စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္မႈႏွင့္ လူဦးေရအခ်ဳိး ျမန္မာက ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံးႏုိင္ငံမ်ား ေအာက္ သုံးဆခန္႔အထိ နည္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚတြင္ ျဖတ္သန္းသြားလာေနေသာ လက္တြန္းလွည္းေစ်းသည္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဥာဏ္ေဇထက္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚတြင္ ျဖတ္သန္းသြားလာေနေသာ လက္တြန္းလွည္းေစ်းသည္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဥာဏ္ေဇထက္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္မႈအေရအတြက္သည္ လူဦးေရအခ်ဳိးႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေဒသတြင္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားေအာက္ သုံးဆခန္႔အထိ နည္းပါးေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းစစ္တမ္းက ေဖာ္ျပလုိက္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕
(CSO)ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) တုိ႔က ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္
စစ္တမ္းတစ္ရပ္ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစစ္တမ္း (၂ဝ၁၅) ကုိ ယခုလ ၉ ရက္
က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးအမ်ဳိးအစားစုံလင္မႈ အားနည္းေနၿပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အေရအတြက္မွာလည္း ႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရပမာဏႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားထက္ သုံးဆ
ခန္႔နည္းပါးေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံး
ျဖစ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူ ၁,ဝဝဝ လွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္သူအေရအတြက္သည္ ကိုးရာခုိင္ႏႈန္း
အထိရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ ဒသမ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ၾကျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလုံး၏ သုံးပုံတစ္ပုံသည္ ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္
မႏၲေလးတုိင္းတြင္ရွိေနၿပီး အျခားသုံးပုံႏွစ္ပုံေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္
ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

''စစ္တမ္းရဲ႕ေတြ႕ရွိခ်က္ဟာ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲကုိ
နားလည္သေဘာေပါက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခက္အခဲကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့
မူဝါဒခ်မွတ္သူေတြအတြက္ စစ္တမ္းဟာ အကူအညီျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္''ဟု UNDP ၏ အာရွႏွင့္
ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ ဒါ႐ုိက္တာ Mr Haoliang Xu က ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၃,ဝဝဝ ေက်ာ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသ
ႀကီးအတြင္း ၁၉,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တုိ႔တြင္မူ လုပ္ငန္း
အေရအတြက္သည္ ၁,ဝဝဝ ႏွင့္ ၂,ဝဝဝ ဝန္းက်င္ အၾကားတြင္သာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းအေရအတြက္မွာမူ ၈,ဝဝဝ ခန္႔သာ ရွိသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထား
သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား နည္းပါးသည့္အျပင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားပုိင္းတြင္
လည္း နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားမွ ထြက္ကုန္တန္ဖုိးသည္ စားေသာက္ကုန္၊ အေဖ်ာ္ယမကာႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္လုပ္မႈသည္
က်ပ္ေငြ ၅,၅၂ဝ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ အထည္အလိပ္ႏွင့္သားေရက႑မွ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁,၄ဝဝ ေက်ာ္၊ ေရာ္ဘာ
ႏွင့္ပလတ္စတစ္က႑မွ က်ပ္ ၄၂၉ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ဓာတုပစၥည္းက႑မွ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၃ဝဝ ေက်ာ္၊
သတၱဳက႑မွ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၆၂ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ အျခားေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၁၇၈ ဘီလ်ံေက်ာ္၊
သစ္ပစၥည္းမ်ားမွ က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ စကၠဴႏွင့္ ပုံႏွိပ္ပစၥည္းမ်ားမွ ၁၂၃ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ သယ္ယူပုိ႔
ေဆာင္ေရးကိရိယာမ်ားက႑မွ က်ပ္ ၁၁၆ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ပရိေဘာဂပစၥည္းက႑မွ က်ပ္ ၆၈ ဘီလ်ံ
ေက်ာ္၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းက႑မွ က်ပ္ ၆၆ ဘီလ်ံ ေက်ာ္၊ ေဆးဝါးက႑မွ က်ပ္ ၃၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ စက္
ယႏၲရားႏွင့္ကိရိယာပစၥည္းမ်ား ငွားရမ္းဝန္ေဆာင္မႈမွ က်ပ္ ၁၉ ဘီလ်ံေက်ာ္တုိ႔ အသီးသီးရွိခဲ့ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။

''စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈက အားနည္းေနပါေသးတယ္။ မွန္ကန္တိက်တဲ့ ပုဂၢလိကစာရင္း
အင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူဖုိ႔အတြက္ စာရင္းအင္းဥပေဒသစ္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိေရးအတြက္လည္း မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ စာရင္းအင္းေတြက အစဥ္အလာအားျဖင့္နည္းပါးခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ အခ်က္အလက္အနည္း
ငယ္မွ်သာရွိပါတယ္''ဟု ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးွမွဴ းခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဝါဝါေမာင္က အစီရင္
ခံစာတြင္ ေျပာထားသည္။

ထုိ႔အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ မွတ္ပုံတင္ထားမႈ အေနအထားသည္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံး၏ ၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ၿမဳိ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ မွတ္ပုံ
တင္ကာ လုပ္ကုိင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ မွတ္ပုံတင္ထားရွိမႈသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သာရွိၿပီး
ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး႐ုံးမ်ားတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားမႈသည္ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိထားသည္ဟု
လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD) တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားမႈသည္
ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန DICA တြင္ မွတ္ပုံတင္
ထားမႈသည္ သံုးရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္ေထာင္
စုအဆင့္တြင္ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း မွတ္ပုံတင္ထားကာ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာေရးေကာ္မတီတြင္ ၈၅ ရာခုိင္
ႏႈန္း၊ DICA တြင္ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ GAD တြင္ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ အသီးသီးမွတ္ပုံတင္ထား
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္၊
စည္ပင္႐ုံးမ်ားတြင္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္၊DICA တြင္ သံုးရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ GAD တြင္ ၇၅ ရာခုိင္
ႏႈန္းေက်ာ္ မွတ္ပုံတင္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

''အခုေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ စာရင္းဇယားေတြ ပုိၿပီးမွန္ကန္လာဖုိ႔အတြက္
တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ DICA ႐ုံးေတြကုိ ဖြင့္လွစ္သြားဖုိ႔ရွိပါတယ္။ အဲဒီ႐ုံးခြဲေတြကတစ္ဆင့္
စာရင္းေတြစုစည္းၿပီး ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က စာရင္းရႏုိင္ေအာင္ လုပ္သြားမွာပါ။ ၂ဝ၁၁
ရဲ႕ေရွ႕ပုိင္းမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က
ခြင့္ျပဳခ်က္မဟုတ္တဲ့လုပ္ငန္းက ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရွိပါတယ္''ဟု DICA ၫႊန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဳပ္
ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာထားသည္။

၄င္းစစ္တမ္းကုိ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေကာက္ယူသြားရန္ ေဆာင္ရြက္ထားကာ ယခု
ထုတ္ျပန္ေသာစစ္တမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေကာက္ယူေသာ စစ္တမ္းလည္းျဖစ္
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၄င္းစစ္တမ္းအတြင္း အလုပ္သမားမ်ား ငွားရမ္းသုံးစြဲျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္း
အေသးစားမ်ားကုိမူ ထည့္သြင္းေကာက္ခံထားျခင္း မရွိေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူႏုိင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ လုပ္ငန္း
ေပါင္း ၁၅,ဝဝဝ ခန္႔ကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ကာ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑
မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၁၂၆,ဝဝဝ ေက်ာ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထား
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစုိးရပုိင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္သမားငွားရမ္းထားျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊
ဆက္သြယ္ေရးက႑မွ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ စစ္တမ္းမ်ားကုိမူ ေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္းကုိ
လည္းေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအတြက္ ကုသသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ UNDP ႏွင့္ အီတလီအမ်ဳိးသားစာရင္း
အင္းအဖြဲ႕ ISTAT တုိ႔က နည္းပညာကူညီမႈအေပၚ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ CSO ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑