ႏုိင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးမႈမ်ားလာသည့္ ျမန္မာ့သစ္ထုတ္လုပ္မႈ

 

ယခင္သစ္အလုံးလိုက္ ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ရစဥ္က ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ျမန္မာသစ္မ်ား။ ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီယခင္သစ္အလုံးလိုက္ ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ရစဥ္က ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ျမန္မာသစ္မ်ား။ ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီ

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းသည့္
သစ္မ်ားကို ပိုမုိတင္းက်ပ္စြာ စိစစ္လာၿပီး ဒဏ္႐ိုက္ျခင္းမ်ား၊ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို
ခပ္စိပ္စိပ္ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႔ေနရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ
ထုတ္ယူသည့္ သစ္သည္သာ တရားဝင္သစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာ့
သစ္လုပ္ငန္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ေတာထြက္ထက္ ပိုမုိထုတ္ယူ
သည့္အတြက္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ျဖစ္ေစျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားရွိေနႏုိင္ျခင္း
စသည့္အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရားမဝင္သစ္အျဖစ္ စြပ္စြဲမႈမ်ား အရွိန္ျမင့္လာသည္။

ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းမွ ထုတ္သည့္ သစ္ကုိပင္ ယခင္စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ထက္တြင္လည္း
ျပည္ပသို႔ တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားကလည္း လိုလိုလားလား ဝယ္ယူခဲ့ၾကျခင္း
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ ထုတ္လုပ္သည့္
သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္မာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီးဥေရာပသမဂၢသု႔ိ သစ္တင္သြင္းလိုသည့္
ႏိုင္ငံမ်ား လုိက္နာရမည္႔ FLEGTVPA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ပါဝင္ရန္အတြက္
တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တရားမဝင္သစ္မ်ား ခိုးယူျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
သစ္ေတာဆုိင္ရာ တရားဥပေဒ ျမႇင့္တင္ေရး၊ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ား ေရရွည္တည္တံ့စြာ
အသံုးခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ သစ္ေရာင္းခ်သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား
သစ္ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊တရားဝင္သစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံသည့္စနစ္မ်ား
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ တရားဝင္သစ္ကို လုိလားသည့္ သစ္ဝယ္ယူသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံတကာက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ခိုင္မာမႈ မရွိျခင္းသည္
ပင္မ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက က်င့္သံုးေနေသာ ဥပေဒအရ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက
ထုတ္သည့္သစ္သည္ တရားဝင္သစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ
တရားဝင္သစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ မခံရျခင္းက အေျခအေနကို ပိုမိုဆုိးဝါးေစသည္။ ထုိ႔ျပင္
ဥေရာပသမဂၢက သစ္မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ ယခင္ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ထုတ္ေပးသည့္
သစ္ေနာက္ေၾကာင္း ေျခရာခံစနစ္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသို႔ သစ္တင္ပို႔ရန္
မလံုေလာက္ေတာ့ဘဲ သစ္ကြင္းဆက္ တစ္ေလ်ာက္ အျခားတတိယ ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္း၏
ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းအတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
ကတိကဝတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
သိရွိရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။

''အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္း
အမ်ားစုက ခြၽင္းခ်က္မရွိ လက္ခံႏိုင္တဲ့ တရားဝင္ သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထြက္လာႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့သစ္အေပၚမွာ
စြပ္စြဲေနတဲ့ျပႆနာေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ရွင္းသြားမယ္လုိ႔ထင္တယ္''ဟု The Center for
People and Forests မွ ဌာေန အစီအစဥ္ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သန္းက
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းသည္ သစ္ထုတ္ယူသည့္ ကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္
ကြာဟာခ်က္ အေျမာက္အျမား ရွိေနသည့္တုိင္ေအာင္ ထုတ္ယူသည့္ သစ္မ်ားကို
တရားဝင္သစ္အျဖစ္ ခံယူက်င့္သံုးခဲ့သလို တစ္ခ်ိန္က ႏိုင္ငံတကာကလည္း ဝယ္ယူ
သံုးစြဲခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ၏
ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္ေတာသယံဇာတမွ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ
ရွာေဖြျခင္းထက္သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးမ်ားကို ပိုမိုအားစိုက္လုပ္ကုိင္ေနျခင္းေၾကာင့္
လည္းေကာင္း ယခင္ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာထြက္ ထုတ္ယူမႈထက္ ေက်ာ္ကာ ခုတ္သျဖင့္
ေတာျပဳန္းျခင္း၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ထိပါးခဲ့မႈမ်ားကို
ထပ္မံမျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ကာလျဖစ္သည္။

''လက္ရွိသစ္လုပ္ငန္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာ့သစ္ရဲ႕
ပံုရိပ္နဲ႔ေက်ာ္ၾကားမႈကို တစ္နည္းနည္းနဲ႔ေတာ့ ထိခိုက္မွာအမွန္ပဲ။ ဒါေပမဲ့
ႏိုင္ငံတကာအေနနဲ႔လည္းျမန္မာႏိုင္ငံက သစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကို အသိအမွတ္ျပဳေပးၿပီး အခ်ိန္ယူေစာင့္ၾကည့္နားလည္ေပး
ဖို႔ေတာ့လိုမယ္။ ခုေတြ႕ေနရတာေတာတခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနကိုနားလည္မႈ အားနည္းစြာနဲ႔ လိုက္ဖြ ေနသလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။
အဲဒီလုိ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူတာေတြ လုပ္မယ့္အစား constructive အျပဳသေဘာ ျဖစ္ေစမယ့္
နည္းမ်ိဳးနဲ႔ ကိုင္တြယ္ရင္ ပိုထိေရာက္မယ္'' ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ FLEGT လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လူထုေဆြးေႏြးပြဲတြင္
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္
အေၾကာင္းကို ကတိကဝတ္ ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကလည္း
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ သစ္ေနာက္ေၾကာင္း ေျခရာခံမႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးရန္အတြက္
တိက်သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ စီမံခ်က္ကုိ ႏိုင္ငံတကာက သိရွိရန္ ထုတ္ျပန္ေပးသင့္ေၾကာင္း
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

'' Concrete Action Plan ကိုထုတ္ၿပီး သစ္လုပ္ငန္း ကြင္းဆက္တစ္ေလ်ာက္ ပါဝင္သူေတြကို
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ခ်ျပရမယ္။ ဥေရာပသမဂၢက ခ်မွတ္ထားတဲ့ သစ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြကို
မလိုက္နာႏိုင္ေသးရင္ေတာင္ ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္ေပးတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို
တစ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြက လက္ခံလာေအာင္လုပ္ဖို႔လိုမယ္''ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္းက
ေျပာသည္။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း သစ္ထုတ္လုပ္ေရးမွ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္က
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ သစ္ကြင္းဆက္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္
အေရးယူပိတ္ဆို႔ခံရမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊
သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္အေကာက္ခြန္ဌာနတုိ႔ႏွင့္အတူ ခ်က္ခ်င္း တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ၊
ေရတုိႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကိုု ဧၿပီ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ထုတ္ျပန္
ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ဥေရာပသမဂၢတြင္ က်င္းပမည့္
အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းရန္ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိသည္။

'' EU က အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြထဲမွာဆုိရင္ ကြၽန္းသစ္ကို အလိုခ်င္ဆံုးပဲ။ ဒီထဲမွာလည္း
ျမန္မာကပဲ ကြၽန္းသစ္ထြက္တာဆုိေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖိအားေပးေနသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလို
သစ္ျပႆနာေတြဟာ ဥေရာပကို တင္ပုိ႔ေနတဲ့ သစ္ကုမၸဏီေတြအတြက္ ခက္ခဲေစႏိုင္ေပမဲ့
ျမန္မာ့သစ္တင္ပို႔မႈကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ေစတာမ်ဳိးေတာ့ ရွိမယ္မထင္ဘူး။

''အဓိကက အိႏိၵယေစ်းကြက္ကုိ အားထားတင္ပို႔တာျဖစ္တဲ့အတြက္ပါ။ ခုဂ်ာမနီက
သေဘၤာကိစၥဆိုလည္း သစ္တင္သြင္းတဲ့ ကုမၸဏီက မတင္သြင္းခင္ကတည္းက စာရြက္
စာတမ္း ခိုင္မာေအာင္လုပ္ရမွာကို ခုေဆာက္ၿပီးကာမွ ျမန္မာ့သစ္သံုးထားလို႔ တရားမဝင္
သစ္သံုးထားလို႔ေတြ ျဖစ္တာဟာ တင္သြင္းတဲ့ ကုမၸဏီေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
အားနည္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာရဲ႕ ပံုရိပ္ကုိ ထိခိုက္ေစပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑