ျမန္မာေဈးကြက္၌ ကုိကာကုိလာ အေျခအေနေကာင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား

အေမရိကန္ ကိုကာကိုလာကုမၸဏီက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္သြားရန္ ျပင္ဆင္ေန။ျမန္မာတိုင္း(မ္)အေမရိကန္ ကိုကာကိုလာကုမၸဏီက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္သြားရန္ ျပင္ဆင္ေန။ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ကိုကာကိုလာကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ေရး၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရး
ယူမႈႏွင့္ ၿငိစြန္းျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အရည္အခ်င္းရွိ
၀န္ထမ္းမ်ား စုေဆာင္း ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ ရီဟန္းခန္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုကာကိုလာကုမၸဏီက ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္
သက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ "လူသားအရင္းအျမစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီး
ေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကုမၸဏီမွာ ၀န္ထမ္းအ၀င္အထြက္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္" ဟု
မစၥတာခန္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဈးကြက္ထဲသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည့္ ကိုကာကိုလာ
ကုမၸဏီသည္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ အလုပ္သင္၀န္ထမ္းမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္သင္႐ိုးျဖင့္ သင္တန္းေပး
လ်က္ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပ သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္
မ်ား၏ စီးပြားေရးဖိုရမ္အၿပီးတြင္ မစၥတာခန္းက ေျပာသည္။

၀န္ထမ္းသစ္မ်ားကို အေရာင္းလုပ္ငန္း အျပင္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တကၠသိုလ္
နီးပါးအဆင့္မီသည့္ သင္တန္းမ်ား ေပးေနေၾကာင္း မစၥတာခန္းက ေျပာသည္။ ကုိကာကုိလာ
ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းေပးကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ
သင္တန္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အျခားအလုပ္သို႔ ေျပာင္းသြားၾကသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ "အရည္အခ်င္းရွိတဲ့၀န္ထမ္းေတြက ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ နည္းနည္းေလးပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို စုေဆာင္း ထိန္းသိမ္းရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေလးေတြက
အစပ်ဳိးလာေနပါၿပီ။ ေဈးကြက္ထဲကို ကုမၸဏီ ေတြ ပို၀င္လာတာနဲ႔အမွ် ဒီအေျခအေနကလည္း
ပိုၿပီး ျပင္းထန္လာႏုိင္ပါတယ္။ လူသား အရင္းအျမစ္ရရွိေရးဟာ လုပ္ငန္းတိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းဖို႔
အတြက္ အခက္အခဲႀကီး တစ္ရပ္ ပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ကိုကာကိုလာသည္ ေဈးကြက္အသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာေက်ေနသည့္ ကုမၸဏီ
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေဈးကြက္သို႔ မ၀င္ခင္ ဗီယက္နမ္ကဲ့သို႔ အာရွေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ရရွိခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္း ေပးကာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီးမွ ဆံုး႐ံႈးရျခင္း သည္ " အလ်င္အျမန္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ျဖစ္
ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ ကိုင္ျခင္းအတြက္ ေပးဆပ္ရမႈ ျဖစ္သည္" ဟု
မစၥတာခန္းက ေျပာသည္။

"အေကာင္းဘက္ကေန ၾကည့္ၿပီးေျပာရ မယ္ဆိုရင္ လစာပိုလိုခ်င္လို႔ ၀န္ထမ္းတခ်ဳိ႕ အလုပ္
ထြက္သြားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျခာက္ လေလာက္ ၾကာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီ ျပန္၀င္
လာပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ အက်ပ္ေတြ႕စရာျဖစ္ေသာ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔
အေရးယူမႈစနစ္အတြင္း ကိုကာကိုလာကုမၸဏီ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ ယင္း၏ အျခားေဈးကြက္ရွိ ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားကလည္း အေထာက္အကူျပဳေပးသည္ဟု မစၥတာခန္းက ေျပာသည္။
အေမရိကန္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ကိုကာကိုလာ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ကိုင္ ရာတြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ တာ၀န္ယူရန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား ရသည္။ သို႔ေသာ္
အေၾကာင္းၾကားရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ကိုကာကိုလာ၏ လုပ္ငန္းတြင္ သက္ေရာက္မႈ အသင့္အတင့္
ျဖစ္ေစသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ နဲ႔ သတင္းေပးပို႔ေရး တာ၀န္ေတြ ရွ္ိပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ တာ၀န္ ယူမႈ အစီရင္ခံစာအတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရပါတယ္။ တစ္ေယာက္ ေယာက္နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေတာ့မယ္
ဆိုရင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ ခံရတဲ့သူစာရင္းထဲ ပါမပါ စစ္ေဆးၾကည့္ရပါတယ္" ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ကိုကာကိုလာသည္ ပစၥည္းတင္သြင္းမည့္ကုမၸဏီမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ " ပစၥည္းတင္
သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္"မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဈးကြက္တြင္
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူကာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္
အေမရိကန္စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရး ယူမႈ ရွိေနေသာ္လည္း လုပ္ငန္းတိုးတက္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္တြင္ ကိုကာကိုလာကုမၸဏီ က ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
"ကိုယ့္စည္းမ်ဥ္းနဲ႔ ေဒသႏၲရဆိုင္ရာ စည္း မ်ဥ္းေတြအတိုင္း စြဲစြဲျမဲျမဲ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္
ဘယ္လုိအခက္အခဲေတြပဲ ရွိလာပါ ေစ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခုခုကို ရွာေတြ႕မွာပါ" ဟု
၎က ေျပာသည္။

ကိုကာကိုလာ၏ ျပည္တြင္းပါတနာျဖစ္သည့္  Coca Cola Pinya Beverages Myanmar ၏
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ အေမရိကန္ အစိုးရက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူထား သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ရွယ္ယာရွင္
တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ
တာ၀န္ယူမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ကိုကာကိုလာကုမၸဏီက အတည္ျပဳေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Global Witness က ကိုကာကိုလာကို ဦးတည္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ
ကိုကာကိုလာက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ "ယင္းကာလတြင္
ရရွိသည့္ အေကာင္းဆံုး အခ်က္အလက္မ်ားကို" အေျခခံထားေၾကာင္း ႏွင့္ "ကုမၸဏီ၏
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ညီသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း" ကိုကာ
ကိုလာက ျပန္လည္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ျဖန္႔ခ်ိေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ားမွာ
ကိုကာကိုလာက ရင္ဆိုင္ရသည့္ ေနာက္ထပ္ အခက္အခဲတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကိုကာကိုလာ၏
အခ်ဳိရည္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုသည္ ရန္ကုန္တြင္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည္ဟု
မစၥတာခန္းက ေျပာသည္။

"ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုန္ ပစၥည္းေတြ အေရာက္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔့
ႀကိဳးစားေျဖရွင္းေနရတဲ့ အခက္ အခဲတစ္ရပ္ပါပဲ"ဟု ၎က ေျပာသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားကို
ေျဖရွင္းႏိုင္ မည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ကိုကာကိုလာတြင္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း၌ အခ်ဳိရည္
စက္႐ံုတစ္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္ ကိုကာကိုလာ က ရည္မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရရွည္စီမံ
ကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္ စက္႐ံုဖြင့္မည့္ အခ်ိန္ကာလအတိအက်ကို မစၥတာခန္းက မေျပာႏိုင္ေသးေခ်။
"အခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့
အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ ပိုေကာင္းတဲ့ ပညာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြ လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
ဒါေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္ တို႔လို လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

အက်ဳိးအျမတ္ထြက္သည့္ ေဈးကြက္ ျဖစ္ လာရန္ လိုအပ္ေသးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဈးကြက္အတြင္း
ကိုကာကိုလာ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အဓိကအခ်က္အျဖစ္
ရပ္တည္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအေျခအေနသည္ ေနာင္လာမည့္ သံုးႏွစ္မွာ ငါးႏွစ္အတြင္း၌
ကုမၸဏီ၏ ကုန္က် စရိတ္ႏွင့္ ၀င္ေငြတူညီသည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္လာႏိုင္မည္ဟု ကိုကာကိုလာက
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေနအထားႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု မစၥတာခန္းက ေျပာသည္။
"ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းမွာ အခု အက်ဳိး အျမတ္ ရေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဗီယက္နမ္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေတြမွာ
အ႐ံႈးအျမတ္မရွိတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ေရာက္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ေပးခဲ့ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာမလား၊ ဆုတ္ယုတ္သြားမလားဆိုတဲ့ အေျခအေနဟာ
ေရွ႕ဆက္ ဘယ္လို သြားမလဲ ဆိုတဲ့အေနအထားေပၚ မူတည္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀
ကေတာ့ ေရရွည္မွာ ျဖစ္လာမယ့္ အေနအထားအရ ၾကည့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ"ဟု ၎က
ေျပာသည္။ ကုမၸဏီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံေဈးကြက္တြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ အျမတ္အစြန္းရရွိေစမည့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေရာက္ရွိေစေရး သည္ အဓိက ဦးစားေပးအခ်က္အျဖစ္ ဆက္လက္
တည္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာရန္ ခက္ခဲႏိုင္သည္။
"စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ မရႏိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ
လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ တိုင္းတာဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲ ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ ကိုကာကိုလာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဈးကြက္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေဈးကြက္ေ၀စုမ်ားမ်ား
ရရွိ ေရးထက္ ၀င္ေငြမ်ားမ်ား ရရွိေရးကိုသာ ၾကည့္သည္ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။

ကိုကာကိုလာကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယင္း၏ ထုတ္ကုန္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ ေပးေနဆဲ
ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဈးကြက္တြင္း အျမတ္အစြန္းရရွိလာသည့္ အေျခအေနေရာက္လာသည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္ ထုတ္ကုန္ သစ္မ်ား ေဈးကြက္တြင္း ထပ္မံ ထုတ္လုပ္ေပးရန္ စဥ္းစားထားဖြယ္ရာ
ရွိသည္။ ကိုကာကိုလာကုမၸဏီသည္ ကိုကာကိုလာ၊ ကုတ္ဇီး႐ိုး၊ စပ႐ိုက္၊ အင္နာဂ်ီဒရင့္ဘန္း၊
မက္စ္တူးအို ေသာက္ေရသန္႔၊ မက္စ္ ပလတ္စ္၊ မက္စ္ပါ၀ါ၊ Schweppes ႏွင့္ ႏြားႏို႔ႏွင့္ သစ္သီး
ေဖ်ာ္ရည္ ေပါင္းစပ္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Minute Maid Nutriboost  တုိ႔ကို ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိ
သည္။

ႏို႔သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း
လူႀကိဳက္အလြန္မ်ားေၾကာင္း မစၥတာခန္းက ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ကိုကာ
ကိုလာ၏ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ေၾကာ္ျငာအစီအစဥ္မ်ားတြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုိမလို စသည့္အခ်က္ တို႔ကို အပတ္စဥ္ေဈးကြက္သုေတသနျပဳလုပ္
ေနေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဈးကြက္တြင္း ကိုကာကိုလာ၏ အေျခအေနသည္ ေကာင္း
မြန္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း မစၥတာခန္းက ေျပာသည္။

သီရိမင္းထြန္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑