သီလဝါတြင္ အေသးစားအငွားစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အငွားစက္႐ံု ေျမေနရာမ်ားတြင္ စတုရန္းမီတာ ၅ဝဝ မွ ၇၅ဝ 
ထိရွိသည့္ အေသးစားအငွားစက္႐ံု ေနရာမ်ားထူေထာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာဂ်ပန္ သီလဝါ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီ (MJTD) ၊ အိုဆာကာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (OCCI) ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တုိ႔က လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကုိ 
ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္တြင္ ေရးထုိးခဲ့သည္။

လက္ရွိ သီလဝါတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီးသား ပမာဏသည္ ကန္ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေက်ာ္
ရွိၿပီး ျပည္ပမွ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္စတင္ႏုိင္ျခင္း
ႏွင့္ အပိုင္း (ခ) ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား စတင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္၌ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၄ဝ,ဝဝဝခန္႔ကို ဖန္တီးေပးႏုိင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း
ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑