ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ KBank ျပည္တြင္းအေသးစား၊ အလတ္စားက႑ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး က႑တြင္ ပံ့ပိုးလို

 ယခုလ ၁၈ ရက္၊ ဆူေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းက႑ ဘက္စံုဖံြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၌ KBank ၏ အႀကီးတန္း ဒုတိယဥကၠဌက မီဒီယာမ်ားႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံုစဥ္။ ခ်မ္းျမေထြး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ယခုလ ၁၈ ရက္၊ ဆူေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းက႑ ဘက္စံုဖံြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၌ KBank ၏ အႀကီးတန္း ဒုတိယဥကၠဌက မီဒီယာမ်ားႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံုစဥ္။ ခ်မ္းျမေထြး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေသးစား၊အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကပံ့ပိုးေနသည့္
KBank (Kasikorn Bank) သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ခြင့္ရပါက ၄င္းတို႔၏
အဓိကပံ့ပိုးသည့္က႑အျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးပိုင္းတြင္ လိုအပ္သည္မ်ားကို
ကူညီလိုေၾကာင္း အဆိုပါ ဘဏ္၏ First Senior Vice President, Mr Pattanpong
Tansomboon က ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ေျပာသည္။

ယခုလ ၁၈ ရက္၊ ဆူေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းက႑
ဘက္စံုဖံြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၌ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံုစဥ္
ျမန္မာတိုင္း(မ္)၏ ေမးျမန္းမႈကို ၄င္းက ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအပိုင္းမွာလည္း သူအေနနဲ႔ ဘာေတြေထာက္ပံ့ေပးရမလဲ။
ႏွစ္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ Transaction တြင္ ဘာေတြေထာက္ပံ့ေပးရမလဲ။ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမယ္။
အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ သာမက အျခားၿမိဳ႕မ်ားကိုပါ
ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္ရည္ရြယ္ပါတယ္''ဟု Pattanpong Tansomboon က ဆိုသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ Win Win Situation ရရွိရန္ ရည္ရြယ္
ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္၏ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္
နည္းပညာႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည္။
ဘဏ္ဖြင့္ခြင့္ရပါကလည္း ထိုသို႔လုပ္သြားရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ဘဏ္ဖြင့္ခြင့္မရခင္စပ္ၾကားတြင္
အေသးစား အလတ္စားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး Capacity
Building ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဘဏ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္အေသးစားအလတ္စားမ်ားကို အဓိက ပံ့ပိုးမႈျဖင့္
ရပ္တည္ေနၿပီးေငြေရးေၾကးေရးအပါအဝင္ အျခားက႑မ်ားကို အဓိကထား
လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ကထဲက ကိုယ္စားလွယ္
႐ံုးခြဲလာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ခြင့္မရေသးေပ။ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တေလွ်ာက္ တတပ္တအား ပိုမိုထိေရာက္စြာ
ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ ဖြင့္လွစ္ခြင့္လိုင္စင္
ရရွိေရးကိုလည္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၿပီးခဲ့ေသာရက္ပိုင္းက
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ မ်ားထပ္မံခ်ထားေပးရန္ အလားအလာမ်ားရွိသည္ဟု ေျပာဆို
ထားေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ဘဏ္မ်ားကို ခ်ေပးမည္ဆိုသည္လည္း
လက္ရွိတြင္ သိရွိႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။အကယ္၍ ဘဏ္ခြဲလိုင္စင္မ်ား ထပ္မံ ခ်ေပးခဲ့ပါ
ကလည္း KBankမွာ လိုင္စင္ရမရပါ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေသခ်ာစြာ ေျပာဆိုႏုိင္ျခင္း
မရွိေသးေပ။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုပါဘဏ္၏ First Senior Vice President က
ျမန္မာျပည္ရွိအေသးစား၊အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီရန္ အဓိကရည္ရြယ္သည့္
အတြက္ ဘဏ္ခြဲလိုင္စင္ရျခင္း မရျခင္းထက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားကို အေသးစား၊
အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Knowladgeမွ်ေဝရန္ရည္ရြယ္ခ်က္
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ၄င္းတို႔ဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးခြဲ
စတင္ဖြင့္လွစ္ကထဲက ယခုအခ်ိန္ထိ ၄ ႏွစ္ကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''တကယ္လို႔ ဗဟိုဘဏ္ကေန လိုင္စင္ရဖို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမရွိခဲ့ရင္လည္း
Kasikorn Bank ျမန္မာျပည္မွာ ဆက္လက္တည္ရွိသြားမွာပါ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။
ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာဘဏ္လုပ္ငန္းက႑သည္
အျခားႏိုင္ငံဘဏ္က႑မ်ားကဲ့သို႔ (Retail Corporate Investment) မ်ားစြာ
လုပ္ခြင့္ရွိၿပီး လုပ္လို႔ရသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေၾကာင္း Mr Pattanpong
Tansomboon က သံုးသပ္ ေျပာၾကားသြားသည္။

''ဒါေပမယ့္ အဓိကထားၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ ဘာအဓိက လိုအပ္တဲ့ Banking
ေရွ႕႐ူသြားမလဲ။အရင္လုပ္ေဆာင္မလဲအေပၚ မူတည္သြားမလဲ။အကုန္လံုးကို
တၿပိဳင္နက္ထဲမွာ အမ်ားနည္းတူလုပ္လို႔ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူး။
အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့အခ်ိန္မ်ဴိးမွာ တစ္ခုထဲကိုပဲ အရင္ Focus လုပ္ၿပီး က်န္တဲ့
က႑ေတြအကုန္လံုးကို တျဖည္းျဖည္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕
ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑က ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာျဖစ္တယ္''ဟု ၄င္းက တိုက္တြန္းေျပာ
ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑