လယ္ယာ၊ စက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးဆုိ

လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စပါးမ်ား ရိတ္သိမ္းေနေသာ လယ္သူမတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလိႈင္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စပါးမ်ား ရိတ္သိမ္းေနေသာ လယ္သူမတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလိႈင္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈတုိ႔တြင္ 
က႑ၾကီးသုံးခု၌ ျပႆနာႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

''ျပည္တြင္းမွာ လယ္ယာက႑ႀကီးနဲ႔ စက္မႈက႑ႀကီးတို႔မွာ ေျမယာအသုံးခ်မႈအရင္းအႏွီး၊
လုပ္သားျပႆနာေတြရွိေနၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈက႑ၾကီးမွာ နည္းပညာနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္လုုပ္သား
ရရွိမႈဟာ အဓိကကန္႔သတ္ခ်က္ျဖစ္ေနပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဇြန္ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား
ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ျပန္လည္ရွင္းလင္း
တင္ျပစဥ္ ၄င္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္သည့္ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္
လည္း အလုပ္ေနရာမ်ား ခန္႔အပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

''အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက ဘယ္က႑ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
ပါက အလုပ္အကိုင္ မည္မွ်ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္၊ သုံးစြဲသည့္က႑က ဂ်ီဒီပီကို မည္မွ်တိုးတက္
ေစမည္ စသည္တို႔ကိုသုံးသပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက
ေျပာသည္။

အထက္ပါအဆိုကို တင္သြင္းခ့ဲသည့္ ကရင္ျပည္နယ္ လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ဳိကလည္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအမ်ားအျပားတြင္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အရြယ္မ်ား ရြာလုံးကြၽတ္နီးပါးသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္
လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာေၾကာင့္ အလုပ္လက္မ့ဲျပႆနာမ်ား ႀကီးထြားလာၿပီး ေရရွည္တြင္
စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ၄င္းက ''အလုပ္လက္မ့ဲျပႆနာေၾကာင့္
ေရရွည္မွာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တ့ဲ လူကုန္ကူးမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ေလာင္းကစား ဒီဟာေတြကို
လည္း ကာကြယ္ေစခ်င္တ့ဲ ဆႏၵရွိပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝန္းသိုၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေနစိုးေအာင္
ကလည္း ''အလုပ္လက္မ့ဲျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုရင္ ရွင္းလင္းတိက်တ့ဲမူဝါဒေတြ၊
လုပ္သာကိုင္သာရွိတ့ဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြကို ဖန္တီးေရးဆြဲေပးဖို႔အျပင္ ျဖစ္ေပၚလာ
မယ့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္မယ့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္၊ ကြၽမ္းက်င္
လုပ္သားမ်ားလည္း ေမြးထုတ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိမႈ
အေနအထားတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ဝ အနက္ အဆင့္ ၁၇ဝ တြင္ရွိေနၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူ
မ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသြားခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိိုးတက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က
ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ပ့ံပိုးေပးသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

မႏၲေလးတိိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးေသာင္းေအးကလည္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာေစရန္ အစိုးရက နည္းပညာ၊ ေခ်းေငြစသည္ျဖင့္ ပ့ံပိုးေပးသင့္
ေၾကာင္း အၾကံျပဳသည္။

''ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြရဲ႕ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းက ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) ျဖစ္ပါတယ္။
FDIၤီႈ ေတြက ျပည္ပဘဏ္ေတြကေန အတိုးႏႈန္း ၂ ဒသမ ၅ (တစ္ႏွစ္လွ်င္) ေလာက္နဲ႔ရတ့ဲ
အတြက္ အျမတ္နည္းတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြကို ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ လုပ္ဖို႔ခက္ခဲလာမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ျပန္ရင္လည္း မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္တ့ဲအတြက္ ေရရွည္မွာ ၿပိဳလဲသြားႏိုင္ပါတယ္''
ဟု ေျပာသြားခ့ဲသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑