ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ ၂ဝ၁၇ ဧၿပီမွ စတင္က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ရွိ

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နည္းဥပေဒမ်ား ဆက္လက္ေရးဆြဲကာ
လာမည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စတင္၍ က်င့္သံုးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

''လ်ာထားခ်က္အရ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလကုန္ေလာက္မွာ နည္းဥပေဒလုပ္ငန္းေတြ
အားလံုးၿပီးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါၿပီး နည္းဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီးတဲ့အခါမွာ
လိုအပ္တဲ့ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ဖုိ႔ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးရင္ လုိအပ္တဲ့
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ထုတ္ျပန္ဖုိ႔ ရွိပါလိမ့့္မယ္။ ထုတ္ျပန္တဲ့ဟာ အားလံုးက ၂ဝ၁၇ မတ္လ
မကုန္ခင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ေပါ့၊
အတိအက်ေျပာရရင္ေတာ့ ၂ဝ၁၇ ဧၿပီလကစၿပီး ဥပေဒသစ္၊ နည္းဥပေဒသစ္၊ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းသစ္ေတြနဲ႔ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု
ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ဟီတန္ဟုိတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားဆက္လက္ေရးဆြဲေရးအတြက္
ပထမဆံုးအႀကိမ္ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးအၿပီး မီဒီယာမ်ားကုိေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က တင္လာသည့္ အဆုိျပဳလႊာ
အားလံုးကို အေသးစိတ္စစ္ေဆး ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိၿပီး နည္းဥပေဒသစ္ ေပၚထြက္လာပါက
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က အားလံုးကို စစ္ေဆးေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊
နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒအရ
မျဖစ္မေန ကိုင္တြယ္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေနသည့္
လုပ္ငန္မ်ားအားလံုးကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားထံ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္
ဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒအရ မျဖစ္မေနကိုင္တြယ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ဥပေဒ၏ အပုိဒ္ ၃၇ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ နည္းဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ
ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား၊
မတည္ေငြရင္းႀကီးမားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
ေဒသခံလူထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊
ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ေျမ၊ အေဆာက္အအံုမ်ားအသံုးျပဳသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ေကာ္မရွင္သို႔ အဆုိျပဳခ်က္တင္ျပေစရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
လုပ္ငန္းကို ေကာ္မရွင္သုိ႔အဆုိျပဳခ်က္တင္ျပေစၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိမွသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္
ဟူသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိ မဲဆႏၵနယ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ႏုိင္ထြန္းက ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

၄င္းက '' မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါတဲ့လုပ္ငန္းေတြရယ္၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ ေက်းလက္ေန
ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဘဝကုိထိခုိက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားေတြရယ္၊ မတည္ေငြ အရမ္းႀကီးမားတဲ့
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားရယ္ အဲဒီဟာေတြက ဘာေတြလဲဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈေတြ လုိအပ္တယ္။
နည္းဥပေဒ အျမန္လုိက္ၿပီးျပ႒ာန္းဖုိ႔လိုတယ္။ ဒီနည္းဥပေဒထြက္မွ ႏုိင္ငံျခားက
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက အေပၚမွာေျပာတဲ့အခ်က္ေတြကုိ သိရွိနားလည္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဝင္လာၿပီး
စီးပြားေရး လုပ္မွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ျပတ္သားမႈမရွိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက
ေဝဝါးသြားၿပီး လာဖုိ႔ စဥ္းစားသြားမယ္''ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏အခန္းက႑သည္ နည္းဥပေဒသစ္ေပၚထြက္လာပါက
အထက္ပါ ဥပေဒအရ မျဖစ္မေနကုိင္တြယ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသာ က်န္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္
လက္ရွိအေနအထားထက္ ပိုမုိေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူမ်ား
ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကုိ
ေဆာလ်င္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္းကေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ အစည္းအေဝးတြင္ေျပာခဲ့သည္။

အေမရိကန္အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိဝင္
ေရာက္လာႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑