ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ငါးခုလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနေဆာင္ရြက္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး တာ၀ါတိုင္မ်ားကို ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ေအအက္ဖ္ပီရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး တာ၀ါတိုင္မ်ားကို ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ေအအက္ဖ္ပီ

ႏုိင္ငံလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္တင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္
စီမံကိန္းငါးခုကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက
စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားမွာ အလယ္ ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ေရႊလီ (၃)
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ သူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္
စီမံကိန္းႏွင့္ အထက္က်ဳိင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ယင္း စီမံကိန္းမ်ားမွ
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ စုစုေပါင္း ၁,၅၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေဌးေအာင္က
ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းမ်ားက ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ဓာတ္အားပမာဏသည္ လက္ရွိ တစ္ႏိုင္ငံလုံး
အတိုင္းအတာျဖင့္ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲလ်က္ ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္၏
ထက္၀က္ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။

"လက္ရွိ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈကို ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္ေစၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဓာတ္အား
ပိုမိုျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ ပါတယ္"ဟု ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ား အနက္ အေစာဆုံးၿပီးစီးမည့္ အထက္ရဲရြာ စီမံကိန္းႏွင့္ အထက္က်ဳိင္းေတာင္း
စီမံကိန္း မ်ားသည္ပင္ လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္မွ ၿပီးစီး မည္ျဖစ္သည္။

အလယ္ေပါင္းေလာင္း စီမံကိန္းသည္ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ေရကို ျပန္လည္အသုံးခ်ၿပီး
စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၁၀၀ မွ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း
၅၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အႀကိဳ စူးစမ္းေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္
က်ပ္ ၅၈၈ သန္းျဖင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လ်ာထားသည္။ ၎ စီမံကိန္းသည္
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ေရႊလီ(၃) ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁
ဘ႑ာႏွစ္ ကတည္းက စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲ ျခင္းျဖစ္ၿပီး လာမည့္၂၀၂၁-၂၀၂၂
ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ၿပီးစီးရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

၎စီမံ ကိန္းသည္ စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၁,၀၅၀ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္နာရီ
သန္းေပါင္း ၃,၄၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ နယ္တြင္ရွိေသာ အထက္ရဲရြာ ေရအား လွ်ပ္စစ္
စီမံကိန္းသည္ စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၂၈၀ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ကီလို၀ပ္ နာရီ
သန္းေပါင္း ၁,၄၀၉ သန္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ရန္ရည္မွန္းထားသည္။ ၎စီမံကိန္းကိုလည္း
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္
ၿပီးစီးရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

စီမံကိန္းၿပီးစီးမႈ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိေနေသာ ၎စီမံကိန္းအတြက္ ယခု ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း
ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ က်ပ္ ၁၆ ဒသမ ၇၉၇ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ သူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကိုမူ
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခ့ဲ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ၄၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း
ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ကာ လာမည့္ ၂၀၂၄ တြင္ ၿပီးစီးရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

၎စီမံကိန္း သည္ စက္တပ္ဆင္အင္အား ၁၁၁ မဂၢါ၀ပ္ ရွိကာ ႏွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း
၃၈၆ သန္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုဘ႑ာ ႏွစ္အတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ က်ပ္ ၄၆ ဘီလ်ံခန္႔သုံးစြဲရန္ လ်ာထားသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊
မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိေသာ အထက္က်ဳိင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
ကတည္းက စတင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္ ၿပီးစီးရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

၎စီမံကိန္းသည္ စက္တပ္ဆင္အင္အား ၅၁ မဂၢါ၀ပ္ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္နာရီ
သန္းေပါင္း ၂၆၇ သန္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎စီမံကိန္းကိုလည္း ယခုႏွစ္ အတြင္း
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ က်ပ္ ၁၀ ဒသမ ၇၈ ဘီလ်ံ သုံးစြဲရန္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ ခ်က္သည္ ႏွစ္စဥ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးတက္
လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ၎လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္တင္းႏိုင္ေရး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအျပင္
ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးစက္႐ုံမ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံး လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားကိုပါ ထပ္မံ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအမ်ားဆုံးအသုံးျပဳေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြက္လည္း ဓာတ္အား
မျပတ္ေတာက္ေစ ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ဗုိ႔အား ျပည့္၀တည္ၿငိမ္ စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္
ယခုဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း က်ပ္ ၁၇ ဒသမ ၅၁၃ ဘီလ်ံ အကုန္အက်ခံ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ
ထရန္စေဖာ္မာ စုစုေပါင္း ၃၀၅ လုံးတပ္ဆင္ျခင္း၊ ဓာတ္အား လိုင္း စုစုေပါင္း ၃၃၄
ကီလိုမီတာႏွင့္ မိုင္ ၈၀ ခန္႔ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ ရွစ္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား
ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑