ပြင့္လင္းျမင္သာ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားက်န္ေနေသး

အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အမ်ားဆံုး ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ႀကီး ၁၀၀ တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိျဖင့္
အမ်ား ျပည္သူမ်ားသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ေပးႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီေပါင္း
၆၆ ခုသာရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕
MCRB က စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကုမၸဏီ ၁၀၀တြင္ အျခားကုမၸဏီ ၃၄ ခုမွာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားပင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိ ေၾကာင္း
MCRB ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ၎တုိ႔ သုေတသနျပဳသည့္ အထဲတြင္
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္သူ ထိပ္တန္း ၁,၀၀၀ စာရင္းကို အေျခခံ
ထုတ္ယူထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအျပင္ အျခားသိသာ ထင္ရွားေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
က႑အလိုက္ ဦးေဆာင္ေနသည့္သူမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

"ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑မွာ အဓိကက်တဲ့ လုပ္ငန္းစုအခ်ဳိ႕က ဒီလို အမ်ားျပည္သူကို ဖြင့္လွစ္
ေဖာ္ျပရမယ့္ ကိစၥရပ္အေပၚမွာ စိတ္ပါ ၀င္စားမႈ မရွိလို႔ စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ ေတြ ျပဳလုပ္ရာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႔
အေရးႀကီးပါတယ္။ ေမးခြန္းေပါင္း ၃၅ ခုကို အေျခခံၿပီး ကုမၸဏီေတြကို ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္"ဟု မွဒါ႐ိုက္ တာ ဗစ္ကီဘိုမန္က ေျပာသည္။ ျမန္မာကုမၸဏီ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား၏
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ာကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ပြင့္သစ္စစီမံခ်က္တြင္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီေပါင္း
၁၀၀ ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ ၿပီး ကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းႏွင့္
စီးပြား ေရးလုပ္ငန္း အေလ႔အက်င့္မ်ား အထူးသျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊
အဖြဲ႕ အစည္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လူ႔အခြင့္ အေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ကာ စစ္တမ္းတြင္
အမွတ္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီေပါင္္း ၁၀၀ တြင္ ကုမၸဏီ ၃၄ မွာ တရား၀င္
၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား မရွိသလို ကုမၸဏီ ေပါင္း ၄၅ ခုတြင္လည္း ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေနသည့္
၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား မရွိေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားမွာ စီးပြားေရး စီမံအုပ္ ခ်ဳပ္မႈ ပိုင္းဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္ အနည္း ငယ္ကိုသာ တင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ရွိသလို၊ သတင္းအခ်က္
အလက္ လံုး၀ မပါရွိေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့သည့္
စစ္တမ္း အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

"ကုမၸဏီ ၁၀၀ စလံုးကို ေမးခြန္းေတြနဲ႔ သုေတသနလုပ္ၿပီး ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြကို အကဲျဖတ္
မယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါတယ္။ စာပို႔တယ္၊ အီးေမးေတြလည္း
ပို႔လိုက္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈ ျပဳၿပီးေတာ့လည္း ကုမၸဏီေတြကို ဒီေမးခြန္း ေတြအတြက္
ကုမၸဏီေတြ ဒီေလာက္ အမွတ္ ေတြ ရထားတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း အမွတ္စာရင္းကို
အီးေမးပို႔လိုက္ပါတယ္။ ပို႔လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကုမၸဏီေတြဘက္က သူတို႔တင္ထားတဲ့
၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ေခ်ာင္ႀကိဳ ေခ်ာင္ၾကား က်န္တဲ့ကိစၥေလးေတြကအစ ျပန္ေျပာလာခဲ့ ရင္
ေနာက္ဆံုး အၿပီးသတ္ ရလဒ္မထုတ္ခင္မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ အမွတ္ေပးလို႔ရပါတယ္။ သတင္း
အခ်က္အလက္အသစ္ေတြကို ၀က္ဘ္ဆိုက္ မွာ ကုမၸဏီေတြက အသစ္ထည့္ထားလိုက္လို႔
ကြ်န္မတို႔ဆီ ျပန္အေၾကာင္းၾကားရင္လည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ အမွတ္ေတြကို အကုန္လံုး ျပန္စစ္
ၿပီးေတာ့မွ ဒီအစီရင္ခံစာကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္တာျဖစ္ပါတယ္"ဟု MCRB
ပြင့္သစ္စ စီမံခ်က္၏ တာ၀န္ခံ ေဒၚျဖဴျဖဴဇင္ က ေျပာသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာအရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
အရွိဆံုးကုမၸဏီအျဖစ္ နံပါတ္ ၁ ေနရာတြင္ ၤFMI ကုမၸဏီ၊ နံပါတ္ ၂ ေနရာတြင္ SPA ကုမၸဏီ၊
နံပါတ္ ၃ ေနရာတြင္ မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီႏွင့္ က်န္ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ နံပါတ္စဥ္ အလိုက္ေဖာ္ျပထားသည္။

"လုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ တြဲၿပီး လုပ္ထားတာ မရွိေတာ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြမွာလည္း
မတင္ျဖစ္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြက အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြလုပ္ထားေတာ့ သတင္း အခ်က္
အလက္ေတြ အျပင္က သိဖို႔လိုလို႔ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြ တင္ၾကတာျဖစ္မယ္။ အန္ကယ္တို႔
ကုမၸဏီက အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ မဟုတ္ေတာ့ ထုတ္ျပန္စရာ မလိုဘူးလို႔ ထင္ တယ္။
အခ်က္အလက္ေတြ သိခ်င္ရင္လာေမးပါ။ ေဆာက္လုပ္ေရးကလြဲလို႔ ဘာမွ မလုပ္ ဘူး။
အန္ကယ္တို႔ရတဲ႔ ပိုက္ဆံေတြအားလံုးက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေငြျဖဴေတြပဲ။ ေငြမည္းတစ္ျပားမွ
မရွိဘူး။ ရွိရင္ အကုန္လာသိမ္း လိုက္လို႔ရတယ္"ဟု ေဇကမၻာကုမၸဏီ လီမိတက္ ဥကၠ႒
ေဒါက္တာခင္ေရႊက စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရွိျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ သတင္းမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္
ျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ကုမၸဏီ ၃၄ ခုစာရင္းတြင္ ထင္ရွားသည့္
ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဦးေဆာင္ေန သည့္ IGE ၊ Zaykabar ႏွင့္ Farmer
Phoyazar ကုမၸဏီၾကီးမ်ားပါ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

MCRB က ပထမအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ လည္းေကာင္း၊
ဒုတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယခု ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ထပ္မံထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ "ကုမၸဏီလုပ္ငန္းေတြနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ၀က္ဘ္ဆိုက္ကေတာ့ အရင္ကတည္းက ရွိပါ တယ္။ update မျဖစ္တာေတာ့
ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ IT Team ကို ျပန္ဆက္သြယ္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို
ပံုမွန္ ျပန္တင္ ေပးဖို႔ ေျပာလိုက္ပါမယ္။ ဘယ္လို အမွား အယြင္း ရွိသလဲေတာ့ မသိဘူး
Farmer Phoyazar ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ဳိးေထြးမွ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑