ဘဏ္မ်ားၿပိဳလဲမည့္ျဖစ္စဥ္ လုံးဝျဖစ္မည္မဟုတ္ဟု ဗဟုိဘဏ္ ေျပာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းရွိ ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ ဧရာဝတီဘဏ္ခဲြမ်ားကို ယခုႏွစ္ဆန္းက ေတြရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းရွိ ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ ဧရာဝတီဘဏ္ခဲြမ်ားကို ယခုႏွစ္ဆန္းက ေတြရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားၿပိဳလဲသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး လုံးဝျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးဝင္းေသာ္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အြန္လုိင္းလူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားၿပိဳလဲေတာ့
မည္ဟူသည့္ ေကာလာဟလမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာတုိင္း(မ္)၏ ေမးျမန္းခ်က္
အေပၚ ဦးဝင္းေသာ္က ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

''ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိး ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလုိျဖစ္မလာဖုိ႔အတြက္
ဘဏ္ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ ဗဟုိဘဏ္က ၾကပ္မတ္ထားပါတယ္။
လုံးဝျဖစ္လာစရာ မရွိပါဘူး။ အဆုံးစြန္ဆုံးအဆင့္ ျပည္သူေတြက ဘဏ္ေတြမွာ ပုိက္ဆံ
ဝုိင္းၿပီး ထုတ္လာရင္ေတာင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မက်န္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ထုတ္ေပးႏုိင္တဲ့
စီမံခ်က္ေတြလည္း ရွိထားပါတယ္။ ျပည္တြင္းက ဘယ္ဘဏ္မဆုိ ဒီလုိမျဖစ္ဖုိ႔ ဗဟုိဘဏ္က
စနစ္ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ လုပ္ထားပါတယ္။ ဒါကုိ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီကုိ သိေစခ်င္ပါတယ္'' ဟု
ဦးဝင္းေသာ္ က ခုိင္ခုိင္မာမာ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အြန္လုိင္းေပၚမွ ပ်ံ႕ႏွံ႕သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းသတင္းသည္ ေကာလာဟလသာ
ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူဦးဆက္ေအာင္မွ ေရးသားထားေၾကာင္းလည္း
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေ႒းက ၄င္း၏ တရားဝင္ လူမႈကြန္ရက္
စာမ်က္ႏွာတြင္ ျပန္လည္ေရးသားထားသည္။

ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္ ၾကပ္မတ္ထားသည့္ စနစ္မ်ားအနက္ ျပည္သူအပ္ေငြမ်ားအနက္မွ
ရာခုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးတစ္ခုကုိသာ ျပန္လည္ထုတ္ေခ်းရမည္ဟူသည့္ အခ်က္ပါဝင္သည္ဟု
ဦးဝင္းေသာ္က ရွင္းလင္းေျပာသည္။

''အခ်ဳိးသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ထားၿပီးေတာ့ ေငြျပန္ေခ်းခြင့္ရွိတယ္။ ဒီအခ်ဳိးကုိလည္း
ဘဏ္ေတြက လုိက္နာလား၊ မလုိက္နာဘူးလားဆုိတာ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြ
က ေန႔စဥ္စစ္ေဆးတယ္''ဟု ဦးဝင္းေသာ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ သတင္းမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔လာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ေငြလႊဲျခင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကုိပင္ တစ္စုံတစ္ရာ ထိခုိက္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း
ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ အသုိင္းအဝုိင္းက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

''အခု ေကာလာဟလသတင္းေၾကာင့္ ဘဏ္ေတြမွာ တစ္ခုခု ထူးျခားတာေတာင္ မျဖစ္ခဲ့
ပါဘူး။ ေန႔စဥ္ လည္ပတ္ေနက်ပုံစံအတုိင္းပဲ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈက ရွိေနပါတယ္။
ဘဏ္ေတြအားလုံးက ဗဟုိဘဏ္ကုိ ေန႔စဥ္ အစီအရင္ခံစာ တင္ရပါတယ္။

ဘဏ္အပ္ေငြ၊ ေခ်းေငြကုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း အခ်ဳိးတစ္ခုနဲ႔လုပ္ၾကရပါတယ္။
ဒါ့ျပင္ အျခားသတ္မွတ္အရန္ေငြ စည္းမ်ဥ္းေတြကုိလည္း လုိက္နာရပါတယ္။ မလုိက္နာ
ရင္လည္း ဗဟုိဘဏ္က ဒဏ္ခတ္တာျဖစ္လုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္အမ်ဳိး ၂ဝ ေလာက္ကုိ ေန႔စဥ္
အစီအရင္ခံစာ တင္ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုသတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူေတြကုိ
ထိတ္လန္႔ဆူေစဖုိ႔ ရည္ၫႊန္းတာ သက္သက္လုိ႔ပဲျမင္ပါတယ္''ဟု ျပည္တြင္းအင္အားႀကီး
ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ အႀကီးတန္းအဆင့္တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒတြင္လည္း ေငြေရးေၾကးေရးတည္ၿငိမ္ေရး လုပ္ငန္း
တာဝန္မ်ားကုိ ဥပေဒ အခန္း ၇ တြင္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားၿပီး ၄င္းဥပေဒပုဒ္မ ၄၄ တြင္
ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ အခ်ဳိးႏွင့္ ၄င္းအခ်ဳိးအား တြက္ခ်က္သည့္နည္းလမ္းကုိ ဗဟုိဘဏ္က
လုိအပ္သလုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ပုဒ္မ ၄၅ တြင္ ဗဟုိဘဏ္၏ သတ္မွတ္
အခ်ဳိးကုိ လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကို ၄င္းဥပေဒျဖင့္လည္းေကာင္း၊
အျခားေသာ ဥပေဒမ်ားအရလည္းေကာင္း ဒဏ္ေၾကးအပါအဝင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ
ျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံေစရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑