ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးအျဖစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳ

ဓာတ္ပုံ - KBZ BANKဓာတ္ပုံ - KBZ BANK

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးပုဂၢလိကဘဏ္ျဖစ္ေသာ ကေၻာဇဘဏ္အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ပထမဆံုးႏုိင္ငံတကာဘဏ္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးအျဖစ္ ထုိင္းႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္က ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္
တရားဝင္လုိင္စင္ ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ထုိင္းသံ႐ုံးတို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေငြေၾကးႏွင့္
ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ကေမၻာဇဘဏ္၏ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဦးေဆာင္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို ထိုင္းဗဟိုဘဏ္သို႔ တင္ျပခဲ့ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိလုိက္ျခင္းေၾကာင့္
ကေမၻာဇဘဏ္အေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ
စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းတင္ျပျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စီးပြားေရး
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ထုိင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဆက္သြယ္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
ကေမၻာဇဘဏ္၏ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပိုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းအပါအဝင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊
ေငြေၾကးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရွိၿပီးေသာ အေတြ႕အၾကံဳဗဟုသုတမ်ားကို အေျခခံ၍ ကုန္သြယ္မႈပိုင္းတြင္သာမက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း
ဝင္ေရာက္လာမည့္ ထုိင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း အၾကံျပဳဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္ အႀကီးတန္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းခ်ဳိက
ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ သတၱမအႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္မႈ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊
ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္မႈ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံ အျဖစ္လည္းေကာင္း
ရပ္တည္ၿပီး ခုိင္မာသည့္ ကုန္သြယ္မႈ ဆက္ဆံေရးျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္
ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္း ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုးသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ သန္း ၆၈ဝဝ ရွိခဲ့သည္။

ဘဏ္ခြဲအဆင့္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္သာ ရရွိပါက ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ မ်ားစြာေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား
(ခန္႔မွန္းေျခ သံုးသန္းခန္႔) အတြက္လည္း ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑