ယခုေႏြရာသီ ရန္ကုန္တိုင္းအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး လံုေလာက္စြာရရွိေရး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ရန္ပံုေငြထဲက အသံုးျပဳမည္

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေဝေရး ဓာတ္အားလိုင္းဌာနခြဲတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေဝေရး ဓာတ္အားလိုင္းဌာနခြဲတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ယခုလာမည့္ ေႏြရာသီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး လံုေလာက္စြာရရွိေရး
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရန္ပံုေငြထဲက အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ဒုတိယသမၼတႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ယခုလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္
စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ယင္းသုိ႔
ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ လွ်ပ္စစ္မီး လံုေလာက္စြာ ရရွိေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
ေဆြးေႏြးထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အထူး ရန္ပံုေငြထဲမွ လာမည့္ေႏြရာသီတြင္
၂၅ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ပါ သံုးႏိုင္ေသာ အင္ဂ်င္တစ္လံုး ဝယ္ယူရန္
ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ တင္ဒါ ေခၚယူရန္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားက
ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါအင္ဂ်င္စက္သည္ ၂၅ မဂၢါဝပ္ ထြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ဝယ္ယူရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနက သမၼတ အထူးရန္ပံုေငြျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေနၿပီး
သြယ္တန္းေရးႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရး အပိုင္းအားလံုးကို ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက
အျမန္ဆံုးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိဘဲ ရန္ကုန္တုိင္း၏
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ လွ်ပ္စစ္မီးလံုေလာက္စြာ
မေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ စက္႐ံုအခ်ဳိ႕ မလည္ပတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားႏိုင္ၿပီး
ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ ထုတ္ပါက ကုန္က်စရိတ္ သက္သာႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈကို
ကာကြယ္ရျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေနာက္က် က်န္ေနခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား
အပါအဝင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္လည္း နည္းပညာ အဆင့္ျမင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း
ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာသည့္ လွ်ပ္စစ္မီး ထုတ္လုပ္မႈကို စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းကို စဥ္းစားၿပီး
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္
အစီအစဥ္ရွိၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ပုဂၢလိကကႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ကတည္းက ညိႇႏႈိင္း
ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသည္ လက္ရွိတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး မဂၢါဝပ္ ၁,၃၅ဝ သံုးစြဲေနၿပီး
လာမည့္ႏွစ္အတြင္း တိုးတက္လာသည့္ အေျခအေနသည္ မဂၢါဝပ္ ၅ဝဝ တိုး၍ လိုအပ္
လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္ ငါးႏွစ္စာအတြက္ မဂၢါဝပ္၃,ဝဝဝ ကို ရန္ကုန္တိုင္း အတြက္
ျပင္ဆင္ထားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ယခုႏွစ္အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ လမ္းပန္း
ဆက္သြယ္ေရးသည္ အဓိကျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို မျဖစ္မေန ျဖစ္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ပုဂၢလိကက႑ကို ပထမဆံုး ေျဖေလွ်ာ့မႈ
အေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားၿပီျဖစ္ၿပီး ထပ္မံ၍ ထုတ္လုပ္၊ တပ္ဆင္၊ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းအထိ
က႑တစ္ခုလံုး ကိုယ္တိုင္ လုပ္ခြင့္ရွိေအာင္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသြားမည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက အဆိုပါေန႔တြင္ ေျပာသည္။

ပုဂၢလိကက႑က လုပ္ေဆာင္လိုပါက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈရွိပါက တင္ျပႏိုင္ေၾကာင္း၊
စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ညိႇႏႈိင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး
ျမန္ဆန္စြာရႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ မီးေမွာင္ေမွာင္ထဲမွာ ငုတ္တုတ္ ထိုင္ေနရမယ့္အခ်ိန္ မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး။
မလိုလားအပ္တဲ့ ဥပေဒေတြ၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ၊
လုပ္ငန္းရွင္ေတြ မီးေမွာင္ေမွာင္ထဲမွာ စမ္းတဝါးဝါးနဲ႔ မတည္ၿငိမ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္အေနနဲ႔
လာလိုက္၊ ပ်က္လိုက္နဲ႔ အဲဒီလိုအခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လွ်ပ္စစ္ကို မျဖစ္ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔
ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းကို သံုးမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္က
အခက္အခဲရွိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကို တင္ေပးပါ။
သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ့မယ္ ''ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဂက္စ္တာဝါတိုင္မ်ားသည္ သက္တမ္း ၾကာျမင့္လာၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
စြမ္းအားက်ဆင္းလာရာ ဆက္လက္လည္ပတ္ရန္ သက္တမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။
ယင္းက႑တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကို ေစာင့္စရာမလိုဘဲ ပုဂၢလိက က ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
ပါက ဂက္စ္တာဝါတိုင္မ်ား အသစ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး စက္မႈစြမ္းအား ျမင့္တက္လာကာ
သက္တမ္း ပိုရွည္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ဒါကို ပုဂၢလိကကို ဘာေၾကာင့္ မေပးႏုိင္ရမွာလဲ။ ဘာေၾကာင့္မုိ႔ ပုဂၢလိကနဲ႔ တြဲမလုပ္ႏိုင္ရမွာလဲ။
ဘာေၾကာင့္ မလုပ္ႏုိင္လဲ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရမယ္။ ဒီတိုင္း ဆက္လုပ္ရင္ ျပင္တာ ႏွစ္ ၂ဝ
ၾကာမယ္။ ပုဂၢလိကက႑က ဝင္လုပ္ဖုိ႔ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ညိႇပါ့မယ္'' ဦးေက်ာ္ဝင္းက
ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑