ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွျပင္ဆင္ ေရးဆဲြလ်က္ရွိေသာ
ၾကားျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာ စာတမ္းငယ္ကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ဘုတ္အဖဲြ႕က အ
တည္ျပဳ ခဲ့ၿပီး Community Driven  Development (CDD) အစီအစဥ္အျဖစ္ အေမ ရိကန္
ေဒၚလာသန္း ၈၀ လႉဒါန္းမည္ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရလဒ္မ်ား ကို ျပည္သူမ်ားအျမန္
ဆုံးခံစားရေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ အထူး ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။
ျမန္မာအစိုးရကို ဒီလိုအားထုတ္မႈေတြဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ ဖို႔ အားေပးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔
အေနနဲ႔ ကမၻာ့မိသားစုအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအျဖစ္ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ ၿပီး
ျပည္သူေတြရဲ႕အေရးႀကီးဆံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ အေျခခံ
အေဆာက္အအံု ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြမွာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာေအာင္ ဆက္လုပ္သြားပါ
မယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ပုဂၢလိက႑ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းေတြ
ေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္"ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ အဖဲြ႕၏ ဥကၠ႒မစၥတာ ဂ်င္ယံု
ကင္က ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ အစိုးရစီးပြားေရး က႑စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ား
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာရန္၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား
ေပၚထြက္လာေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ယင္းအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံ
ခန္႔ခဲြမႈ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။

ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးသည္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္
လည္း ယခုၾကားျဖတ္ အစီအစဥ္အရ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖဲြ႕ မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ
ရလဒ္မ်ား ခံစားရရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသဒုတိယဥကၠ႒ ပန္မလာေကာ့က "ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕
မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ က အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မယ့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီ
အစဥ္ ေတြပါ။ ဒီအစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြအတြက္ တကယ္ ကိုလက္
ေတြ႕က်က်ေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္ အလမ္းေတြ ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာ
လက အခ်ိန္ ယူရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကမၻာ့ဘဏ္က တျခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အပံ့ေပး
ေနတဲ့ ညီေနာင္အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔အတူ ျပည္တြင္းက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ျပည္သူ ေတြ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈရလဒ္ေတြကို အျမန္ဆံုးခံစားရေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။ အထူး
သျဖင့္ ဌာန ဆိုင္ရာေတြရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈပိုေကာင္းလာ ေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ သည္ ကမၻာ့ဘဏ္အဖဲြ႕၀င္တစ္ခုျဖစ္ ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္
ရာ ေငြေၾကး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ ပုဂၢလိက႑ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈကို အာ႐ံုစိုက္ ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ ျဖစ္သည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပုဂၢလိက႑ကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအ
တြက္ ထိေရာက္ တဲ့ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈေတြအတြက္ အလြန္ အေရးပါ ပါတယ္။ ေငြေၾကး
ေကာ္ပိုေရးရွင္း က တိုင္းျပည္အတြက္လိုအပ္တဲ့ ဘ႑ာ ေရးအေထာက္အပံ့ေတြ ပိုမိုရရွိ
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအလုပ္ အကိုင္ေတြ ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ၿပီးလုပ္သားေတြ ပိုမိုငွား
ရမ္းႏုိင္မွာပါ" ဟု ယင္းေကာ္ပို ေရးရွင္း၏ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယဥကၠ႒
ကာရင္ဖင္ကယ္စတန္က ေျပာသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ကန္သန္ရွန္ကာ က ၾကားျဖတ္မဟာဗ်ဴ
ဟာအစီအစဥ္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနာင္ေရးအတြက္ အေျခခံမ်ားခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ
သည္။

"အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘယ္ဟာက အေရးႀကီးဆံုးလဲဆိုတာ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုက ဆန္း
စစ္ေ၀ဖန္မႈ ေတြ လုပ္ေတာ့မွာပါ။ အေျခခံအေဆာက္ အအံုက႑ကို လ်ာထားေပမယ့္ ဘာမွ
ေတာ့ မဆံုးျဖတ္ရေသးပါဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။

လူ႔စြမ္းအားတည္ေဆာက္မႈတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ မႈမရွိျခင္းသည္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအတြက္ အႀကီးဆံုးစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ကမၻာ့ဘဏ္က တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရင္းရလာတဲ့ အားသာခ်က္ ေတြကို ဒီႏုိင္ငံ
အတြက္အသံုးခ်သြားမွာ ပါ။ ဒါေပမယ့္ အရာရာတိုင္းဟာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံနဲ႔ အံ၀င္မွာ မဟုတ္တဲ့
အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ကိုယ္တိုင္စီမံကိန္းေတြေပၚ ႀကီးၾကပ္သြားပါမယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုသြားမည္ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္
ပထမစီမံကိန္းလိုအပ္ ခ်က္ေပၚမူတည္ကာ ေနာက္ထပ္စီမံ ကိန္းမ်ားအေပၚ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ဒီလိုေပးတဲ့အခါမွာ ေငြေၾကးေတြကို အစိုးရဆီမသြားပဲ အလုပ္လုပ္မယ့္ အဖဲြ႕အစည္းဆီကိုပဲ
သြားမယ္။ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ အခါမွာလည္း သူတို႔အထဲမွာလာဘ္
စား မႈ၊ခ်စားမႈေတြမရွိေအာင္လည္း စနစ္ တက်ႀကီးၾကပ္သြားမယ္။ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈအေပၚ
အေျခခံသြားမယ္"ဟု မစၥတာရွန္ကာက ေျပာသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္က ၎တို႔အေတြ႕အၾကံဳ ေပၚအေျခခံ၍ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ သာ ျပဳလုပ္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတို႔ ခ်မွတ္ထားေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္မီမွ သာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အ
စည္း မ်ားေနျဖင့္ ယင္းကိုလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ဒီေဒၚလာသန္း ၈၀ ကို ကမၻာ့ဘဏ္ က ခ်က္လက္မွတ္နဲ႔ တစ္ခါတည္းေပးလိုက္ မွာမ်ဳိးလည္း
မဟုတ္ပါဘူး။ ဘဏ္မွာ အထူးေငြစာရင္းဖြင့္ေပးသလိုမ်ဳိးလုပ္ ၿပီး လုပ္ကိုင္မယ့္အဖဲြ႕အစည္းကို
ပမာဏ နည္းနည္းခ်င္းစီ ခ်ေပးမွာပါ။ သူတို႔ သံုးစဲြၿပီး ဘာေတြလုပ္ထားတယ္ဆိုတာ ကို ကြ်န္
ေတာ္တို႔ဆီကို စာရင္းျပန္တင္ရ ပါမယ္။ ဒီအခါမွာ invoice ထြက္လာတဲ့ အေပၚမူတည္ၿပီး ေငြ
ထပ္ထည့္ေပးမွာပါ"ဟု မစၥတာရွန္ကာက ေျပာသည္။

ေငြစာရင္းထဲသို႔ ထည့္ေပးရာတြင္ စီမံကိန္းအႀကီးအေသးေပၚမူတည္၍ ေဒၚလာ ၅၀၀,၀၀၀ ထက္
မပိုေသာ ပမာဏ ကို ကန္ထ႐ုိက္တာကိုသာတိုက္႐ုိက္ေပး မည္ျဖစ္ကာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး
သည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ၎က ေျပာသည္။

ေလးလတစ္ႀကိမ္ ဘ႑ာေရးစီမံမႈ အစီအရင္ခံစာ Financial Management Report တင္ရ
မည္ျဖစ္ကာ ႏွစ္၀က္တိုင္းအတြက္ အစိုးရကစာရင္း စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ ကမၻာ့ဘဏ္
က တျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔စစ္ေဆးသည့္ပံုစံႏွင့္ အတူတူျဖစ္ေၾကာင္းလည္း မစၥတာ ရွန္ကာက ေျပာ
သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑