ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီ ျဖစ္မလာေသးသည့္ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းေပၚရွိ ဆာကူရာတာဝါအေဆာက္အအံုတြင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္စင္ကာပူအေျခစိုက္ီႀွ ဘဏ္ႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားဘဏ္ျဖစ္ေသာ ႀၿႈ ဘဏ္မ်ားကိုယခုလ ၁၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းေပၚရွိ ဆာကူရာတာဝါအေဆာက္အအံုတြင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္စင္ကာပူအေျခစိုက္ီႀွ ဘဏ္ႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားဘဏ္ျဖစ္ေသာ ႀၿႈ ဘဏ္မ်ားကိုယခုလ ၁၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ခရာက်သည့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္
ေရးတြင္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး လုိအပ္ခ်က္သည္ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ က႑က 
ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

ျပည္တြင္းရွိ အစိုးရဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၂ဝ ေက်ာ္က မိမိဘဏ္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊
ျပည္တြင္းသို႔ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္႐ံုးခြဲမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ
တက္ႏိုင္သေလာက္ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ
ကုန္သြယ္ေရး တိုးတက္ေစမည့္ ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ
အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ
ေငြေၾကးအရင္းအႏီွး လိုအပ္ခ်က္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ပမာဏနည္းေသာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္ကို တတ္ႏုိင္သည့္အင္အားႏွင့္သာ ျဖည့္ဆည္းေပး
ႏုိင္ေသးသည့္ ယခုလုိအခ်ိန္တြင္ေငြေၾကးအင္အား ေတာင့္တင္းေသာ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ား
ထံမွ ဘ႑ာေရးအကူအညီကုိ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လုိခ်င္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္
ဗဟုိဘဏ္၏ ကန္႔သတ္ထားရွိေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားထံမွ
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဘ႑ာေရးအကူအညီရယူခြင့္ မရွိေသးသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။
ထုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေရးႏွင့္
ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရး ေပးသင့္သည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာဆုိ
ၾကသည္။

'' စီးပြားေရးဆိုတာ ေငြေၾကးတို႔၊ Banking တို႔က အဓိက အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့
အတြက္ေၾကာင့္မို႔ အျပည့္အဝ ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရင္ေတာ့ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ကုမၸဏီ၊ အေသးစား
အလတ္စားေတြက ကိုယ့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ ပိုမ်ားတာေပါ့။ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြက
သူလုပ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ေပးတာေပါ့။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို အနည္းဆံုးေတာ့
Corporate Financing  ေခၚတဲ့ ကုမၸဏီေတြကို ပထမအဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသင့္တယ္။
ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြ လုပ္တဲ့နည္းပံုစံအတိုင္း အားလံုးအျပည့္အဝ ေပးသင့္တယ္''ဟု
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ဘဏ္
တည္ေထာင္ပါက မတည္ရင္းႏွီးေငြ အနည္းဆံုးက်ပ္ ဘီလ်ံ ၂ဝ ရွိရၿပီး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ
ဖြင့္လွ်င္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာအနည္းဆံုး ၇၅ သန္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းမတည္ရင္းႏွီးေငြ ကန္ေဒၚလာ ၇၅ သန္းထဲမွ သန္း ၄ဝ ကို ဗဟိုဘဏ္က သိမ္းဆည္း
ထားသည္။ ျပည္တြင္း၌ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိထားေသာ ႏုိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ ၁၃ ခုရွိၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက
သံုးဘဏ္၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ႏွစ္ဘဏ္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ကိုရီးယား၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊
တိုင္ေပ၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔က တစ္ဘဏ္စီ ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရရွိထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဗဟိုဘဏ္က ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားကို ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္
Join t  Venture သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကုမၸဏီမ်ားကိုသာ အေကာင့္စာရင္းဖြင့္
ခြင့္ႏွင့္ Transaction လုပ္ခြင့္ေပးထားၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဘ႑ာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ တိုက္႐ိုက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးမထားေပ။ သို႔ေသာ္လက္ရွိတြင္
ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္
ေတာင္းဆိုေနသည္ဟု ဗဟိုဘဏ္တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးတန္းတူမေပးျခင္းမွာ
ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို
ဘဏ္ခြဲဖြင့္ခြင့္လိုင္စင္ ခ်ေပးစဥ္ကတည္းမွ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမည္
ဆုိေသာ သေဘာတူညီမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္
လက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေသာ္က
ေျပာသည္။

''ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကို ကာကြယ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ မေပးခင္ကထဲက ပထမအဆင့္
ဘာေပးမယ္။ ဒုတိယအဆင့္ ဘာေပးမယ္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္က်ရင္ အကုန္ေပးမယ္
ဆိုတာမ်ဳိး အစတည္းက Schedule ရွိၿပီးသား။ အဲဒီ Schedule အတိုင္းသြားတာပါ။ ႏိုင္ငံ
တကာမွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ ဖြင့္ရင္ေပးေပးခ်င္း အကုန္လုပ္ခြင့္မေပးဘူး။
အဲဒါႏွစ္ဖက္လံုးရဲ႕ Side ေပါ့။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကလည္း အကုန္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဒီဘက္
(ျပည္တြင္း) ကိုေလ့လာရဦးမွာ။ ဒီဘက္က လူေတြကလည္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြက
ဘယ္ေလာက္အထိ အားကိုးရတယ္ဆိုတာ ဒီဘက္ကလည္း ေလ့လာရဦးမယ္။
တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပဲ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြရဲ႕ တက္တက္ၾကြၾကြလုပ္ေဆာင္မႈေတြကို
ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကလည္း ျပန္ၿပီး ေလ့လာလို႔ရတာေပါ့။ အဲဒါေတြအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွာလည္း ေရာက္တာနဲ႔ တန္းေပးတာမရွိဘူး။
Foreign Corporate  ေပးၿပီးမွ အဆင့္ဆင့္သြားတာေပါ့။ ကိုယ့္ဘဏ္ေတြကို ၿပိဳလဲမွာစိုးလို႔
မေပးတာ မဟုတ္ဘူး''ဟု ဦးဝင္းေသာ္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက အသိပညာ၊ အရင္းအႏွီးႏွင့္ ဘ႑ာေငြ (Fund)  မ်ားစြာရွိသည္။
အခ်ဳိ႕ဘဏ္မ်ားမွာ အေသးစား၊ အလတ္စားက႑တစ္ခုတည္းကို အဓိကပံ့ပိုးမႈအတြက္
ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္မႈ လိုင္စင္ခ်ေပးလိုက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး ျပည္တြင္း၌
ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားမွာ က႑အလိုက္ တာဝန္ခြဲေဝ၍ လုပ္ေဆာင္
ၾကမည္ဟု သိရသည္။

အကယ္၍ ဗဟိုဘဏ္က ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္ေပးမည္ဆိုပါက
လည္း အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေခ်းရန္မွာ ေခ်းႏိုင္ေလာက္
သည့္အေနအထား၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေလာက္သည့္ အေနအထားမ်ား လိုအပ္သည္ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက ေခ်းေငြေခ်းမည္ဆိုပါက ဘ႑ာေရးစာရင္းရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊
ဘ႑ာေရးတစ္ႏွစ္စာ ရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ တရားဝင္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အဓိကထား
ေတာင္းဆိုၾကရာ ယင္းအခ်က္မ်ားမွာ ျပည္တြင္း အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
မရွိသေလာက္ ျဖစ္သည္။

''ပုဂၢလိက ဘဏ္ေတြမွာ ေခ်းရင္ခက္တာထက္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြမွာေခ်းရင္ ပိုခက္ေသး
တယ္။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ လုပ္ရင္ရမယ္ဆိုတာ ေလ့လာျပင္ဆင္ႏိုင္ခ်ိန္လည္း ေပးထားတဲ့
သေဘာေပါ့''ဟု ဦးဝင္းေသာ္က ဆိုသည္။

''လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လုပ္ႏုိင္တာ၊ မလုပ္ႏိုင္တာက တစ္ပိုင္း။ ဖြင့္ေတာ့ေပးရမွာေပါ့။ ဗဟို
ဘဏ္အေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳဖို႔လိုတယ္''ဟု ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဗဟုိဘဏ္၏ တစ္ဆင့္ခ်င္းသြားမည့္ အစီအစဥ္အတိုင္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္
မ်ားက ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရလာပါက ၄င္းတို႔ဘဏ္မ်ား
ထိခိုက္လာမည္ကို ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက စိုးရိမ္ၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါဗဟုိဘဏ္
၏အစီအစဥ္မ်ားကို တိက်ေသခ်ာစြာ မသိရွိရေသးေပ။

''ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြက စိုးရိမ္စိတ္ကေတာ့ ရွိသင့္သေလာက္ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကို
အားလံုးဖြင့္ေပးဖို႔ ဆိုတာကလည္း အခ်ိန္ေပးရဦးမွာပါ။ ခ်က္ခ်င္းဖြင့္ေပးလို႔ မရေသးဘူး။
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖြင့္သြားလိမ့္မယ္။ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ အကုန္လံုးေပးမွာ မဟုတ္ေသးဘူး''ဟု
ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ျပည္တြင္း၌ အျပည့္အဝ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရလာပါက အရင္းအႏွီးနည္းေသာ
ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက ျပည္တြင္းဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္အပိုင္းမ်ား
ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား အမ်ားပိုင္ဘဏ္ျဖစ္ေရး ေလွ်ာက္ထားမႈ
ကိုလည္း ဗဟိုဘဏ္က ဖြင့္ေပးသင့္သကဲ့သို႔ လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္အသုိင္း
အဝုိင္းဘက္က ဆုိသည္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ဘဏ္မ်ားပါဝင္လာမႈကိုလည္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း
ဘဏ္မ်ားအတြက္လည္း ေျဖေလွ်ာ့ရမည့္အပိုင္းမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ဖြင့္ေပးရမည့္
အပိုင္းမ်ားကို ဖြင့္ေပးမွသာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား အရင္းအႏီွး မ်ားလာမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ဖြင့္ေပးရန္မွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒမ်ားမွာ ျပည့္စံုမႈမရွိေသးေၾကာင္း
ဦးသန္းဝင္းက ေထာက္ျပသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ား အျပည့္အဝ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရလာပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း
က႑ ပိုမိုေကာင္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း နည္းပညာ
ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီကိုပါ ျပန္လည္ ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ႏွင့္
ျပည္တြင္းဘဏ္တို႔ နည္းပညာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏွီးေငြအရေသာ္လည္းေကာင္း
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါက ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေရာ ျပည္တြင္းဘဏ္ပါ အက်ဳိးအျမတ္ရွိမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္
နည္းပညာအကူအညီကို အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ယူရသည့္အပိုင္းမ်ား
လည္း ရွိသည္။

ျပည္တြင္းရွိ ဘ႑ာေရး လိုအပ္ေနသည့္ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
က႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ေခ်းခြင့္ရလာပါက စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ကာ
အဆင္ေျပလာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးဝင္းေသာ္က ေျပာသည္။

ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးပံပုိးမႈ Trade Financing ကုိလည္း ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကုိ
လုပ္ခြင့္ေပးရန္ ဗဟုိဘဏ္က ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတာင္ဆုိ
ခ်က္အရ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရး
အေကာင့္မ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးသြားမည္ဟု ဦးဝင္းေသာ္က ေျပာသည္။

''ပို႔ကုန္လုပ္တဲ့လူေတြ လိုအပ္တဲ့အေထာက္အပံ့ျဖစ္လာေအာင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေပးမယ္
ဆိုရင္ ကုန္သြယ္မႈ Financing ကို အျပည့္အဝပံ့ပိုးႏိုင္တယ္လို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက တင္ျပ
လာတာေပါ့။ တင္ျပလာတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္
ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးၿပီ။ ဘယ္ေတာ့ စေပးမယ္ဆိုတာေတာ့ မၿပီးျပတ္ေသးဘူး''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု တိုးလာေစမည္
ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၁၃ ခုသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္
ပထမအသုတ္အျဖစ္ ကိုးခုကို ဘဏ္လိုင္စင္ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ အစိုးရေဟာင္း
တာဝန္ယူစဥ္က ဘဏ္ေလးခုကို ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးခဲ့သည္။
အစိုးရသစ္ တက္လာခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ လိုင္စင္မ်ား ထပ္မံခ်ထားေပးျခင္း မရွိေပ။

စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရေသာ အခန္းက႑က
လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္ႏွင့္အတူ ေငြေၾကးအင္အား ခုိင္မာေတာင့္တင္းေသာ ဘဏ္မ်ားစြာ
လုိအပ္သည္သာ ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိအရွိန္ယူေနရဆဲ ျဖစ္သည့္ တည္ေဆာက္ဆဲျမန္မာ
ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ဳိးတြင္ ေငြေၾကးပံပုိးမႈ ပုိမုိ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အတြက္
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိတုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ေရးတြင္အေထာက္အကူမ်ားစြာ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္
ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ ယခုထက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးေရးက
လည္း အထူးလုိအပ္သည္ဟု ေျပာရမည္ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑