မေလးရွားေရနံကုမၸဏီ၏ ေရနံရွာေဖြေရးလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ရွိ၊ မရွိ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပန္သုံးသပ္မည္

မေလးရွားႏိုင္ငံပိုင္ PETRONAS ေရနံကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ကုန္းတြင္းပိုင္း
ေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရး လုပ္ကြက္ ႏွစ္ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေရနံရွာေဖြေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေဒသခံလူထု၏ ကန္႔ ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္သုံးသပ္သြားမည္ဟု စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက
သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံလူထုက PETRONAS ေရနံ
ကုမၸဏီ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အဆုိပါေဒသ အတြင္းရွိ ရွားပါးသဘာ၀သယံ ဇာတေပါမ်ား ေသာ ထူအင္းမႀကီးတြင္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးႏိုင္သည့္အတြက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္
ႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ
အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမင္းမင္းဦးက ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္ ၌
က်င္းပခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါေဒသရွိ ေက်းရြာေပါင္း
၂၀ သည္ ထူအင္းမႀကီးအေပၚ မွီတည္ေနသျဖင့္ PETRONAS ေရနံကုမၸဏီ၏ ေရနံႏွင့္
သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈ ရွိ၊
မရွိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အတူ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊
ေမြးျမဴေရး၊ ေရ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ PETRONAS ေရနံကုမၸဏီ
တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္ႏိုင္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း
အစီရင္ခံစာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ဟုလည္း ဦးမင္းမင္းဦးက
ေျပာသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြရန္ ဆုိက္စမစ္တုိင္းတာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို PETRONAS
ေရနံကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ ညေနပိုင္းက ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊
စာျဖဴစုေက်းရြာအတြင္း ယမ္းေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ယမ္းေဖာက္ခြဲမႈေၾကာင့္ မီတာ ၁၅၀ အကြာခန္႔ရွိ ေက်းရြာမူလတန္း ေက်ာင္း၏ တုိင္မ်ား၊ နံရံမ်ားႏွင့္ စႀကႍလမ္း တုိ႔တြင္ ေသးငယ္ေသာ ဆံျခည္မွ်င္အက္ကြဲ ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အဆုိပါ ထိခုိက္ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ေရနံကုမၸဏီက ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းလႉဒါန္း ျခင္း ေဆာင္ရြက္ေပး
သြားမည္ဟု သိရသည္။

စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ပုိင္း
ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကြက္ အမ်ား အျပား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္
မေလးရွားႏိုင္ငံ ပိုင္ PETRONAS ေရနံကုမၸဏီသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစတင္၍ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၅၃ သန္းအထိ သုံးစြဲၿပီး ျဖစ္သည္ဟု
သိရသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံပိုင္ PETRONAS ေရနံ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္
စတင္၀င္ေရာက္၍ ရဲတံခြန္စီမံကိန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑