အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ ေခ်းမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) က က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး
အေပါင္ပစၥည္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း အဆုိပါေခ်းေငြကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီမွေခ်းေငြ က်ပ္ ၃၀ ဘီလ်ံကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ေခ်းေငြစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဘဏ္ ေျခာက္ခုကို ျပန္လည္ ေခ်းေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚရီရီခိုင္က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ဘဏ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ေရွ႔ေဆာင္ဘဏ္၊ ဧရာ၀တီဘဏ္၊
သမ၀ါယမဘဏ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားဘဏ္၊ ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္မ်ား၌ စက္တင္ဘာလတြင္ ေခ်းေငြ
စတင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

"ေခ်းေငြထုတ္ေပးတဲ့အခါ စားသံုးသူေဈးကြက္ထဲကို ေရာက္မယ့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
ကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ က႑အလိုက္ ပါ၀င္သူေတြကို ေခ်းသြားမွာပါ။ စိုက္ပ်ဳိးေရး
လုပ္ကိုင္သူေတြ၊ ထုတ္လုပ္သူေတြ၊ လက္လီလကၠား ေရာင္းခ်သူေတြ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သူ
ေတြနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့သူေတြပါ ပါ၀င္တယ္" ဟု ေဒၚရီရီခိုင္က ေျပာသည္။

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္း၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ သက္ ဆုိင္ရာဘဏ္မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္သည္
အေပါင္ပစၥည္းထားရွိႏုိင္ပါက အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ေခ်းေငြရမည္ျဖစ္ၿပီး
အေပါင္ပစၥည္းမထားႏိုင္ပါက ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထပ္ေဆာင္းေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

"ဒီေခ်းေငြက အစီအစဥ္ႏွစ္မ်ဳိးနဲ႔ ျဖစ္မွာပါ အေပါင္ပစၥည္းနဲ႔ ေခ်းတာကုိေရာ အေပါင္
ပစၥည္းမပါတာကုိေရာ ေခ်းေပးႏုိင္ဖုိ႔ပါ။ ေငြေခ်းသူက ဘဏ္မွာ ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ပုံစံနဲ႔
သြားၿပီးတင္ျပႏုိင္တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ေခ်းမယ္ မေခ်းဘူးဆုိတာက ဘဏ္ကဆုံးျဖတ္မယ္။
အေပါင္ပစၥည္းေတာ့မပါေပမဲ့ ဘဏ္က လက္ခံၿပီး အာမခံဘက္ကို ေရာက္လာေတာ့မွ
အာမခံကလုပ္ငန္းကို စစ္ေဆးၿပီး အာမခံေပးမယ္ မေပးဘူးဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္မွာပါ။
ဘာေၾကာင့္ဒီလုိလုပ္တာလဲဆုိေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာဆုိရင္လည္း မ႐ုိးသားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕
ျပႆနာကုိ ရင္ဆုိင္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိစနစ္နဲ႔ သြားတာ" ဟု ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း
ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကား ေရးမႉး ဦးေအးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေခ်းေငြေပးျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚတြင္သာ မူတည္ၿပီး
ေပါင္ႏွံပစၥည္းရွိျခင္း၊ မရွိျခင္း သာမကပဲ အျခားအေျခအေနမ်ားေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္ဟု
၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီက ဒုတိယအႀကိမ္ေခ်းေငြေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဇြန္လအတြင္းက
ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ က်ပ္ ငါးဘီလ်ံကုိ အေသးစားအလတ္စား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္မွ
တစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၁ ဦးကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားလိုသူသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးဌာနတြင္ အသင္း၀င္ ျဖစ္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး ဌာနကထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမႈရွိမွသာ ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

"အဓိကအခ်က္ကေတာ့ အခုလုိေပၚလာ တဲ့ စနစ္ကုိ တိတိက်က်နဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိလာေစခ်င္တယ္
ဘဏ္ေတြအေနနဲ႕ ကုိယ္နဲ႔ လက္သင့္ရာကုိသာ ေခ်းတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ တကယ္ ႀကိဳးစားတဲ့
လုပ္ငန္းရွင္ကုိ ေခ်းေပးဖုိ႔ စဥ္းစားေပးတာမ်ဳိးျဖစ္သင့္သလုိ အာမခံက လည္း ကြင္းဆင္းၿပီး
ေသခ်ာစိစစ္ ေပးေစခ်င္တယ္ လက္ရွိမွာက လုပ္ငန္းအလားအလာေကာင္းပါလ်က္နဲ႔
ဘဏ္ေတြနဲ႔ အလွမ္းေ၀းတာေၾကာင့္ မရတာမ်ဳိးေတြမ်ားတယ္" ဟု ေတာင္ဒဂုံစက္မႈဇုန္အမွတ္(၂)
စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးကုိေလးက ေျပာသည္။

အေပါင္စနစ္ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ေခ်းေငြေပးရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္
အတြက္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ ထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေစခ်င္သည္ဟု
၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္း အားလံုး၏
၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိသည္ ဟု အေသးစား
အလတ္စား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚေအးေအး၀င္းက
ေျပာသည္။

"ဌာနမွာ မွတ္ပံုတင္လုပ္ထားတဲ့ အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းက ငါးေသာင္းေက်ာ္ပဲရွိတယ္။
မွတ္ပံုတင္ မလုပ္ၾကဘူး။ အေသးစား အလတ္စား နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္လက္ေတြရဖို႔က
ခက္ခဲတယ္။ လုပ္ငန္းအားလံုးကို မွတ္ပံုတင္ေစခ်င္တယ္။ မွတ္ပံုတင္ထားမွ အခြင့္အေရးေတြ
အက်ဳိးေက်းဇူးေတြရ မွာျဖစ္တယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑