လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္သစ္ထုတ္လုပ္မည္ဆုိပါက ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကသာ လုပ္ကုိင္သြားမည္

လာမည့္ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သစ္ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္မည္ဆုိပါက ပုဂၢလိက
ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ကိုယ္တိုင္
ထုတ္လုပ္သြားမည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္ က်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ
ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ သစ္ထုတ္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့သစ္
လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္မ်ားတြင္
ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကုိ တင္ဒါေခၚယူ၍ တစ္ႏွစ္ စာခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္
လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ကုန္သြယ္မႈ က႑တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အမွား
မ်ားႏွင့္ ျခစားမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး လူ႔အခ်ဳိ႕သာ ခ်မ္းသာသြားခဲ့သည္။

သစ္ထုတ္ရာတြင္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမုိထုတ္ယူျခင္း၊ သတ္မွတ္ ထုတ္ယူခြင့္ပမာဏ
ေက်ာ္လြန္၍ ခုတ္ယူျခင္း ႏွင့္ ကြ်န္း၊ ပိေတာက္၊ တမလန္းႏွင့္ အဖိုးတန္သစ္မ်ားကုိ တရားမ၀င္
ခုတ္ယူျခင္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ဩဂုတ္လဆန္းပိုင္း က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္
ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေအဂ်င္စီ (EIA)၏
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အထိန္းအကြပ္မဲ့ သစ္ခုတ္မႈ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္း
အဆိုး၀ါးဆံုးျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ၾကားတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ
ဟတ္တာေပါင္း ၅၄၆,၀၀၀ အထိ ရွိခဲ့ရာ အဆိုပါပမာဏသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး သစ္ေတာ
ဧရိယာ၏ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနက လက္ရွိ
ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ကို ရပ္ဆိုင္းထားသည္။ ျမန္မာအစိုးရက ႏိုင္ငံ တစ္၀န္း
သစ္ခုတ္ခြင့္ တစ္ႏွစ္ ပိတ္ပင္လိုက္ ျခင္းႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ၁၀ ႏွစ္ သစ္ခုတ္ခြင့္ တားျမစ္လိုက္ျခင္းသည္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စည္းကမ္းမဲ့ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းခံေနရသည့္ သစ္ေတာမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ခြင့္
အတြက္ အသက္႐ွဴခြင့္ေပး လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု EIA ၏ အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ျမန္မာအစိုးရက သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္း ၿပီးေနာက္တြင္ ျပည္တြင္း သစ္ကုန္ၾကမ္း
လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းတြင္ ရွိေသာ လက္က်န္သစ္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး
၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သစ္ျပန္ လည္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါက ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကို
ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ သစ္ထုတ္ခိုင္းေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း
အစီအစဥ္ျဖင့္သာ သစ္ထုတ္လုပ္သြားမည္ဟု ဦးေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

"ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြ ကို ကန္ထ႐ိုက္စနစ္နဲ႔ သစ္ထုတ္ခြင့္ကို မေပး
ေတာ့ဘူး။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းရဲ႕ ရွိတဲ့ ယႏၲရား ေတြ၊ လူအင္အား၊ ဆင္အင္အားနဲ႔ပဲ
အေျခခံ ၿပီး သစ္ထုတ္သြားမယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑