ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဂ်ပန္က ေဒၚလာ ၈၂၄ သန္း ေခ်းမည္

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရေပးေဝေရးစနစ္စီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏
လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးစီမံကိန္း၊ လယ္ယာက႑ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းငါးခုအတြက္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔စီမံကိန္းငါးခုအတြက္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၉၃ ဒသမ ၉၇ ဘီလ်ံ (ကန္ေဒၚလာ
၈၂၄ သန္း) တန္ဖိုးရွိ ODA ေခ်းေငြေပးအပ္သြားမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးက ယခု
တစ္ပတ္အတြင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေပးအပ္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာတတဲရွိ
ဟိဂုခ်ိ (Mr Tateshi Higuchi) ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္
ေမာင္ဝင္းတို႔က ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း စာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေခ်းေငြေပးအပ္မည့္ စီမံကိန္းငါးခုထဲတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေဒသ
ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း (Phase II) အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၂၁ဝ တန္ဖိုးရွိ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၂၃ ဒသမ
၉၇၉ ဘီလ်ံေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားလမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ယမ္းေငြ ၂၅ ဘီလ်ံ (ကန္
ေဒၚလာ ၂၁၉ သန္းတန္ဖိုးရွိ)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရေပးေဝေရးစနစ္စီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္
ယန္းေငြ ၂၅ ဘီလ်ံ (ကန္ေဒၚလာ ၂၁၉ သန္း)၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္ တိုးတက္
ေကာင္းမြန္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၄ ဒသမ ၈၅၆ ဘီလ်ံ (ကန္ေဒၚလာ ၄၃ သန္း) ႏွင့္
လယ္ယာက႑ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၁၅ ဒသမ
၁၃၅ ဘီလ်ံ (ကန္ေဒၚလာ ၁၃၃ သန္း) တို႔တြင္ သံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ေခ်းေငြေပးအပ္သြားမည္ဟု
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း (Phase II) သည္ ေက်းလက္
ေဒသ၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ေရရရွိေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု
မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္
အေထာက္အကူျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ယခု စီမံကိန္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေက်းလက္
ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (Phase II) ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေသာစီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ေက်း
လက္ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ေတာင္ငူၿမိဳ႕အၾကား
ရထားသံလမ္းမ်ားျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေခတ္မီကိရိယာမ်ားျဖင့္ အသစ္ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ျခင္း၊
ရထားတြဲအသစ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းျဖင့္ ပိုမို
လံုျခံဳစိတ္ခ်၍ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားခရီးစဥ္မ်ား ျဖစ္လာေစၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမို
ျမင့္မားေစၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေနာက္ထပ္စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရေပးေဝေရးစနစ္စီမံကိန္းမွာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ကုကၠိဳဝျမစ္ေရတင္ ေရေပးေဝေရးစနစ္အတြင္းရွိ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ရည္ရြယ္ကာ ေရေပး ေရးစနစ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး
ေဒသခံျပည္သူမ်ား လူမႈဘဝပိုမိုျမင့္မားေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္
ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္။

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးစီမံကိန္းကို ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ား သြယ္တန္းမႈကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈပိုမို
ေကာင္းမြန္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္
အတန္းျမင့္မားေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။

လယ္ယာက႑ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာ့ေတာင္သူလယ္သမား
မ်ားထံသို႔ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဘဏ္မွတဆင့္ ကာလလတ္၊ ကာလရွည္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္
ရန္ႏွင့္ ဘဏ္၏လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းျဖင့္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးတို႔အၾကား ေငြေၾကးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမာလာေစၿပီး
လယ္ယာထုတ္ကုန္ ပုိမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာကာ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီ
စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး လယ္ယာက႑ႏွင့္ လယ္ယာေငြေၾကးက႑မ်ားေခတ္မီ တိုးတက္လာႏိုင္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြကုိ အတိုးႏႈန္း ႏွစ္စဥ္ သုည ဒသမ ဝ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းေငြ
ကာလႏွစ္ ၄ဝ (ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁ဝ ႏွစ္အပါအဝင္) သတ္မွတ္၍ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑