ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားကုိ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇ဝဝ ေက်ာ္သံုးစြဲခြင့္ျပဳ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မဟာဓာတ္လုိင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မဟာဓာတ္လုိင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြျပင္ပက
ေဆာင္ရြက္ေသာ သံုးစြဲေငြကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းခ်က္အရ  က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၇၂,၂ဝ၁ ဒသမ ၈၈၇ သန္းခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၂၉,ဝ၃၈ ဒသမ ၈၄၄
ႏွင့္ မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄၃,၁၆၃ ဒသမ
ဝ၄၃ ကို ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေကာ္ပိုေရးရွင္းအတြက္ သံုးစြဲရန္သတ္မွတ္ေပးသည့္ေငြထဲတြင္
ႏုိင္ငံျခားေခ်းေငြ ပါဝင္ၿပီး ေအဒီဘီ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ဳိက္ကာေခ်းေငြမ်ား ပါဝင္သည္။ အဆိုပါ
သတ္မွတ္ေငြသည္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြ ျပင္ပက ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရက ဆပ္စရာမလိုဘဲ
သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားက တာဝန္ယူျပန္ဆပ္ရမည္ဟု ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေကာ္ပို
ေရးရွင္း အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးထြန္းၾ<ြကယ္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

''ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြ ျပင္ပဆိုတာ ကိုယ့္ဌာနကေနရတဲ့ ဝင္ေငြအေပၚမွာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ကေန သံုးစြဲရန္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးတဲ့ ပမာဏျဖစ္တယ္။ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြကေတာ့ ဒီေလာက္ရွိပါ
တယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြလုပ္ခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါကို ခြင့္ျပဳေပးပါေပါ့။ ခန္႔မွန္းပိုက္ဆံ
ဘယ္ေလာက္ကုန္မယ္။ သံုးစြဲခြင့္ျပဳပါဆိုၿပီး စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို တင္ျပရတယ္။
အဲဒီပိုက္ဆံက ေကာ္ပိုေရးရွင္းပိုက္ဆံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုက္ဆံမဟုတ္ဘူး''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက တင္လာေသာ ဘ႑ာေငြအေပၚမူတည္၍ သံုးစြဲရန္
ခြင့္ျပဳေပးေသာပမာဏသာျဖစ္ၿပီး ယခုသတ္မွတ္ေပးေသာ ေငြပမာဏသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္
ထဲမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းမဟုတ္ဘဲ လွ်ပ္စစ္ေကာ္ပိုေရးရွင္မ်ားက ရရွိေသာအက်ဳိးအျမတ္ဝင္ေငြ
အေပၚ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ အ႐ံႈးေပၚေနေသာ္လည္း
လွ်ပ္စစ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွစ္ခုက ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရွိၿပီး အ႐ံႈးမရွိေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔
ျဖဴးျခင္းက ရရွိလာေသာ အက်ဳိးအျမတ္သည္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း
က ဝန္ထမ္းစရိတ္သံုးစြဲျခင္းအပါအဝင္ အားလံုးအၿပီးအစီးသံုးစြဲၿပီးပါက ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အက်ဳိး
အျမတ္ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၂ဝ ရရွိေၾကာင္း ဦးထြန္းၾကြယ္က ေျပာသည္။

''လွ်ပ္စစ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ကဝယ္ၿပီး တို႔ကျပန္ျဖန္႔တာ ရတဲ့ေငြနဲ႔ ေကာ္ပိုေရးရွင္းကိုလည္ပတ္တာ။
ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြက  ႏိုင္ငံေတာ္က ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းသံုးလို႔ မရဘူး။ကိုယ့္မွာ အက်ဳိးအျမတ္
မရွိရင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြ လုပ္ခြင့္မရွိဘူး။ အက်ဳိးအျမတ္မရွိဘူး အ႐ံႈးေပၚေနတယ္ဆိုရင္
ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြက ဖ်က္သိမ္းလိုက္ဖို႔ပဲရွိတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်ထားေပးေသာအသံုးစရိတ္ကုိ  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္
သည္မ်ားကို သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏွစ္စဥ္တိုးလာသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ဓာတ္အားလံုေလာက္စြာေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ၆၆ ႏွင့္ ၃၃ ၊၁၁
ေကဗီဓာတ္အားခြဲ႐ံုမ်ား အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္ရွိရွိၿပီးသား ၆၆၊ ၃၃ ႏွင့္ ၁၁
ေကဗီဓာတ္အားခြဲ႐ံုမ်ားကို ဝန္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ထားသည့္ပစၥည္း
မ်ားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ မူလတည္ေဆာက္ထားသည္မ်ားကို တိုးတက္လာသည့္
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ျခင္း၊ ယခင္သံုးစြဲထားသည့္ ႀကိဳးအမ်ဳိးအစားမ်ားကို ျပန္လည္လဲလွယ္ျခင္း၊
ယခင္သံုးစြဲထားသည့္ႀကိဳးမ်ားမွာ ဖံုးအုပ္ထားမႈမပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈေလ်ာ
နည္းရန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လိုက္ျခင္း  အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ဖံုးအုပ္ထားမႈပါဝင္သည့့္
ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္လွဲလွယ္ျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း၊ သံုးစြဲမႈတိုးတက္လာသည့္ ဓာတ္အား
မ်ားကုိျပည္သူမ်ား ျပည့္ဝစြာသံုးစြဲႏိုင္ရန္ ထရန္စေဖာ္မာအေသးမ်ားကို တိုးခ်ဲတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ာ
ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားေပးေရးလုပ္ငန္းတို႔က ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔က လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းထံမွ ဝယ္ယူကာ ျပည္သူမ်ားသို႔ ဓာတ္အားျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးကာ ေရာင္းခ်ရာတြင္
လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ေရာင္းေစ်းအတိုင္းေရာင္းခ်ရၿပီး ပိုေရာင္းခ်၍ မရေပ။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားက ျပည္သူမ်ားကို တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္၊ က်ပ္
၄ဝ ႏွင့္ က်ပ္ ၅ဝ တို႔ျဖင့္ေရာင္းခ်၍ စက္မႈဇုန္မ်ားကို ၇၅ က်ပ္၊ ၁၂၅ က်ပ္ႏွင့္ က်ပ္ ၁၅ဝ တို႔ျဖင့္
အသီးသီး ေရာင္းခ်ေပးေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ ေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ယူနစ္ထုတ္
လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို မကာမိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မွာ
ျပန္ရသည့္ေငြႏွင့္ မကာမိျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ႐ံႈးေနသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑