ဆီအုန္းႏွင့္ေျမအသံုးခ်မႈ ကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တနသၤာရီတုိင္းတြင္ စတင္

ဆီအုန္းႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရက
ဦးေဆာင္ကာ ေဒသခံမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသည့္
ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ သံုးလအတြင္း လုပ္ေဆာင္မည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္တုိဘာ
၈ ရက္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူညီမႈ
ရခဲ့ေၾကာင္း ေျမယာမ႑ိဳင္မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေရႊသိန္းက ေျပာသည္။

ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မ်ားသည့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း
႐ႈပ္ေထြးေနၿပီး ေျမျပင္အခ်က္ အလက္မ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ အစုိးရ မွတ္တမ္းမ်ား
တင္မကဘဲ ေဒသခံမ်ား က ပါ၀င္ေရးဆြဲထားသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္
အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို ရယူကာ မူ၀ါဒကို ပုိမိုအား
ေကာင္းလာေအာင္ ေရးဆြဲမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ဧကမ်ားစြာ ရယူထားေသာ ဆီအုန္း
စိုက္ခင္းေျမေနရာမ်ားသည္ ေဒသခံ မ်ား ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ
ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑