ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ရာထူးမ်ားႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျပန္လည္ေရြးမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ဗဟိုဘဏ္႐ံုးခြဲ ကို ယခုလဆန္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ သီရိလူ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ဗဟိုဘဏ္႐ံုးခြဲ ကို ယခုလဆန္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ သီရိလူ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ဥပေဒအရ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားကုိ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္
ဇူလိုင္လ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဗဟုိဘဏ္ ဥကၠ႒႐ုံးအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ေဒၚျမင့္ျမင့္ၾကည္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

ဗဟုိဘဏ္ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕တြင္ ဒုတိယ ဥကၠ႒သည္ ေလးႏွစ္သက္တမ္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္
ခြင့္ရွိၿပီး ဥကၠ႒ရာထူး တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမွာ ငါးႏွစ္သက္တမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္
ရွိသည္။ ထုိ႔အတြက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား
သည္ ယခု ၂ဝ၁၇ ဇြန္လကုန္ပုိင္းတြင္တာဝန္သက္တမ္း ျပည့္ၿပီျဖစ္၍ ၄င္းေနရာမ်ား
အတြက္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ရန္ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ဥပေဒအရကေတာ့ ဇူလိုင္လ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဒုဥကၠ႒ေနရာေတြက သက္တမ္းျပည့္တာ
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခန္႔ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဒီလုိ ရာထူးေတြကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္
အဆင့္ရဲ႕တာဝန္ေပးအပ္မႈအရသာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ လုပ္သြားရမွာပါ''ဟု
ေဒၚျမင့္ျမင့္ၾကည္က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒ၏ အခန္း (၃)
ပုဒ္မ၉(ခ) တြင္ ဗဟုိဘဏ္ ဥကၠ႒၏ သက္တမ္းကို ငါးႏွစ္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ က်န္ဒါ႐ုိက္တာ
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေလးႏွစ္သက္တမ္းျဖစ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထုိ႔အတူ ဥကၠ႒ႏွင့္
ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံးသည္ ဆက္တုိက္သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ထက္ပုိ၍ ထမ္းေဆာင္ခြင့္
မရွိေစရဟုလည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒ရာထူးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ေစာဦးတို႔မွာ
တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈသက္တမ္း ျပည့္ေနသည့္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေနသည္။

''ဥပေဒအရကေတာ့ ဒုဥကၠ႒ေနရာေတြကျပန္ၿပီးေရြးခ်ယ္သြားရမွာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္အခ်ိန္အထိေတာ့ ဒီလုိျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ ကိစၥေတြကုိ
လုပ္ေဆာင္ေနတာမ်ဳိးေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ အေပၚပုိင္းမွာ စီစဥ္ေနၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔
မသိရေသးတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္''ဟု ဗဟုိဘဏ္ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
ခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဝင္းေသာ္က ေျပာသည္။

ဒုတိယဥကၠ႒သုံးဦးအနက္ ဦးစုိးမင္းသည္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေျခာက္လ
ေနာက္ပုိင္းမွသာ စတင္တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ၄င္း၏သက္တမ္းသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊
ဒီဇင္ဘာအထိ ဆက္လက္က်န္ရွိေနေသးသည္။ ထုိ႔အတြက္ ၄င္း၏ေနရာကို ျပန္လည္
ေရြးခ်ယ္ရန္မွာ သက္တမ္းျပည့္သည့္ကာလမွသာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဗဟုိဘဏ္တြင္တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး လက္ရွိတြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေနလ်က္ရွိသူတစ္ဦးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ကေတာ့ ဥကၠ႒တစ္ဦး၊ ဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦးပဲရွိတယ္။
အခုက်ေတာ့ ဥပေဒအရ ဥကၠ႒တစ္ဦးနဲ႔ ဒုတိယဥကၠ႒သုံးဦးျဖစ္သြားၿပီ။ ဆုိေတာ့ ျပန္လည္
ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္တဲ့ပုံစံေတြကလည္း အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိေကာင္းရွိလာႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့
သက္တမ္းျပည့္သူေတြရဲ႕ေနရာကုိေတာ့ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္တာေတာ့ ဥပေဒအရ
လုပ္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္''ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းထား မတည္ၿငိမ္ျခင္းႏွင့္
ျပည္တြင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဒါ႐ုိက္တာ
အဖြဲ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။

''ဗဟုိဘဏ္ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ေတြဆုိတာက ပညာရွင္ေတြ တာဝန္ယူရတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။
ပညာရွင္ေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္သူဘယ္ဝါ ျဖစ္သင့္တယ္ဆုိတာမ်ဳိးကုိေတာ့
နားမလည္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ တာဝန္ယူတဲ့သူေတြကေတာ့ ျပည္တြင္းရဲ႕ ေငြေရးေၾကးေရးမူဝါဒ
ေတြကုိ ေသခ်ာေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့သူေတြျဖစ္ဖုိ႔ပဲ လုိတာ။ ဒါေပမဲ့ လူေတြေျပာင္း႐ုံနဲ႔ ရမလား
ဆုိတာကလည္း တစ္ပုိင္းရွိေသးတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ေျပာရရင္ေတာ့
ဘယ္သူေတြပဲ တာဝန္ယူယူ ေျမျပင္က အေျခအေနေတြကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္တဲ့
သူေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အသစ္ပဲေျပာင္းေျပာင္း ျပန္ၿပီးပဲေရြးခ်ယ္ေရြးခ်ယ္ ေျမျပင္မွာျဖစ္
ေနတာေတြကုိ ဘယ္လုိေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးၾကမလဲဆုိတာကုိပဲ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေစာင့္
ၾကည့္ရမွာပါ''ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမတ္သင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑