ရွယ္ယာေစ်းမ်ား က်ဆင္းေနခ်ိန္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္က အစုရွင္မ်ားကို အျမတ္ခြဲေဝေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာေနသည့္သူမ်ား။ ေအာင္ေဌးလိႈင္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာေနသည့္သူမ်ား။ ေအာင္ေဌးလိႈင္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေနာက္ဆုံးစာရင္းဝင္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ (FPB Bank) က ၄င္းတုိ႔၏
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကုိ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္အျမတ္ေဝစုမ်ားခြဲေဝေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္က ေၾကညာလုိက္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၃၁ ရက္မတုိင္မီကာလအတြင္း ဝယ္ယူသည့္အစုရွယ္ယာရွင္
မ်ားကုိသာ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၏ အျမတ္ရရွိသူမ်ားအျဖစ္ ခံစားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း
ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဧၿပီ ၃ ရက္မွ စတင္ကာ ရွယ္ယာဝယ္ယူသူမ်ားကုိမူ ၄င္း
ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အျမတ္မ်ားကုိခံစားခြင့္မရွိသူအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းပါရွိသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔သတ္မွတ္ထားသည့္မူလရွယ္ယာ
ႏႈန္းထားေအာက္ က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေပၚထြက္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာတန္ဖုိးမ်ားသည္ မူလႏႈန္းထား
မ်ားေအာက္ အသီးသီးက်ဆင္းေနဆဲျဖစ္သည္။

FMI ကုမၸဏီဥကၠ႒ဦးသိမ္းေဝကမူ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္မႈစနစ္သည္
အီလက္ထရြန္းနစ္ စနစ္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အျမတ္ေဝစုေပးရန္ဆႏၵရွိေသာ္လည္း စနစ္အရအခက္
အခဲရွိျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာ
ထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းပညာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း အျမတ္ေဝစုခြဲေဝေပးျခင္း
ကုိမူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း  YSX ၏မန္ေနဂ်ာဦးသက္ထြန္းဦး က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

''ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအေနနဲ႔က ကုမၸဏီက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ရက္အတုိင္း ရွယ္ယာရွင္
ေတြကုိ စာရင္းျပဳစုလုိက္႐ုံပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီစာရင္းကုိExcel ဖုိင္နဲ႔ထုတ္ျပန္လုိက္မယ္။ အျမတ္
ေပးတာကုိေတာ့ ကုမၸဏီက ထုတ္ေပးလုိက္ရင္ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဦးသက္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။

မတ္ ၁ ရက္ ေစ်းကြက္ႏႈန္းထားမ်ားအရ FMI ကုမၸဏီသည္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၁,ဝဝဝ ျဖစ္ေန
ရာ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအျဖစ္ စတင္ေရာင္းခ်စဥ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းေအာက္ က်ပ္ ၁ဝ,ဝဝဝ က်
ဆင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ MTSH သည္ ရွယ္ယာတစ္စု
လွ်င္ က်ပ္ ၄,၅ဝဝ ရွိေနေသာ္လည္း မူလႏႈန္းထားေအာက္ က်ပ္ ၅ဝဝ က်ဆင္းေနလ်က္ရွိသည္။
ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်စဥ္က တစ္စုက်ပ္ငါးေသာင္း (လက္ရွိတြင္ မူလ
တစ္စုကို ဆယ္စုအျဖစ္ ခြဲထုတ္ထားသည္) ျဖင့္ ေစ်းေပါက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ (FPB Bank) ကလည္း ရွယ္ယာတစ္စုက်ပ္ ၃၁,ဝဝဝ ေစ်းျဖင့္ေပါက္
ေနေသာ္လည္း မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားေအာက္ က်ပ္ ၈,ဝဝဝ တန္ဖုိးက်ဆင္းေနျခင္း
ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ၤFMI ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား
စတင္လာျခင္း၊ MTSH ကုမၸဏီက သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ဇုန္ဘီကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ကာ
ေျမယာေရာင္းခ်မႈမ်ားလုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ ၤFMI ကုမၸဏီသည္ အျမတ္ေဝစုခြဲေဝေပးရန္ ေၾကညာျခင္း
မ်ားရွိလာေနသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑