စက္သုံးဆီ လက္လီေရာင္းခ်ခြင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္

စက္သုံးဆီဆုိင္မ်ားကုိ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွစတင္ကာ ပုဂၢလိက က႑သုိ႔
လြဲေျပာင္း ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရွိ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီအထိ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိသာ
လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳထားခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ မူစတင္သတ္မွတ္ျခင္း
ျဖစ္သည္ ...

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ မူဝါဒသစ္အရ စက္သုံးဆီလက္လီအေရာင္းဆုိင္
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု
ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

အစုိးရပုိင္ စက္သုံးဆီဆုိင္မ်ားကုိ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွစတင္ကာ ပုဂၢလိက
က႑သုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီအထိ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
ကုိသာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ
ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိလည္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳသြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု
ေျပာသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ဧၿပီ ၆ ရက္က
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းစာ ရွင္းပြဲတစ္ရပ္ကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ဌာန႐ုံးတြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၄င္းပြဲတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္မည္ဆုိပါက လွ်ပ္စစ္ႏွင့္
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ကနဦး ညိႇႏႈိင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သုိ႔ ထပ္မံကာ အဆုိျပဳလႊာ ေတာင္းခံသည့္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

''မူအေျပာင္းအလဲအရ စက္သုံးဆီဆုိင္လုပ္ငန္းကုိ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကုိလည္း ခြင့္ျပဳသြားမယ္။
ဒါက ဖြင့္ေပးလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။လုပ္ခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားက လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔
ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ၿပီးအဲဒါရေတာ့မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွာ လုပ္ကုိင္ခြင့္
အဆုိျပဳလႊာ တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ျဖစ္သြားပါမယ္''ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက
ေျပာသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသစ္ တာဝန္မယူမီက အစုိးရပုိင္ စက္သုံးဆီဆုိင္လုပ္ငန္း
၁၆ဝ ေက်ာ္ကုိ ပုဂၢလိကက႑သုိ႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္
စက္သုံးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း စက္သုံးဆီ
တင္သြင္းေရာင္းခ်လုိသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္သုံးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရး
အသင္း၏ အသင္းဝင္ျဖစ္ရမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန
ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္အထိ ရွိလာေနေသာ္လည္း
စက္သုံးဆီ အခ်င္အတြယ္ မမွန္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဆီအရည္အေသြး မျပည့္မီသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား
ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အသင္းအေနျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း လုပ္ကုိင္ေနရသည္။

ထုိ႔အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ စက္သုံးဆီအခ်င္အတြယ္ႏွင့္ အရည္အေသြး
တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းအတြင္းေရးမွဴး
ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ဧၿပီ ၅ ရက္ကမီဒီယာမ်ားကုိ တရားဝင္ ေျပာၾကားသည္။

''ကုိယ့္ႏုိင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြက စက္သုံးဆီကုိ ႏုိင္ငံတကာအရည္အေသြး၊ ႏုိင္ငံတကာ
ေစ်းႏႈန္းအတုိင္း ေရာင္းခ်ေပးေနႏုိင္မယ္၊ လုိအပ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိလည္း ဆုိင္ေတြက
လုပ္ေပးေနႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ ႏုိင္ငံျခားသားကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးေနဖုိ႔ မလုိေလာက္ဘူး
ထင္ပါတယ္။ ဝယ္ယူသူေတြက လုိအပ္တဲ့ အရည္အေသြး၊ အခ်င္အတြယ္ကုိ ရေနၿပီး
အဆင္ေျပေနမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံတြင္းက ေငြေတြကုိ ျပည္ပစီးထြက္သြားတာမ်ဳိးက မျဖစ္သင့္ဘူး
ထင္ပါတယ္''ဟု ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ေျပာခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းကာ
အသင္းအေနျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္မူ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးဆဲသာ
ရွိသည္ဟု ဧၿပီ ၁ဝ ရက္တြင္ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

'' ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ မူအေျပာင္းအလဲအတြက္
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေျပာစရာ မရွိေသးပါဘူး။ မနက္ျဖန္ေတာ့ (ဧၿပီလ ၁၁ ရက္) အသင္းအေနနဲ႔
အစည္းအေဝးမွာ ညိႇႏႈိင္းေဆြး ေႏြးတာကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ''ဟု ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က
ေျပာသည္။

လတ္တေလာအခ်ိန္အထိ စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား
လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ အဆုိျပဳလႊာ တင္ျပလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းလည္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက
ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ားအား ပုဂၢလိက က႑သုိ႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကုိင္ခြင့္
မေပးမီက ေမွာင္ခုိစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ေရာင္းလုိအား နည္းပါးမႈမ်ားေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားက
ညအိပ္စနစ္ျဖင့္ ကားတန္းစီကာဆီဝယ္ယူခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ပုဂၢလိကက႑သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာ
စက္သုံးဆီေစ်း က်ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်း က်ဆင္းျခင္းမရွိသျဖင့္ဝယ္ယူသူမ်ား၏
ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝင္ေရာက္ညိႇႏႈိင္းခဲ့ရၿပီး
အေရာင္းဆုိင္မ်ားက စက္သုံးဆီ ေစ်းခ်သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑