ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားကို ပုဂၢလိက အသင္းေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပသယ္ယူခြင့္ျပဳမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွတ္တရ ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဝင္ဆိုင္မ်ားမွ
ဝယ္ယူထားေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာအပါအဝင္ အျခားေသာ အဖိုးတန္ အမွတ္တရ
ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလဆိပ္ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မ်ားမွ တရားဝင္
ယူေဆာင္ခြင့္ ျပဳမည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန အသင္း ဥကၠ႒
ဦးသန္းဝင္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

''ေဒၚလာတစ္ေထာင္ေအာက္ ျဖစ္မယ္၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမဟုတ္ဘူး၊ အ႐ိုင္းထည္ မဟုတ္ဘူး
ဆိုတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳတဲ့ ေဘာက္ခ်ာ (cash memory) ထုတ္မယ္။ အဲဒီပစၥည္းေတြကို
ထြက္ခြာရာ ေဒသမွာရွိတဲ့ အေကာက္ခြန္က ပစၥည္းနဲ႔ ေဘာက္ခ်ာ တိုက္စစ္ေဆးၿပီး မွန္ကန္တယ္ဆို
သယ္ယူခြင့္ ရမွာျဖစ္တယ္''ဟု ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္မ်က္ဌာနႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္ရွိ သမဝါယမ ဌာနမွ ထုတ္ေပးေသာ ေဘာက္ခ်ာမ်ားျဖင့္သာ ေလဆိပ္ႏွင့္
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ ရွိၿပီး အဆိုပါ ေဘာက္ခ်ာမ်ားကို အမွတ္ တရပစၥည္းထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴး
ေရာင္းခ်သူမ်ားကတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ငွားရမ္း၊ ဝယ္ယူအသံုးျပဳေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

''၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ခရီးသြားႏွစ္ ကတည္းက သမဝါယမ အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ေပးတဲ့ ေဘာက္ခ်ာ
cash memories  ရွိတယ္။အဲဒီေဘာက္ခ်ာနဲ႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ေရာင္းမယ္ဆိုရင္
ဝန္ႀကီးဌာနကို အျမတ္ထဲက တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္ေပးရတယ္။ ေက်ာက္မ်က္ကို ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း
အျမတ္ေပးေဆာင္ရတယ္။ ပန္းပုတစ္႐ုပ္ သယ္မယ္ဆိုရင္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းျဖစ္သြားတဲ့
အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ အဆင့္ဆင့္ယူရတယ္''ဟု ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ အျခားေသာ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားႏွင့္
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွတ္တရပစၥည္း
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းသုိ႔  cash memories  ျဖင့္ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား
ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

''ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီဆိုတဲ့ အဆင့္ပဲရွိေသးတယ္။ဘယ္လိုဆိုင္ေတြကို (cash memories) ျပန္ေပးမလဲ။
ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အလာမ်ားတဲ့ ဆိုင္မ်ဳိးကိုပဲ ေပးမလား မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔
အသင္းမွာ အသင္းဝင္ ၂၆,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိတယ္။ ေဘာက္ခ်ာအတိုင္း ေရာင္းခ်တဲ့ အျမတ္ေငြထဲက
ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ ျပန္ေပးရမယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

အသင္းစည္းကမ္းခ်က္အရ ျပန္ေပးရမည့္ ရန္ပံုေငြ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သမဝါယမ ဌာနက
သတ္မွတ္သည့္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ဌာနက ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကားဝယ္ယူသူ
မနစ္နာရမည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ဳိး ျပန္လည္သတ္မွတ္မည္ဟု ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ အမွတ္တရပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားသည္
ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္သက္ဆိုင္ ေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ အျမတ္ေငြထဲက ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္ႀကီး
ဌာနသို႔ ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရၿပီး သမဝါယမက သတ္မွတ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္
၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ပံုမွန္ေစ်း ႏႈန္းထက္ ၁ဝ
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုမိုေပးေဆာင္ေနရေသာေၾကာင့္ အသင္းအေနႏွင့္ တရားဝင္ ေဘာက္ခ်ာ
ထုတ္ခြင့္ ရရွိရွိပါက ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ နည္းေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုသတ္မွတ္မည္ဟု
ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

''အရြက္ငါးဆယ္ ပါတဲ့ ေဘာက္ခ်ာကိုအသင္းဝင္တုိင္းကို ေျခာက္လတစ္ခါ ျဖန္႔ေဝမယ္။
ဒီေဘာက္ခ်ာရွိရင္ က်န္တဲ့ ဌာနေထာက္ခံခ်က္ ယူစရာမလုိေတာ့ဘူး။ အေကာက္ခြန္ကို
ျဖတ္လို႔ရၿပီ'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

သမဝါယမဌာနႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ဌာနေဘာက္ခ်ာတို႔ျဖင့္ ျပည္ပထြက္ခြာရာတြင္ ပစၥည္း
သယ္ယူခြင့္ ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွတ္တရပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းက
ေရာင္းခ်သည့္ ေဘာက္ခ်ာျဖင့္ ေလဆိပ္က ထြက္ခြာ၍မရ ေသာေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
သက္ဆိုင္ရာဌာန လူႀကီးခ်င္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ
ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးရန္ဝင္းက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

''အဓိကေတာ့ အသင္းဝင္ထားတဲ့ သူေတြရမယ္။ ဒီစာရြက္က ေပါက္ကရ ေရးလို႔မရဘူး။
ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခြန္ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဝယ္သူကလည္း ေလဆိပ္ေရာက္ရင္
ဒီေဘာက္ခ်ာ ျပရမယ္။ အဲဒီအတြက္ အသင္းက ရန္ပံုေငြ ယူခိုင္းတယ္ဆိုတာ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ အသံုးျပဳဖုိ႔ျဖစ္တယ္''ဟုဦးရန္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑