မြန္ျပည္နယ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း ပုိမုိဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္

မဟာမဲေခါင္ေဒသ အေရွ႕ြ်အေနာက္စီးပြား ေရး စႀကႍၤလမ္းေပၚရွိ မြန္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရး
အခြင့္ အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီး ေပးႏိုင္မည့္ စီမံကိန္း တစ္ခုကုိ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ
တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးသန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္
အဆုိပါစီမံကိန္းသည္ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံ၊ က်ဳိက္ထို၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ႏွင့္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ
ေက်းရြာ ေပါင္း ၁၂ ရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ေပါင္း ၉၀၀ ကုိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္း
မ်ားရရွိေစမည္ျဖစ္သည္ဟု ဒီဇင္ဘာလ လယ္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္၏
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာ၌ အလုပ္အကိုင္အရည္အေသြးပိုင္း ဆုိင္ရာ
သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္
ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ အေသးစားေငြေရး ေၾကးေရးေထာက္ပံ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ ေဈးသစ္တစ္ခုႏွင့္
က်ိဳက္ထိုတြင္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ ေရးစက္႐ုံတစ္ခုတုိ႔ကိုလည္း တည္ေထာင္ေပးသြားမည္ဟု
သိရသည္။ "မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လူဦးေရစုစုေပါင္း ရဲ႕ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ ကိုယ္ပိုင္
လုပ္ငန္းေတြလုပ္ကုိင္ၾကၿပီး မိသားစုအမ်ားစုက လက္မႈပစၥည္းနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္ေတြ
ေရာင္းခ်ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိသားစုေတြရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မွာ ဒီလုပ္ငန္းေတြရဲ႕
ထိေရာက္မႈက အကန္႔ အသတ္ေတြရွိေနပါတယ္" ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ဘဏ္၏ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေရးရာ
အႀကီးတန္း ပညာရွင္ မစၥတာအူဇမာဟက္က ေျပာသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ရာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသ မ်ားသို႔ပါ ဆင့္ပြားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ အစုိးရႏွင့္ ရပ္ရြာ
လူထုကလည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၅၀,၀၀၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ အေထာက္ အကူမ်ား
ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေလးႏွစ္ၾကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အဆုိပါစီမံကိန္းကို
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ ၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ "ဒီစီမံကိန္းကေန လက္မႈ
ပစၥည္းနဲ႔ စားေသာက္ကုန္အသစ္ေတြ ေဖာ္ထုတ္သြား ႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့နည္းပညာ၊ လုပ္ငန္း
အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အရည္ အေသြးေတြရရွိဖုိ႔ ကူညီသြားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ ႏြမ္းပါးသူေတြ ဦးစီး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေငြေရး ေၾကးေရးလက္လွမ္းမီေအာင္ ေဈးကြက္ အသစ္ေတြနဲ႔
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီ ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္" ဟုလည္း မစၥတာအူဇမာဟက္က
ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္မႈမ်ားျပားသည့္ က်ဳိက္ထီး႐ုိးေစတီေတာ္တည္ရွိရာ
မြန္ျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။
မြန္ျပည္နယ္ရွိ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားက႑ကို
အမွီျပဳ၍ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနဆဲျဖစ္သည္ဟု
လည္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က သုံးသပ္ထားသည္။

"ျပည္နယ္အစုိးရအေနနဲ႔ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္႐ုံးခန္းဖြင့္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳထားတယ္။ မြန္ျပည္
နယ္အတြက္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အက်ဳိး ရွိမယ္လုိ႔ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ယုံၾကည္
တယ္။ ေတာ္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္၊ သူတုိ႔က နည္းပညာနဲ႔ အရင္းအႏွီးေပးမယ္။
ေဈးကြက္ကေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကို ရွာရမွာ ေပါ့" ဟု မြန္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္း
ႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စုိးက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑