အစိုးရသစ္ထံလဲႊေျပာင္းရန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနျပင္ဆင္

လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေရးရာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို လာမည့္ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္စတင္မည့္ အစိုးရသစ္ထံ လဲႊေျပာင္းရန္ျပင္ဆင္မႈ
မ်ားျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏အျမဲတမ္းအတြင္း ၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက
ေျပာသည္။

ထိုသို႔တာ၀န္လဲႊေျပာင္းမႈအတြက္ ၀န္ႀကီး ႐ုံးႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ပါ၀င္သည့္ဌာန၊ အဖဲြ႕ အစည္း
အသီးသီးက တာ၀န္လဲႊေျပာင္းမည့္ စာရင္းဇယားအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳစုေဆာင္ရြက္
ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ "အစိုးသစ္ကို လက္ရွိအစိုးရက စနစ္တက်တာ၀န္
လဲႊေျပာင္းေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ေဆာင္ ရြက္ထားၿပီးျဖစ္သလို ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွာလည္း ျပည့္စံုေအာင္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိအစိုးရသစ္တက္ခ်ိန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၃၁ရက္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ
ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
မွတ္တမ္းစာအုပ္ျဖင့္ျပဳစုထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ "တာ၀န္လဲႊေျပာင္းမယ့္ အခ်ိန္မွာ ေနာက္ဆံုးေျပာင္းလဲဖဲြ႔စည္းထားတဲ့အေျခအေနနဲ႔အညီ လဲႊေျပာင္းသြားဖို႔ရွိၿပီး တာ၀န္လဲႊေျပာင္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေျပာင္းလဲမယ့္အေျခအေနကိုေတာ့ မသိရေသးပါဘူး"ဟု
ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

အဓိကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္နယ္ပယ္ မ်ားအနက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈ တြင္ပါ၀င္ေသာ
အခြန္အေကာက္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္၊ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆဲြျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း၊ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို အစီရင္ခံျခင္း၊ ျပည္သူ႔ ေႂကြးၿမီကို စီမံခန္႔ခဲြျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု
ဘ႑ာရန္ပံုေငြစာရင္းကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းစသည္တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက
ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာရန္ပံုေငြ
ခဲြေ၀က်င့္သံုးမႈ၊ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား၊ အာမခံလုပ္ငန္း၊
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း၊ ပင္စင္ စသည့္တို႔တြင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အျပင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
၎ကေျပာသည္။ "ဒီလိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ အစိုးရသစ္ရဲ႕ မူ၀ါဒနဲ႔အညီ
လုပ္ငန္းစဥ္သစ္ေတြကို ထပ္မံခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေတြျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ငါးႏွစ္တာအတြင္း ဌာနအဖဲြ႕အစည္းအခ်ဳိ႕မွာ ဖဲြ႕စည္းပံုေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသလို ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ဗဟိုဘဏ္မွာ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္မွ ခဲြထြက္ခဲ့ျခင္း၊
ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းအျပင္ ပုဂၢလိကအာမခံမ်ားကိုပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ား၊ စေတာ့ေဈးကြက္
စတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားစသည့္ လူထုအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရန္ရည္ရြယ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားလည္း ရွိလာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ မၾကာေသးမီက လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီး ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၉ အရ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ဗဟိုဘဏ္တို႔က လိုအပ္လွ်င္ ဘဏ္ မဟုတ္ေသာ
ေငြေရးေၾကးေရး အဖဲြ႕အစည္း မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို
ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းတြင္ ေရးဆဲြခဲ့ သည့္ ျပည္သူ႔ေႂကြးၿမီစီမံခန္႔ခဲြမႈဥပေဒၾကမ္းမွာ
လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးေနၿပီး ဥပေဒအရ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကသာ ႏုိင္ငံေတာ္ေႂကြးၿမီကို
အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခား ေႂကြးၿမီမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ
ကိုးဘီလ်ံ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီး ျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္တို႔ မွာ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေအာက္ တြင္ရွိေနဆဲျဖစ္
သည့္အတြက္ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အေထြေထြလိုင္စင္ ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနရဆဲ
ျဖစ္သည္။ "အေမရိကန္ဘက္က စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြက ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး
ေျပာင္းလဲ သြားဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္" ဟု အၿငိမ္းစားအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑