ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပေဈးကြက္ ပို႔ႏိုင္ေတာ့မည္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းခ်ပြဲတစ္ခုတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတုံးမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈေနသူမ်ား။ျမန္မာတိုင္း(မ္)ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းခ်ပြဲတစ္ခုတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတုံးမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈေနသူမ်ား။ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အေမရိကန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ ပယ္ဖ်က္သည့္ထဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္း၊
ေက်ာက္မ်က္က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိတ္ဆုိ႔ ထားမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ရာ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ေဈးကြက္သုိ႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ သမၼတ
ဘာရက္အိုဘားမားက ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္စြဲျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး
႐ုတ္သိမ္းလိုက္သည္။

အဆိုပါ ႐ုတ္သိမ္းမႈတြင္ အေမရိကန္ အစုိးရ အဆက္ဆက္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ
ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံ တကာ အေရးေပၚ စီးပြားေရးဆုိင္ရာဥပေဒ
(International Emergency Economic Power Act) ၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့သည့္
လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအက္ဥပေဒ (Freedom and Democracy Act) ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ဆန္႔က်င္မႈအတြက္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ Tom Lantos Block
Burmese JADE (JADE Act)၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ (Foreign Operations,
Export Financing, and Related Programs Appropriations Act) မ်ားပါ၀င္ခဲ့ၿပီး
ယခုပယ္ပ်က္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္သို႔ တင္သြင္း ေသာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပတၱျမား ပါ၀င္သည့္
လက္၀တ္ရတနာမ်ားအေပၚ တားဆီးပိတ္ပင္ မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊
ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈအားလံုး ႐ုတ္သိမ္းမႈတြင္
ပါ၀င္ ခဲ့ရာ ထို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို
တ႐ုတ္ေဈးကြက္ တစ္ခုတည္းကိုသာ အားကိုးေနရ ျခင္းမွ ယခု အေမရိကန္ႏွင့္
အေနာက္ ႏိုင္ငံ မ်ားသုိ႔ ေဈးကြက္က်ယ္ျပန္႔စြာ ေရာင္းခ်သြား ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကး
စီးဆင္းမႈတြင္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ အသိုင္း
အ၀ိုင္းက ေျပာသည္။

"အခုေလာေလာဆယ္ တ႐ုတ္တစ္ခုတည္း အားကိုးရတယ္ဆိုေတာ့ အေနာက္ႏိုင္ငံ
ေဈးကြက္ပြင့္ရင္ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပမယ္ထင္တယ္။ ကုန္ေခ်ာတရား၀င္ပို႔ၿပီး ေမွာင္ခို
ေပ်ာက္သြားရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းမွာေပါ့။ "အေခ်ာထည္မ်ားမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရ မယ္။
ေလာေလာဆယ္ ေက်ာက္ေဈးကြက္ ေပ်ာက္ေနတယ္။ ဆန္ရွင္ဖြင့္ရင္ အားလံုးျပန္ ေကာင္း
လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ကုမၸဏီ မ်ားအေနနဲ႔လည္း တစ္ခါတည္း ဗံုးေပါလေအာ
မဟုတ္ပဲနဲ႔ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္နဲ႔ စည္းကမ္းတက် လုပ္မယ္။ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္မွ ျဖစ္မယ္။
ကုန္ေခ်ာဆိုရင္ ႏိုင္ငံအတြက္ ပိုေကာင္း မယ္"ဟု ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္
ဦးေဇာ္ရွန္လံုက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ား၌ ေရာင္းခ် ရာတြင္ ယူ႐ိုေငြေၾကး တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ
သံုးစြဲ၍ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ယခု အေမရိကန္အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ ပယ္ဖ်က္
လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ေငြေၾကးကိုပါ သံုးစြဲလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈတြင္လည္း ေကာင္းလာ မည္ဟု ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႉး ဦးထြန္းလွေအာင္ ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္ကတည္းက ျမန္မာ့ေက်ာက္ စိမ္းအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၀ယ္ယူေနျခင္း ေၾကာင့္
ေရာင္းခ်ေနရေသာ္လည္း ယခု ပတၱ ျပား၊ နီလာမ်ားကို အေမရိကန္သို႔ တင္ပို႔ႏိုင္
ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ သယံဇာတကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ေက်ာက္စိမ္းအား
ကုန္ၾကမ္း မ်ား အတိုင္းတင္ပို႔မႈကို ေလွ်ာ့ခ်၍ ကုန္ေခ်ာ ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔သြားမည္ဟု
၎ကဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ပတ္က အေမရိကန္ ေက်ာက္မ်က္ကုန္သြယ္ ေရးအသင္း (AGTA) ႏွင့္
သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေနျဖင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ OECD အတိုင္း လိုက္နာရန္
ေျပာဆိုသြားေသာ္လည္း လက္ရွိျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ OECD အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ မဟုတ္ေသး ေပ။
နည္းပညာအကူအညီေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဘက္မွလည္း လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ျပဳလုပ္မည့္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ လာေရာက္ ၀ယ္ယူႏိုင္ ရန္
အေမရိကန္ေက်ာက္မ်က္အသင္းက လာေရာက္၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ တရား၀င္ ဖိတ္ေခၚ
သြားမည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္း
ဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းထိန္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ ေရာင္း ခ်မႈ အပါအ၀င္ တရား၀င္ လိုင္စင္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာ
ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္မ်ား၊ မိုးကုတ္ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဒသခံမ်ား ေရာင္းခ်သည့္
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာက္ မ်က္ ျပပြဲမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်မႈ စသည့္
နည္း လမ္းေလးသြယ္ျဖင့္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာက တရား၀င္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း
၎က ဆိုသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း ေဈးကြက္ သည္ က်ဥ္းေျမာင္းေနၿပီး
ေနာင္တြင္ အေမရိ ကန္ ေက်ာက္မ်က္အသင္းအေနျဖင့္ ေက်ာက္ မ်က္ျပပြဲမ်ားတြင္
ဖိတ္ေခၚပါက သြားေရာက္ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈတြင္လည္း
အေနာက္ႏိုင္ငံ ေငြေၾကးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္တြင္ တိုက္႐ိုက္ စီး၀င္၍ မရခဲ့သည့္
အေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္လာမည္ျဖစ္ကာ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္
ဘဏ္မွ ေငြေပးေခ်စနစ္ လုပ္ေဆာင္မွ သာ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အခြန္ ေကာက္ခံႏိုင္မည္ဟု
ဦး၀င္းထိန္က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္က႑ အေမရိကန္ပိတ္ဆို႔မႈ ဖယ္ရွားလိုက္ေသာ္လည္း
ပို႔ကုန္က႑ က်ယ္ျပန္႔လာေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပို႔ကုန္၊
သြင္းကုန္မူ၀ါဒႏွင့္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းမူ၀ါဒ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္၀င္းက
ေျပာသည္။

သယံဇာတထြက္ရွိမႈမွ ျပည္သူ ျပည္သား အမ်ားစုကို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည့္ ေက်ာက္မ်က္
တန္ဖိုးျမင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ ရန္ကုန္ တုိင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းက Master Plan ေရးဆြဲ၍ သယံဇာတ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔
တင္ျပထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာအပိုင္းအလိုက္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အဆိုပါ
၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ဗဟိုဘဏ္၊ စီးပြား ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာအခြန္၀န္ႀကီးဌာနတို႔ကို လည္း တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ Master Plan ထဲတြင္ အေခ်ာထည္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈကို ၁၀ ႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ပထမ သံုးႏွစ္ကို ထြက္ သမွ် ကုန္ၾကမ္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အေခ်ာထည္
ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယငါးႏွစ္တြင္ ထြက္သမွ် ကုန္ၾကမ္း၏ ၅၀
ရာခိုင္ႏႈန္းကို အေခ်ာထည္ေျပာင္း၍ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းခ်ျခင္း၊
တတိယ သံုးႏွစ္တြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၀ ႏွစ္ ျပည့္ပါက ထြက္သမွ်ကုန္ၾကမ္း၏
၁၀၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွာ အေခ်ာထည္ျဖစ္ရမည္ စသည့္ အခ်က္ မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္အေနျဖင့္လည္း
မနစ္နာဘဲ ရသင့္ ရထိုက္ သည့္ အခြန္ဘ႑ာရရွိရန္၊ တရား၀င္လမ္း ေၾကာင္းမ်ား
တိုးတက္ရန္၊ တရားမ၀င္ ကုန္ စည္စီးဆင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ မူ၀ါဒမ်ားကို
တင္ျပထားေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေဈးကြက္ျဖန္႔ၾကက္ရန္ စတင္ႏိုင္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သိရသည္။ "အစီအစဥ္နဲ႔ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကုန္ ၾကမ္းအကုန္လံုးက
ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္း အေခ်ာ ထည္လုပ္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အကုန္ဆႏၵျပကုန္မယ္။
တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းကို တြန္းအားေပး တာနဲ႔ အတူတူပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေပၚလစီတစ္ခု
ခ်မယ္ဆို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ လုပ္ငန္းရွင္ ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈအေပၚ မူတည္တယ္" ဟု
ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္၀င္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြျပျခင္း အေျခအေနမွ ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္ေအာင္ ေက်ာက္စိမ္း၊
ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ သတၱဳက႑မွာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္၀င္းက
ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းပို႔ကုန္ ျမင့္တက္ေစေရး အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာန၏ အမ်ဳိးသား ပို႔ကုန္မဟာ တြင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္က႑ကို
ေရတို၊ ေရရွည္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ ထည့္ သြင္းထားကာ ထိထိေရာက္ေရာက္
လြယ္ကူစြာ တင္ပုိ႔ႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ယခု အေမရိကန္မွလည္း ကုန္သြယ္မႈအခြင့္အေရး ရရွိလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ေဈးႏႈန္းသက္ သာစြာျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုသူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လာ ႏိုင္မည္ျဖစ္၍
ေက်ာက္မ်က္က႑ ေဈးကြက္ အလားအလာ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီျဖစ္ရာ ပို႔ကုန္
ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရး ျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
ဦးေအာင္စိုးက ေျပာသည္။

"အေမရိကန္ ေက်ာက္မ်က္အသင္းက လည္း ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေတြကို ၀ယ္ယူ
ျဖန္႔ျဖဴးလိုေၾကာင္း ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က စီးပြား ကူးသန္းနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရာမွာ ေျပာပါတယ္။
ျပည္ပ အေနနဲ႔ ရတနာျပပြဲေတြမွာ ၀ယ္ယူမႈကေတာ့ ရရွိမွာျဖစ္ေပမဲ့ တိုက္႐ုိက္တင္ပို႔ခြင့္ကို
သယံဇာတ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေနတုန္းပဲ" ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑