ေဈးကြက္ မဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ေသးတဲ့ တစ္ႏွစ္သား ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း

တစ္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မ်ားမွာ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္။ႏိုင္၀င္းထြန္း / ျမန္မာတိုင္း(မ္)တစ္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မ်ားမွာ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္။ႏိုင္၀င္းထြန္း / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

တစ္ႏွစ္သားအရြယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသည္
လက္ရွိတြင္ ေဈးကြက္ ၀ယ္လုိအား ေအးစက္ေနသည့္ ျပႆနာကုိ ရင္ဆုိင္ေနရလ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ မႈမ်ားကုိ စတင္ခဲ့သည္။

ေဈးကြက္စတင္မႈကာလ အစျဖစ္ေသာ မတ္လမွ ေမလအထိ သုံးလတာအတြင္း
စာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ၀ယ္လုိအားသည္ အရွိန္
အဟုန္ ျဖင့္ ျမင့္တက္ခဲ့သျဖင့္ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းမ်ား လည္း တစ္ဟုန္ထုိး ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဇြန္လအ၀င္မွ စတင္ခါ ၀ယ္လုိ အား က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ
မ်ားတြင္ စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီသုံးခုအနက္ အခ်ဳိ႕ရွယ္ယာမ်ားမွာ အေရာင္းအ၀ယ္မျဖစ္ သည့္
ေန႔မ်ားပင္ ရွိလာသည္အထိ ရင္ဆုိင္ ေနရသည္။

ရွယ္ယာေဈးကြက္ ၀ယ္လုိအား နည္းလာေနျခင္းသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး မေကာင္းမြန္သည့္
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဈးတုိကာလ အတြင္း အက်ဳိးအျမတ္ရႏုိင္သည့္ ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းအေပၚ
ေဈးကစားကာ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပၚလာေန ျခင္းေၾကာင့္လည္း
ျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သုံးသပ္ေျပာၾကသည္။

လတ္တေလာတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္း စာရင္းကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာေပါက္ ေဈးမ်ားသည္
ေမလအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားေအာက္ ထက္၀က္အထိ က်ဆင္း လာေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေပၚေပါက္လာေရး ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့သည့္ ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾကားကာလ မ်ားအတြင္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စာရင္း၀င္
ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္လာေရး ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိမူ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ သုံးခု သာ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ
ကုမၸဏီမ်ား မွာလည္း စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ ျဖစ္လာေရး ႀကိဳး ပမ္းမႈမ်ားကုိ အရွိန္ေႏွးေကြး
လာေနလ်က္ ရွိသည္။

၎အခ်က္သည္ စေတာ့ေဈးကြက္အေပၚ လူထု၏ စိတ္၀င္စားမႈ က်ဆင္းလာေနျခင္း ေၾကာင့္
ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ျဖစ္ေပၚလာေရး တည္ေထာင္ခဲ့သူျဖစ္သည့္
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

"ျပည္တြင္းမွာ စီးပြားေရးနည္းနည္း က်ပ္တည္းေနတာေၾကာင့္ လူေတြက စေတာ့
၀ယ္ယူတာေတြ နည္းလာတာလည္းပါတယ္။ ဒါထက္ အေရးႀကီးတာက စေတာ့ေဈးကြက္
အေပၚ လူထုစိတ္၀င္စားမႈ နည္းသြားတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူထုစိတ္၀င္စားမႈ
ရွိလာေနေစဖုိ႔အတြက္ စေတာ့ေဈးကြက္ရဲ႕ သေဘာတရားကုိ အျမဲတမ္း အသိပညာေပးတာေတြ
လုပ္ေနဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္"ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး က်ပ္တည္း မႈရွိေနျခင္း၊ ေရတုိ အက်ဳိးအျမတ္ရႏုိင္သည့္
ေငြကစားႏုိင္ေသာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ေနျခင္းႏွင့္ စေတာ့ အသိပညာ
ေပးမႈမ်ား နည္းပါးေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္စေတာ့ ေဈးကြက္၏ အလားအလာသည္ လာမည့္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္၀က္ခန္႔အထိ လက္ရွိအေျခအေနအတုိင္း ေအးစက္ေနဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု
လည္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေထာက္ျပၾကသည္။

စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အေျခအေန

လက္ရွိတြင္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ပထမျမန္မာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္
(FMI)၊ျမန္မာသီလ၀ါ အက္စ္အိးဇက္ဟုိးဒင္း ပလက္ ကုမၸဏီလီမိတက္ (MTSH) ႏွင့္
ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB bank) စသည့္ ကုမၸဏီသုံးခုရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

FMI ကုမၸဏီ သည္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခ်ခဲ့စဥ္က ရွယ္ယာတစ္စုကုိ
က်ပ္ ၂၆,၀၀၀ ျဖင့္ ေဈးေပါက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္လတာ ၀န္းက်င္အတြင္း က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္
၀န္းက်င္အထိ ေဈးျမင့္တက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာ တြင္ ယခု ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္
က်ပ္ ၁၆,၀၀၀ ေဈးအထိ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ဒုတိယစာရင္း၀င္ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ
MTSH ကုမၸဏီသည္လည္း ရွယ္ယာစတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ေမလ ၂၀ ရက္တြင္ တစ္စုလွ်င္
က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ျဖင့္ ေဈးေပါက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္တြင္ ေမလကုန္ပုိင္းအတြင္း၌ က်ပ္ ၇၀,၀၀၀ အထိ ေဈးျမင့္တက္ခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၄,၆၀၀ အထိ (ဆယ္စုပြား
ရွယ္ယာျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၄၆,၀၀၀ ေဈးသုိ႔ က်ဆင္းလာ) က်ဆင္း
လာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္သည္
ဩဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ရွယ္ယာစတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၆,၈၀၀ ျဖင့္
ေဈးေပါက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎ကုမၸဏီတစ္ခုတည္း၏ ရွယ္ယာ ေဈးႏႈန္းသည္သာ
အတက္ဘက္တြင္ ရွိေနၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉,၄၀၀ ျဖင့္ အတက္ ေဈးတြင္
ရပ္တည္ေနႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

"အခုက ဆူလြယ္ နပ္လြယ္ျဖစ္တဲ့ အျမတ္ ရႏုိင္တဲ့ ကိစၥတစ္ခု ရွိေနတယ္။ အဲဒါက
ေဒၚလာေဈးကစားတာပဲ။ အဲဒါက ေဈးတက္ လာရင္ ခ်က္ခ်င္း အျမတ္ရႏုိင္တာ ျဖစ္တဲ့
အတြက္ လူေတြက အဲဒီအေပၚမွာ အာ႐ုံ ေရာက္ေနၾကတယ္။ ဒီအခ်က္ကုိလည္း ထိန္း
ရမွာပါ။ ေဒၚလာဘက္ အာ႐ုံေရာက္ေနၾက ေတာ့ စေတာ့၀ယ္လုိအားက က်ဆင္းလာေန
တယ္။ လက္ရွိအေနအထားကေတာ့ ဒီအတုိင္း ပဲ ျဖစ္ေနဦးမွာပဲ"ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္
မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက
ေျပာသည္။

စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီ ျဖစ္လာ ေရး အလားအလာ ေကာင္းေနသည့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ား

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စတင္စဥ္ကမူ စာရင္းကုမၸဏီျဖစ္လာေရး ႀကိဳးပမ္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားစြာ
ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယခု ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းအထိ ကုမၸဏီသုံးခုသာ ရွိခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏုိ၀င္ဘာလလယ္ပုိင္းအတြင္းက ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ (First Private Bank)
အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ကုမၸဏီ ဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းကုိ (disclosure document) ရန္ကုန္
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ အတြက္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ယခု ဒီဇင္ဘာလတြင္
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စတုတၳေျမာက္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္လာရန္ ရွိေနသည္။

"ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ရဲ႕ (disclosure document) ကုိ စိစစ္ေနပါၿပီ။ ဒီဇင္ဘာလထဲ
မွာေတာ့ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီအျဖစ္ ေၾကညာေပး သြားႏုိင္မွာပါ။ က်န္တဲ့ကုမၸဏီေတြကေတာ့
လာမယ့္ ၂၀၁၇ ထဲေလာက္က်မွ သူ႔တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ လုပ္သြားႏုိင္ေတာ့မယ္
ထင္တယ္"ဟု ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အမႈေဆာင္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦးက
ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္သည္ လက္ရွိတြင္ ရွယ္ယာတစ္စုအား က်ပ္ ၂၀,၀၀၀ ျဖင့္
ေဈးေပါက္ေနလ်က္ ရွိသည္။

ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ့ လယ္ယာစီးပြား အမ်ားပုိင္ေကာ္ပုိေရးရွင္း
ကုမၸဏီ MAPCO မွာလည္း အလားအလာ ေကာင္းသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္
ရွိေနသည္။

"MAPCO အေနနဲ႔ေတာ့ ပထမပုဂၢလိက ဘဏ္ကုိ စာရင္း၀င္အျဖစ္ ေၾကညာလုိက္ၿပီး ေတာ့
လုပ္စရာရွိတာေတြ ဆက္လုပ္သြားမွာ ပါ။ အစကတည္းကလည္း ၂၀၁၆-၁၇
ဘ႑ာ ႏွစ္အတြင္း စာရင္း၀င္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္ လုိ႔ ေျပာထားတဲ့အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊
မတ္လ ေလာက္အထိကေတာ့ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ရပါ ေသးတယ္"ဟု ၎ကုမၸဏီ၏
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ဈးကြက္၀ယ္လုိအား ျမင့္တက္လာဖုိ႔

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စေတာ့ေဈးကြက္သည္ ကာလသက္တမ္းအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔သာ
ရွိေနေသးသျဖင့္ ေဈးကြက္၀ယ္လုိအား ျမင့္တက္လာေရးမွာ လူထုစိတ္၀င္စားမႈ
ျမင့္တက္ လာေရးကုိ အဓိက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

"အခုက လူထုစိတ္၀င္စားမႈ အရမ္းက်ဆင္းေနတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စေတာ့
ေဈးကြက္အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာ ဖုိ႔၊ အသိပညာေပးမႈနဲ႔ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔
အမ်ား ႀကီး လုိအပ္တယ္။ အဲဒါေတြမလုပ္ရင္ ေဈး ကြက္၀ယ္လုိအားလည္း မရွိႏုိင္သလုိ
၀ယ္ယူ သူေတြကလည္း အမွားေတြ မၾကာခဏလုပ္မိႏုိင္တယ္။ ဒီအခ်က္က အေရးႀကီးတယ္"ဟု
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔အတူ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ စေတာ့ ရွယ္ယာ၀ယ္ယူျခင္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိသာ ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ တုိးတက္ မႈ ေႏွးေကြးေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္ဟု
စေတာ့ ေဈးကြက္ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။ ႏုိင္ငံ တကာတြင္ စေတာ့ရွယ္ယာ
၀ယ္ယူျခင္းမ်ား ကုိ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိလည္း ခြင့္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ စာရင္း၀င္
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လည္း စီးပြားေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈ အင္အားႀကွီးထြား လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု
၎တုိ႔က ေျပာသည္။

"လက္ရွိေဈးကြက္က လက္လီေဈးကြက္ အေျခအေနမွာပဲ ရွိေနေသးတယ္။ တကယ္တမ္း
စေတာ့ေဈးကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖုိ႔အတြက္ ဆုိရင္ အင္အားႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ လုိအပ္တယ္။
အဲဒါကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသား ေတြကုိ ၀ယ္ယူခြင့္ေပးဖုိ႔၊ institutional investor ေတြ
မ်ားလာဖုိ႔ လုိတယ္။ အဲဒီလုိ ေပးႏုိင္မွလည္း စေတာ့ေဈးကြက္က ပုိၿပီး လႈပ္ရွားလာမယ့္
သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလုိ ေပးဖုိ႔ဆုိတာကလည္း ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကုိ
ျပင္ဆင္ေပးရမွာပါ။ အဲဒီလုိ ျပင္ဆင္ၿပီးသြားရင္ေတာ့ စေတာ့ေဈး ကြက္က ပုိၿပီး သြက္လက္
လာမယ္လုိ႔ ထင္ တယ္"ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

"ျပည္တြင္း၀ယ္ယူမႈဆုိတာက အင္အားနည္းတယ္ေပါ့ေနာ္။ တကယ္တမ္းက ႏုိင္ငံ
ျခားသားေတြလည္း ၀င္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခုထက္ပုိၿပီး စေတာ့ေဈးကြက္က
တုိးတက္လာမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္တစ္ခုလည္း ယူဖုိ႔လုိလိမ့္မယ္"ဟု ျပည္ပ စေတာ့ရွယ္ယာ
အေရာင္းအ၀ယ္ ၀န္ေဆာင္ မႈ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ သူရဆြစ္ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ
ေဒါက္တာေအာင္သူရ က ေျပာသည္။

ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ အေရအတြက္ တုိးလာ

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ားတြင္ စေတာ့ရွယ္ယာ၀ယ္ယူ ေရာင္းခ်မႈမ်ားအတြက္ ေငြေခ်း သက္ေသခံ
လက္မွတ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳရန္ အတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေငြေခ်း သက္ေသခံ
လက္မွတ္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ (အခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ) ျမန္ဆန္သည့္
အေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရွိရာ ၎လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာေရးမွာလည္း အေရးႀကီးသည္ဟု
ဦးသက္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ထုိ႔အတြက္ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ SECM က
AYA Trust Securities Company၊ CB Bank Securities၊ Myanmar Securities
Exchange Centre၊ Global World Securities ၊ Expert Investment Securities၊
Aung Myint Mo Min Securities၊ KBZ Stirling Coleman Securities၊ KTZ Ruby Hill
Securities၊ Amara Securitiesႏွင့္ Union Trust Securities Company တုိ႔ကုိ
ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။

ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ အမရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြေခ်းသက္ေသခံ
လက္မွတ္ကုမၸဏီတစ္ခုကုိလည္း ထပ္မံ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့
အိတ္ခ်ိန္း၏ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ သုံးခုစလုံး၏ ရွယ္ယာ ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ အက်ဘက္သုိ႔
ဦးတည္ ေနသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစေတာ့ ေဈးကြက္အၫႊန္း ကိန္းမွာလည္း အက်ဘက္သုိ႔
ဦးတည္ေန လ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အား ၀ယ္ယူရန္ ခြင့္မျပဳႏုိင္ေသးမီ အခ်ိန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး
က်ပ္တည္းေနျခင္းမ်ား က ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကုိ ၀ယ္လုိအားေအးစက္သည့္ အေန
အထားျဖင့္ ဆက္လက္ရွိေနေစမည္ဟု ၎တုိ႔က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑