ေရာ္ဘာ ေဈးေကာင္းရေရး ပုဂၢလိကကုမၸဏီ တည္ေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေန

ျပည္တြင္းထုတ္ ေရာ္ဘာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္။ျမန္မာတိုင္း(မ္)ျပည္တြင္းထုတ္ ေရာ္ဘာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္။ျမန္မာတိုင္း(မ္)

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆက္တုိက္ နီးပါးေဈးေကာင္းမရသည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ေရာ္ဘာသည္
အေရအေသြးမျပည့္မီမႈႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ဘံုေဈးကြက္မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
သံုးသပ္ထားၿပီး ယင္းျပႆသာနာအား ေျဖရွင္းရန္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ရွိ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုထူေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟုတနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိး
ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးယုစိန္က ေျပာသည္။

ကမၻာ့ေရာ္ဘာေဈး က်ဆင္းမႈ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာ
အေရ အေသြးကို ျပည့္မီေအာင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ
ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက လုပ္ငန္းကိုစြန္႔ခြာကာ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကုိင္လာျခင္းက
စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္လာေနသည္ဟု ဦးယုစိန္က ေျပာသည္။

"ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တစ္ခုတည္းတင္ စိုက္ဧက ၁၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ျခံအပါအ၀င္
ဘယ္သူမွလည္း အဆင့္အတန္းမီေရာ္ဘာမထုတ္ႏုိင္ဘူး။ ျခံရွင္ငယ္ေတြကလည္း တစ္ေန႔လုပ္အားခ
၆,၀၀၀ ေတာင္မေပးႏုိင္ေတာ့လုိ႔ လုပ္ငန္း နားထားရတယ္။ ေရာ္ဘာျခံလုပ္သားေတြကလည္း
ဒီမွာအေျခအေနမေကာင္းေတာ့ တဲ့အတြက္ ထုိင္းမွာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေတြအျဖစ္ သြားလုပ္ကုန္ၾကၿပီ" ဟု
၎ကေျပာသည္။ ပီျပင္ေသာေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေရာ္ဘာျပားမ်ား
ထုတ္ႏုိင္ရန္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ရွိ ေရာ္ဘာ လုပ္ငန္းရွင္ ၂၀ ဦးက မတည္၍ ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္
ထား၀ယ္ေရာ္ဘာ ကုမၸဏီလီမိတက္ကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း ၃,၀၀၀ ျဖင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီအျဖစ္ ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရာ္ဘာသန္႔စင္စက္႐ံုတည္ေထာင္ရန္ ေျမေနရာကို ၀ယ္ယူရန္
ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ဦးယုစိန္က ေျပာသည္။ "စက္႐ံုေဆာက္ဖို႔ကို ထား၀ယ္မွာပဲေျမရွာေနတယ္။
ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေရာ္ဘာ အ၀ယ္ဒုိင္ေတြနဲ႔ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အားလံုး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ က ၀ယ္လက္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းခ်မယ္။ ျပည္တြင္းက
ေရာ္ဘာျပားေတြ၀ယ္ၿပီး စနစ္တက်ျပဳျပင္ၿပီးမွ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်မွာပါ။ အခုလာမယ့္ ေရာ္ဘာ
အေစးျခစ္ရာသီ ေအာက္တုိဘာအမီ စက္႐ံုဖြင့္ႏိုင္ဖို႔ မွန္းထားတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေရာ္ဘာသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ကပင္ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံအဆင့္
အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္ ဗ်ဴဟာအတြက္ အဓိကပို႔ကုန္အျဖစ္ပါ၀င္ေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုး ရွိရာ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာ္ဘာဘံုေဈးကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေနသည့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္
အဆုိပါ ပုဂၢလိကကုမၸဏီက တည္ေထာင္မည့္ ေရာ္ဘာသန္႔စင္စက္႐ံုအတြက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈအားလံုးကို
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကသာ ထည့္၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာ ပုိင္းႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္ထုိးေဖာက္မႈ ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္ စီးပြားေရး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း၀န္ႀကီး
ဌာနတုိ႔က ကူညီသြားမည္ဟု ဦးယုစိန္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ညီေနာင္ အသင္းျဖစ္သည့္
အတြက္ မၾကာခင္ အသင္းခ်ဳပ္က ကူညီေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေရာ္ဘာဘံုေဈးကြက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၏ ကနဦး ျပင္ဆင္မႈလည္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္
ထူေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲလုိက္ သည့္ မူ၀ါဒအရ အခက္အခဲရွိေနရာ
ပုဂၢလိက ကုမၸဏီအျဖစ္ စတင္လည္ပတ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ေရာ္ဘာဘံုေဈးကြက္ ျဖစ္ေပၚလာပါက ေရာ္ဘာစိုက္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အားသာခ်က္မ်ားၿပီး
ေန႔စဥ္ေပါက္ေဈးႏွင့္ အညီ ေတာင္သူမ်ားက ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ၿပီး အရည္အေသြးကိုထိန္းသြား ႏုိင္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်
သူမ်ားအသင္းမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးခုိင္ျမင့္က ေျပာသည္။

"ဒီဘံုေဈးကြက္ျဖစ္လာလုိ႔ ေရာ္ဘာေဈးေတြ ေကာင္းလာ မယ္လုိ႔မဆိုလုိဘူး။ ဒါဟာ ျပည္တြင္းက
လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဘာမွမတတ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥပဲ။ ကမၻာ့ေဈးနဲ႔ပဲ တုိက္႐ိုက္ သက္ဆုိင္တယ္။ ေရနံေဈးက်
တာေတြလည္း သက္ေရာက္မႈရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရည္အေသြး ျပည့္မီလာမွာျဖစ္လုိ႔ ခုလုိမ်ဳိးကမၻာ့ေဈးထက္
တစ္တန္ကို ေဒၚလာ ၄၀၀ ေလာက္နည္းေနတာမ်ဳိး မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ လက္ရွိ RSS3 အမ်ဳိး အစားေရာ္ဘာက
တစ္တန္ကို ကမၻာ့ေဈး ကန္ေဒၚလာ ၁,၇၀၀ ရေပမဲ့ ျပည္တြင္းက ၁,၃၀၀ ပဲရတယ္။ အေရအေသြးလည္း
ျပည့္မီရမယ္။ အေျမာက္အျမားလည္း ထုတ္ႏိုင္ရမယ္။ ဒါမွႏိုင္ငံတကာကို တင္ပို႔ဖို႔အတြက္
အဆင္ေျပမယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္လည္း အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊
စက္မႈသီးႏွံဌာနတုိ႔ က စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း ၍ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးမႈမွသည္
တင္ပို႔မႈအထိ လႊမ္းျခံဳသည့္ ဥပေဒတစ္ခုကိုေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွဥပေဒမ်ား
ကိုေလ့လာေနသည္ဟု ဦးခုိင္ျမင့္က ေျပာသည္။

"အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ယူရမယ္။ ဥပေဒက အေလာသံုးဆယ္ ေရးဆြဲၿပီးမွ မွားေနရင္
မွားတဲ့အတုိင္း လုိက္လုပ္ရေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ထုတ္လုပ္သူေတြကို အေထာက္အပံ့
ျဖစ္ေစမယ့္ဥပေဒမ်ဳိးေရးဆြဲႏုိင္ဖို႔လုိတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑