ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာရန္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားရဦးမည္

လာမည့္ဧၿပီလမွစတင္ကာ အစိုးရသစ္တာ၀န္ ယူမည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ဆန္စပါး
က႑ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ ျမန္မာ့ဆန္၀ယ္လိုအား ျမင့္တက္ကာ ပို႔ကုန္ေဈးကြက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔
လာေသာ္လည္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းကိုမတိုးျမႇင့္ႏုိင္ျခင္းက က႑တစ္ခုလံုးဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈ၏ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေၾကာင္း ဆန္အသင္းခ်ဳပ္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးရဲမင္းေအာင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"လယ္ယာက႑က ဒီအစုိးရအေျပာင္းအလဲကစၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ရေတာ့မယ့္
သေဘာရွိေနတယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ တုိးတက္လာဖုိ႔ ဆုိတာ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ႏွစ္ဆတုိးတက္
လာဖုိ႔ မေျပာနဲ႕ လက္ရွိထက္ တစ္ႏွစ္ကုိ သုံးရာခုိင္ႏႈန္းကေန ေလးရာခုိင္ႏႈန္းတုိးတက္
လာဖုိ႔ေတာင္ ေတာ္ေတာ္လုပ္ရမယ့္အေျခ အေနျဖစ္ေနတယ္"ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က
ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည့္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း
ဥပေဒတြင္မူ စီးပြားေရးက႑အသီးသီး၏ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက ဂ်ီဒီပီကုိ
၂၀၁၀-၁၁ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ၉ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ ႏႈန္းတုိးတက္လာရန္ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး လယ္ယာ
က႑တြင္ ၂ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာ ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ဆန္ပုိ႔ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတြင္ ၂၅ မွတ္အရည္ အေသြး
မက္ထရစ္တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၀၀၊ ၅ မွတ္အရည္အေသြးတစ္တန္လွ်င္
ေဒၚလာ ၄၆၀ အထိ ေဈးေပါက္ေနသည္။ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈတြင္မူ ၂၅ မွတ္ တစ္တန္လွ်င္
ကန္ေဒၚလာ ၃၄၀ ႏွင့္ ၅ မွတ္အရည္ အေသြးတစ္တန္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၄၆၀ အထိ ေဈးမ်ား
ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါေဈးမ်ား မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ သည့္ ေဈးႏႈန္း
မ်ားထက္ အနည္းငယ္တက္ လာေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္မႈပုိင္းက်ဆင္း ေနသျဖင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္
မႈမရွိဘဲျဖစ္ ေနေၾကာင္း ဆန္ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

"မတုိးတက္ဘူးလားဆုိေတာ့ အရင္ကထက္ တုိးတက္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္သင့္တဲ့ အတုိင္း
အတာထိေရာက္ဖုိ႔ေတာ့ လုိေနတာ ေပါ့။ လုပ္တာက အစုိးရနဲ႕ျပည္သူ ႏွစ္ရပ္စလုံးကုိ
လုပ္မွျဖစ္မွာ။ ဥပမာ သီးႏွံေတြ ေဈးကြက္ ေရာက္ဖုိ႔ ကုန္ထုတ္လမ္းေတြ ဆုိရင္အစုိးရ
မပါဘဲ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ သီးႏွံမ်ဳိး အတြက္ဆုိရင္လည္း အစုိးရဘယ္ေလာက္ဖိ
အားေပးေပး ထုတ္လုပ္တဲ့ ေတာင္သူေတြ ပါမွရမယ့္ ပူးေပါင္းမႈေတြ လုိအပ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး
စုိက္ပ်ဳိးေရးသမားေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့အရင္းအႏွီးေတြကုိ ၀င္ၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံ ေပးၾကမယ့္
ျပည္တြင္းျပည္ပျမႇဳပ္ႏွံ ေတြကလည္း ၀င္လာဖုိ႔ လုိေနေသးတယ္ "ဟု ဆန္ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္
ဦးမ်ဳိးေထြးက ေျပာသည္။ 'ဆန္'တစ္ႏွစ္ထြက္ကုန္ပမာဏ၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မုိးရာသီတြင္
စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ မႈမွ ထြက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ မုိး ရာသီတြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈျဖစ္
စဥ္မ်ား ေၾကာင့္ သီးႏွံပ်က္စီးျခင္း၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ မ်ားေၾကာင့္ စုိက္ခင္းမ်ားပ်က္စီးျခင္းကလည္း
ဆန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ထိခုိက္မႈမ်ား ေနေစသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားပင္္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က
ေျပာသည္။

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားရွိလာပါက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းက ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေတာင္သူလယ္
သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားအရ
စုိက္စရိတ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ မ်ဳိးထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္းအေရးတႀကီးလုိ
အပ္ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္ကေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ လယ္ယာေျမအသိမ္းခံရျခင္း မ်ားကုိလည္း
၎ဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါက ေတာင္သူ မ်ားအတြက္ ပုိမုိေကာင္း
မြန္ကာ ဆန္ ထုတ္လုပ္မႈက႑ တုိးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ၎က
ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္ ဆန္စပါးအပါအ၀င္ ပဲႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ား
တြင္လည္း ထုတ္လုပ္မႈတုိးတက္လာေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္။ ယင္းကို မီဒီယာ
မ်ားမွတစ္ဆင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေတာင္သူမ်ား မၾကာခဏထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေန
သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ ပုိင္းအထိ စုိက္ပ်ဳိးေျမအသိမ္းခံရမႈ ျပႆနာ မ်ား ႏုိင္ငံတစ္၀န္းျဖစ္ပြား
ခဲ့သည္။ ေရေလွာင္တမံမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္းမ်ားတြင္ နည္းပညာလုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေႏြရာသီတြင္
စုိက္ပ်ဳိးေရေပးေ၀ႏုိင္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ မုိးရာသီအတြင္း ေရလွ်ံမႈမ်ားမွာ မၾကာခဏ ေပၚေပါက္သည္။

ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အဓိကျပႆနာ မွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာအားနည္းမႈႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္း
အႏွီးနည္းပါးျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သီးႏွံမ်ဳိးအားနည္း ခ်က္မ်ားကလည္း
ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း စုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔သူမ်ားက ေျပာသည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑သုိ႔
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူ၀င္ေရာက္မႈကလည္း နည္းပါးလ်က္ရွိ သည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
က႑ ၁၁ခု ရွိ သည့္အနက္ အနည္းဆုံးအဆင့္ ရွစ္ေနရာတြင္ သာရွိေနေသးေၾကာင္း
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

"စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ေတြမွာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အ၀င္နည္းတာက အေၾကာင္း ႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္။
တစ္ခုက အျမတ္ျပန္ရဖုိ႔ အခ်ိန္ အတန္ၾကာၾကာျမႇဳပ္ႏွံရတာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူေတြက
စိတ္မ၀င္စားဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑မွာ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ အတြက္ ဥပေဒပုိင္းမွာ
အားနည္းခ်က္ေလးေတြ ရွိေနေသးတာေၾကာင့္ပါ။ အဲဒီေတာ့ စုိက္ပ်ဳိး ေရးက႑ႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖုိ႔က
တကယ္လုိက္ ၿပီးလုပ္ရမယ့္ အခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးရွိ ေနတယ္ "ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ႏုိ၀င္ဘာလအထိစာရင္းမ်ား အရ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၇ ဒသမ ၈၉
ဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ္လည္း စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ တြင္ ေဒၚလာ ၂၁၄ သန္းသာ
လုပ္ကုိင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑