားအတြက္ ၃၉၄ က်ပ္ႏႈန္း၊ တစ္လီတာ၂,၀၀၁ က်ပ္မွ
၃,၀၀၀ အထိအရက္မ်ားအတြက္ ၆၅၆ က်ပ္ႏႈန္း၊ တစ္လီတာ ၃,၀၀၁ က်ပ္မွ ၄,၀၀၀ အထိရွိေသာ
အရက္မ်ားအတြက္ ၉၁၉ က်ပ္ႏႈန္း၊ တစ္လီတာ ၄,၀၀၁ က်ပ္မွ ၅,၀၀၀ အထိရွိေသာ အရက္
မ်ားအတြက္ ၁,၁၈၁ က်ပ္ႏႈန္း၊ တစ္လီတာ ၅,၀၀၁ က်ပ္မွ ၇,၀၀၀ အထိရွိေသာအရက္မ်ား
အတြက္ ၁,၅၇၅ က်ပ္ႏႈန္း၊ တစ္လီတာ ၇,၀၀၁ က်ပ္မွ ၁၀,၀၀၀ အထိရွိေသာ အရက္မ်ား
အတြက္ ၂,၂၃၁ က်ပ္ႏႈန္း၊ တစ္လီတာ ၁၀,၀၀၁ က်ပ္ႏွင့္အထက္ရွိေသာ အရက္မ်ားအတြက္
တစ္လီတာတန္ဖိုး၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံ ရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျပည္ပမွတင္သြင္းလာ
ေသာ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္လည္း ကုန္း ေပၚေရာက္တန္ဖိုး၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္
သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒအရ ယခုႏွစ္အတြင္းေကာက္ခံလ်က္
ရွိေသာအခြန္ ေကာက္ခံသည့္ ပုံစံမွာမူ ထိုက့ဲသို႔မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းထုတ္အရက္ႏွင့္ျပည္ပမွ
တင္သြင္းသည့္ အရက္အမ်ဳိးအစားအားလုံးအေပၚ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၀၁၄
ခုႏွစ္တြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ျပ႒ာန္းေကာက္ခံခ့ဲသည္။ ဘီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚမွ ေကာက္ခံသည့္အခြန္
ႏႈန္းမ်ားကိုမူ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထား သကဲ့သုိ႔ ၀ိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚမွေကာက္ခံသည့္ အခြန္ႏႈန္း
ထားမွာလည္း ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ေရးဆြဲတင္ျပထားေသာဥပေဒ(မူၾကမ္း)အရ လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အခြန္
ဥပေဒထက္ အခြန္ေငြက်ပ္ ၂၆၉ ဒသမ ၉၅၄ ဘီလ်ံပိုမိုရရွိရန္လ်ာထားေၾကာင္းေတြ႕ ရသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ လ်ာထားေငြမွာ က်ပ္ ၅,၉၄၈ ဒသမ ၃၇၅ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ႏွစ္အတြက္ကိုမူ
က်ပ္ ၆,၂၁၈ ဒသမ ၃၂၉ ဘီလ်ံ ရရွိရန္လ်ာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑