လုိေငြဖိအား ျဖစ္လာေစတဲ့ အ႐ႈံးျပ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား

ျမန္မာ့မီးရထားလုပ္ငန္းသည္ အ႐ႈံးေပၚေနေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ အားထားေနရသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)ျမန္မာ့မီးရထားလုပ္ငန္းသည္ အ႐ႈံးေပၚေနေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ အားထားေနရသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုလုံးအတြက္ အစုိးရ၏ဘ႑ာေရးလုိေငြ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးက်ပ္ဘီလ်ံ ၄,ဝဝဝ
ေက်ာ္တြင္ အ႐ႈံးျပႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏လုိေငြမွာ က်ပ္ ၆၁၄ ဒသမ ၆၉၇ ဘီလ်ံျဖစ္သည္။

ထုိပမာဏကုိၾကည့္လွ်င္ အ႐ႈံးျပႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားလုိေငြသည္ ျပည္ေထာင္စုလုိေငြျပမႈ၏ ၁၅
ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပါဝင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္က စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိေနၿပီ
ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတြက္ ပိုေငြမရွာႏိုင္သည့္အျပင္ လိုေငြဖိအားကုိပါ ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိေသာ အဆုိပါလုပ္ငန္း
မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပန္လည္သုံးသပ္သြားရန္လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစိုးရအဖြဲ႕ သို႔ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း (အက္စ္အိုအီး) စုစုေပါင္း ၃၂ ခုရွိေနၿပီး ၄င္းတို႔ကို ဝန္ႀကီးဌာန
ခုနစ္ခုက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၃၂ ခုတြင္ ၂ဝ၁၇¼ ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္
အတြက္ မူလခန္႔မွန္းေျခအရ အျမတ္ရရွိသည့္အဖြဲ႕အစည္း ၂၄ ခုရွိၿပီး၊ အ႐ႈံးေပၚသည့္အဖြဲ႕အစည္း
မွာ ရွစ္ခုျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွစ၍ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မိမိတို႔ဘ႑ာေငြအေပၚ တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္
အတြက္ ၂ဝ၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္ကာ ၄င္းတို႔အတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈစနစ္ ေျပာင္းလဲေပး
ခဲ့ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။

''၂ဝ၁၂-၁၃ ကတည္းက သူတို႔ကို ေငြေၾကးစနစ္ေျပာင္းေပးခ့ဲတယ္။ အစိုးရဘတ္ဂ်က္မွာ ရေငြက
ရေငြ၊ သုံးေငြက သုံးေငြ။ ရေငြကို ျပန္သုံးလို႔မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကိုေတာ့
သူတို႔ရတ့ဲေငြကို သူတို႔ကို ျပန္သုံးခြင့္ေပးခ့ဲတယ္။ သူတို႔ကို ျမႇင့္တင္တာေပါ့'' ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း
ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ဦးေအာင္မင္းက မတ္ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ အျခားေသာ အစိုးရ
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ရေငြကို အျပည့္ျပန္အပ္ရၿပီး ကိုယ္တိုင္ျပန္သုံးစြဲခြင့္ မရရွိေသာ္လည္း အက္စ္အိုအီးေခၚ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၄င္းတို႔၏ရေငြမ်ားကို  ျပန္လည္သုံးစြဲႏိုင္
ခဲ့သည္။

ယခင္အခ်ိန္က အက္စ္အိုအီးမ်ားသည္ ရရွိသည့္အျမတ္ေငြထဲမွ အခြန္ေဆာင္ၿပီးေနာက္က်န္သည့္
ေငြအားလုံးကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ထည့္ဝင္ေငြအျဖစ္ ထည့္ဝင္ရေသာ္လည္း ၂ဝ၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွ
စတင္ကာ အျမတ္ေငြထဲမွ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို အခြန္အျဖစ္ေပးေဆာင္ေစၿပီး၊ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံ
ေတာ္သို႔ထည့္ဝင္ေစကာ က်န္သည့္ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ၄င္းတို႔အတြက္ သီးသန္႔ေငြစာရင္းအျဖစ္
ထားရွိခြင့္ျပဳခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္အက္စ္အိုအီးမ်ားသည္ ကနဦးႏွစ္မ်ားတြင္ အျမတ္ေပၚခ့ဲေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ား
တြင္မူ ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္မလာသည့္အျပင္ လိုေငြမ်ားျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
အတြက္ပါ ဖိအားျဖစ္ေစခ့ဲသည္။

''ဒီေန႔ငါးႏွစ္ျပည့္သြားၿပီ။ ထူးျခားတိုးတက္လာတာ မေတြ႕ရဘူး။ ဒါ့အျပင္ ၂ဝ၁၄-၁၅တုန္းက ပိုေငြ
ဘီလ်ံ (က်ပ္) ၅၈ဝ ေက်ာ္၊ ၆ဝဝ ေလာက္ရွိခ့ဲတယ္။ ဒီေန႔ ၂ဝ၁၇- ၁၈ မွာေတာ့ ပိုေငြမရွိေတာ့တ့ဲ
အျပင္ လိုေငြဘီလ်ံ (က်ပ္) ၄ဝဝ ေက်ာ္၊ ၅ဝဝ ေလာက္ျဖစ္လာတယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ရေငြ ဆုတ္
ယုတ္မႈက ဘီလ်ံ (က်ပ္) ၁,ဝဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ ျဖစ္သြားတယ္'' ဟုလည္း ဦးေအာင္မင္းက
ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္အရ အ႐ႈံးေပၚေနေသာ အက္စ္အုိအီးရွစ္ခုမွာ
ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျမန္မာ့မီးရထား၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျမန္မာ့စာတိုက္
လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အမွတ္(၁)၊ အမွတ္(၂) ႏွင့္ အမွတ္(၃)
အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

''ဒီႏဳုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက သယံဇာတကိုထုတ္လုပ္တ့ဲလုပ္ငန္းေတြကလြဲရင္ အ႐ႈံးေပၚ
ေနၾကတယ္။ ဒါေတြကို အၿပီးအပိုင္ရပ္ရမယ္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ နည္းနည္း႐ႈံးေနတ့ဲ အဖြဲ႕
အစည္းေတြကို အျမတ္ရလာဖို႔၊ မ်ားမ်ား႐ႈံးေနတ့ဲ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို နည္းနည္းပဲ႐ႈံးေစဖို႔အတြက္
အစိုးရအေနန႔ဲ စနစ္သစ္ျပန္လည္သုံးသပ္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကို ေျပာတာပါ''ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ျမန္မာ
တိုင္း(မ္)သို႔ မတ္ ၆ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္၄င္းအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကုိ ေဆြးေႏြးရာ
တြင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အ႐ႈံးေပၚစက္႐ုံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိက ေထာက္ျပခ့ဲသည္။
၄င္းဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အမွတ္ ၁၄ အႀကီးစားစက္႐ုံ (သာဂရ)ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ''လက္ရွိအေျခ
အေနမွာ အင္ဂ်င္ႀကီးကိုးလုံးအပါအဝင္၊ အင္ဂ်င္ ၃၉ လုံးသာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္နဲ႔
ဝင္ေငြအခ်ဳိးဟာ တစ္အခ်ဳိး တစ္ရာ့ရွစ္ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ဝင္ေငြတစ္က်ပ္ရွိရင္ တစ္က်ပ္ဆယ္ျပားသုံးစြဲ
ေနရတာမို႔ အ႐ႈံးေပၚေနတ့ဲလုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံထုတ္အင္ဂ်င္ေတြကို ေစ်းကြက္မွာ
အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရေနတာေၾကာင့္လည္း ေစ်းကြက္ေဝစုရႏိုင္တ့ဲ အလားအလာမေတြ႔ရပါဘူး''
ဟု ေထာက္ျပသြားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ သံမဏိစက္ရုံ (ျမင္းျခံ) ႏွင့္ သံမဏိစက္႐ုံ (ပင္းပက္) တို႔ကိုလည္း ေဝဖန္ခ့ဲသည္။
''သံမဏိကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ရတ့ဲစရိတ္ဟာ ႏိုင္ငံျခားက ဝယ္ရတ့ဲေစ်းထက္ ေက်ာ္ေနပါတယ္''ဟု
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအကူအညီျဖင့္တည္ေဆာက္ခ့ဲေသာ အထက္ပါ
သံမဏိစက္႐ုံမ်ားသည္ ယခင္က တပ္မေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ရွိခ့ဲေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္
အစိုးရလက္ထက္တြင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ စက္႐ုံမ်ားသည္
လက္ရွိတြင္ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္မလာေသာေၾကာင့္ အ႐ႈံးေပၚေနသည့္အျပင္
ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲရွိေနသည္။

''တခ်ဳိ႕ဟာေတြကိုေတာ့ သတိရွိရွိလုပ္ဖို႔လိုလာၿပီ''ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ား
တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာစက္႐ုံမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္အ႐ႈံးေပၚေနသက့ဲသို႔ နည္းပညာအားနည္းမႈအရ ဆက္
လက္ေဆာင္ရြက္လ်င္လည္း အ႐ႈံးထပ္ေပၚေနဦးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စနစ္တက်ျပန္လည္သုံးသပ္
ရန္ လိုအပ္လာေၾကာင္း ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အ႐ႈံးေပၚစက္႐ုံေပါင္း ၄၄ ႐ုံကို လတ္တေလာ
ရပ္ဆိုင္းထားသင့္ေၾကာင္း မတ္ ၆ ရက္က တင္ျပခ့ဲသည္။ လႊတ္ေတာ္က လတ္တေလာရပ္ဆိုင္း
ရန္တိုက္တြန္းထားသည့္စက္႐ုံမ်ားတြင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ စက္႐ုံ ၃၄ ႐ုံ ပါဝင္ၿပီး၊ လွ်ပ္
စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းေအာက္ရွိ ေရနံခ်က္စက္႐ုံမ်ားႏွင့္
ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံ စုစုေပါင္း ၁ဝ ႐ုံ လည္းပါဝင္ေနသည္။ ၄င္းစက္႐ုံမ်ားစာရင္းတြင္ စက္မႈ
ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ စက္႐ုံမ်ားက အမ်ားဆုံးပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ အမွတ္ ၁၄ ႏွင့္
အမွတ္၁၅ အႀကီးစားစက္႐ုံမ်ား (သာဂရ)၊ အမွတ္ ၁၆ အႀကီးစားစက္႐ုံ (ဆင္တဲ)၊ အမွတ္ ၁၇
အႀကီးစားစက္႐ုံ (မလြန္)၊ အမွတ္ ၁ သံမဏိစက္႐ုံ (ျမင္းျခံ)ႏွင့္ အမွတ္၂ သံမဏိစက္႐ုံ (ပင္းပက္)
တို႔ပါဝင္သည္။

ထို႔ျပင္ အႀကီးစားစက္႐ုံ (သထုံ)၊ (ေညာင္ေျခေထာက္)၊ (ဒဂုံ)၊ (ၾကံခင္း)၊ (ေခ်ာက္)၊ (ေက်ာက္
ဆည္) ႏွင့္ (ဘီးလင္း) တို႔လည္းပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ထိုအထဲတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ မွန္စက္႐ုံႏွင့္ ေရႊ
ေတာင္၊ စစ္ကိုင္း၊ ပြင့္ျဖဴ၊ ပခုကၠဴ၊ ဆားလင္းႀကီး၊ မုံရြာ၊ ျမစ္သား၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ရမည္းသင္း၊ ေတာင္
သာ၊ ျမင္းျခံတို႔မွအထည္စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ သာေပါင္းၿမိဳ႕မွ အဆင့္ျမင့္စက္ကူစက္႐ုံ၊ သတင္းစာစကၠဴ
စက္႐ုံမ်ားလည္းပါဝင္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ စက္႐ုံမ်ား၏ နည္းပညာအရ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ
ေၾကာင့္ အက်ဳိးရွိေစရန္ မည္က့ဲသို႔ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေစမည္ဟုလည္း
ဦးေအာင္မင္းက ဆုိသည္။

''တခ်ဳိ႕ထုတ္လုပ္မႈေတြက အေတာ္အ့ံၾသဖို႔ေကာင္းတယ္။ ျပည္တြင္းမွာထုတ္လုပ္တာက ျပည္ပ
ကေနသြင္းတာထက္ ေစ်းပိုျမင့္ေနတယ္။ အ႐ႈံးေပၚေနျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းက ဒါပဲ'' ဟုု
၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အ႐ႈံးေပၚစက္႐ုံတိုင္းကိုရပ္ဆိုင္းေစမည္မဟုတ္ဘဲ အခ်ဳိ႕ကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ
အရင္းအႏွီးမ်ားဖိတ္ေခၚကာ အက်ဳိးတူလုပ္ေဆာင္သြားေရး တိုက္တြန္းထားေၾကာင္းလည္း
သိရသည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏တင္ျပခ်က္အရ အ႐ႈံးေပၚေနေသာ အက္စ္အုိအီး ရွစ္ခုတြင္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသည္ ရွစ္ဘီလ်ံခန္႔အ႐ႈံးေပၚရန္ခန္႔မွန္းထားၿပီး ျမန္မာ့မီးရထားက
၇၉ ဘီလ်ံ အ႐ႈံးေပၚရန္ခန္႔မွန္းထားသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အ႐ႈံးအနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္
တိုက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးသည္ တစ္ဘီလ်ံခန္႔အ႐ႈံးေပၚမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းသည္ ၁၁ ဘီလ်ံ႐ႈံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ခန္႔မွန္းထားသည္။ ''ဒီလုပ္ငန္းကိုလည္း ေသခ်ာျပန္သုံးသပ္ဖို႔ လိုေနၿပီ''ဟု ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းသည္ ျပည္တြင္းရွိ အျခားေသာပုဂၢလိက အျမန္ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ႀကိဳးစားေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အက္စ္အုိအီးမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းသည္ အမ်ားဆုံးအ႐ႈံးေပၚရန္ခန္႔မွန္းထားၿပီး စုစုေပါင္း ၄၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းအတြက္ လက္ရွိႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၆၇ ဘီလ်ံအ႐ႈံးေပၚရန္ ခန္႔မွန္း
ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လာမည့္ႏွစ္တြင္မူ ဓာတ္အားတိုးတက္သုံးစြဲမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အ႐ႈံးပိုမို
ျဖစ္ေပၚရန္ခန္႔မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္ သုံး၊ လုပ္ငန္းသုံးအတြက္ ဓာတ္အားေရာင္းရေငြသည္ တစ္ယူနစ္လ်င္ ပ်မ္းမွ် ၆၉ ဒသမ ၁၇
က်ပ္သာရရွိေသာ္လည္း တစ္ယူနစ္ထုတ္လုပ္မႈ ပ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္မွာမူ ၈၉ ဒသမ ၃၉ က်ပ္ ရွိ
ေသာေၾကာင့္ တစ္ယူနစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္က ပ်မ္းမွ်က်ပ္ ၂ဝ ဒသမ ၂၂ က်ပ္
အ႐ႈံးေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။

အျခား အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ ျမန္မာ့မီးရထားလုပ္ငန္းအေနျဖင့္လည္း အေျခခံျပည္သူမ်ား၏ျပည္တြင္း
ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈအတြက္ အဓိကဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
က အ႐ႈံးခံစိုက္ထုတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္၊ လိႈင္းဘြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးခင္ခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။

''လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက ေငြေၾကးအရ ႐ႈံးေကာင္း႐ႈံးႏိုင္ေပမဲ့ ျပည္သူျပည္သားမ်ားနဲ႔
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အက်ဳိးအတြက္ လိုအပ္တာကိုျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးတာက မျမင္ရတ့ဲအျမတ္ျဖစ္
ပါတယ္' 'ဟု ၄င္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အက္စ္အိုအီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္စိစစ္ ေလ့လာၿပီး
ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေရး၊ တိက်ခိုင္မာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျဖစ္ေစေရး
ႏွင့္ေလလြင့္ျပဳန္းတီးမႈ မျဖစ္ေစေရးတို႔အတြက္ အဆင့္သုံးဆင့္ခြဲကာ လႊတ္ေတာ္က စိစစ္လ်က္
ရွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ လတ္တေလာရပ္ဆိုင္းၿပီးမွ ျပန္လည္စိစစ္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အက်ဳိးတူလုပ္
ကိုင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကၾကီးၾကပ္ၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားဟူ၍
ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေရးဆြဲတင္ျပထားေသာ မူလခန္႔မွန္းေျခအရ အစိုးရသစ္
သည္ ရေငြႏွင့္ သုံးေငြႏွစ္မ်ဳိးစလုံးတြင္ လက္ရွိႏွစ္ထက္ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ ေဆာင္
ရြက္သြားရန္ေမွ်ာ္မွန္းသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း
ရေငြက်ပ္ ၁၇ ဒသမ ဝ၉၅ ထရီလ်ံခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း လာမည့္ႏွစ္တြင္မူ ၁၆ ဒသမ ၇၆၈
ထရီလ်ံသို႔ ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ သုံးေငြတြင္လည္း လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္၂၁ ဒသမ
၁ဝ၅ ထရီလ်ံ ခန္႔မွန္းထားရာမွ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂ဝ ဒသမ ၈၉၆ ထရီလ်ံသာ ခန္႔မွန္းထား
သည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို အေလအလြင့္မရွိေစရန္ သုံးစြဲဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈကို ခံယူႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ထိုက့ဲသို႔ပင္ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ႏိုင္ငံ၏လိုေငြပမာဏျမင့္မားေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္
လတ္တေလာ မလိုအပ္ေသးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္မ်ားကို  ျငင္းပယ္
ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြစာရင္းပူးေပါင္း
ေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားသည္။

''အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္က လိုေငြေပၚတ့ဲအထဲမွာ ဒီႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ပါဝင္ေနတယ္။ ဒီေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္က လိုေငြဘီလ်ံ ၄,ဝဝဝ ေက်ာ္ေလာက္
လိုတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြသည္ ဘီလ်ံ ၆ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ ပါေန
တယ္ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အက်ဳိးျပဳဖို႔ ဖြဲ႕ထားတ့ဲ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ကို
အက်ဳိးမျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုဆြဲခ်ေနတ့ဲ အေနအထားျဖစ္တ့ဲအတြက္ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ဒါကို
ရပ္ဆိုင္းမယ္။ ၿပီးရင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာသုံးသပ္မယ္။ သုံးသပ္ၿပီးရင္ ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္မယ္''ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑