မကုိင္တြယ္ႏုိင္ေသးသည့္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

အေသးစားထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာထုတ္ကုန္ ခ်ည္ ရက္ကန္းစင္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု – ျမန္မာတိုင္း(မ္)အေသးစားထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာထုတ္ကုန္ ခ်ည္ ရက္ကန္းစင္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု – ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
သည္ အဓိကအေရးပါလွသည့္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။

အေသးစားႏွင့္အလတ္စားမွသည္ အင္အားႀကီးမားေသာ အမ်ားပုိင္ အစုအဖြဲ႕စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္လုိအပ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္လာေရးအတြက္
အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစသည့္ အေျခအေနမွ စတင္ရမည္
ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးကုိ ဦးစားေပးရန္
လုိအပ္လာလ်က္ရွိေနသည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေန
ၾကသည္။

ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SMEs) မ်ား
ရွင္သန္ႀကီးထြားလာေစေရးအတြက္ မလြဲမေသြ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာ
ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ SMEs လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာေရးအတြက္လည္း အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္
ပံ႔ပုိးမႈမ်ား လုပ္ကုိင္ေတာ့မည္ဟုလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေနျပည္ေတာ္
တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖုိရမ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ကတိ
ေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္း SMEs လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာရန္မွာ အခက္အခဲက႑မ်ားစြာ
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေျမယာအလြယ္တကူ ရရွိႏုိင္ေရး အခက္အခဲ၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး
ရရွိႏုိင္မႈအခက္အခဲ၊ လွ်ပ္စစ္ကဲ့သုိ႔ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ
လုိအပ္ခ်က္မ်ားက ႀကီးမားေနဆဲျဖစ္သည္။

၄င္းအခက္အခဲမ်ားက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ ျဖတ္သန္းရန္ လြယ္ကူမႈ
မရွိၾကေသးေၾကာင္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိသြားမည့္ခရီးတြင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္း
မ်ားတုိးတက္ေရး ေလွကားထစ္ကုိ မလြဲမေသြ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံအက်ဆုံး အရင္းအႏွီးအခက္အခဲ

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာေရး ျဖတ္သန္းရမည့္ အခက္အခဲမ်ား
အနက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိေရး လြယ္ကူမႈမွာ အႀကီးမားဆုံး အခက္အခဲဟု စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ထုိအခက္အခဲေၾကာင့္ပင္ လုပ္ငန္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္
လုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပုိင္းတြင္ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေနသည္ဟု ၄င္းတုိ႔က ေထာက္ျပ
သည္။

''ေခ်းေငြအရင္းအႏွီး ရရွိႏုိင္မႈပုိင္းကေတာ့ လက္ေတြ႕အခ်ိန္ထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ရွိမလာ
ေသးဘူး။ အရင္ကေတာ့ လုပ္ေပးမယ္ဆုိတာေတာင္ မရွိသေလာက္ရွားတယ္။ အခု
ေနာက္ပုိင္းေတာ့ ဘဏ္ေတြနဲ႔အစုိးရပုိင္းရဲ႕ အသံေတြ ၾကားလာရတယ္။ ဒါေလးေတာ့
အားသာခ်က္ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမျပင္မွာ ထိေရာက္တဲ့အထိ ျဖစ္မလာေသးဘူး။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ အရင္းအႏွီးရရွိမႈ လြယ္ကူၿပီး အတုိးႏႈန္းသက္သာတဲ့
အေျခအေန ေရာက္မလာႏုိင္သေရြ႕ လြယ္လြယ္ကူကူ တုိးတက္ဖုိ႔က အလွမ္းေဝးေနဦး
မွာပါ''ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးႏွင္းဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လုိေငြေလွ်ာ့ခ်ေရး ျပႆနာကို
မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖုိရမ္တြင္ ေျပာခဲ့
သည္။ ထုိက့ဲသုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပုိင္းကုိဦးတည္ကာ
သြင္းကုန္အစားထုိးျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္မည္ဟု ဆုိသည္။ ၄င္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္
အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ ဦးစားေပးကာ လုိအပ္သမွ်ကုိပံ့ပုိးေရး
လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။

''ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြေလွ်ာ့ခ်တဲ့ေနရာမွာ ပထမဆုံးစဥ္းစားတာက သြင္းကုန္အစားထုိးျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပုိင္းကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိခ်ဥ္းကပ္
မယ္ဆုိရင္ SMEs ေတြကုိ မလြဲမေသြေစာင့္ေရွာက္ေပးရပါမယ္။ SMEs ေတြ ေျမလုိသလား၊
ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပံ့လုိသလား၊ နည္းပညာလုိသလား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုိအပ္တာ
လား၊ အျခားအျခားေသာ ဘာေတြလုိအပ္တာရွိလဲ ဒါေတြကုိ ကူညီပံ႔ပုိးေပးရပါမယ္။ ဒါဟာ
SMEs ေတြ တုိးတက္ဖုိ႔ ေျခလွမ္းျပင္ရာေရာက္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေျခလွမ္းျမင္ႏုိင္မွလည္း
AEC ကုိ ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေျမျပင္အေျခအေန၌မူ အရင္းအႏွီးရရွိေရးအတြက္ လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္
ေရးကပင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကား
ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအသုိင္းအဝိုင္းက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း၌ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္အတြက္မွာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားစြာရွိေနဆဲဟု
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကား
ေရးမွဴး ေဒါက္တာစႏၵာဦးက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖုိရမ္တြင္ ေျပာခဲ့သည္။

စိန္ေခၚခ်က္မ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ႏွင့္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္တြင္
အစဦးပုိင္း အဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးျခင္း၊ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈပုိင္း ဆုိင္ရာဗဟုိဌာန မရွိေသး
ျခင္း၊ ဘဏ္အတုိး မတူညီမႈႏွင့္ အတုိးႏႈန္းျမင့္မားေနျခင္းက အဓိက စိန္ေခၚခ်က္ျဖစ္ေနျခင္း၊
ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရင္းအႏီွးစြမ္းအင္ပုိင္း ပုိမုိတုိးတက္လာရန္ လုိအပ္ေနျခင္း၊
ေငြေၾကးဘ႑ာေရးပုိင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္
ရန္လုိအပ္ေနျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေစ်းကြက္ပုိမုိ
ခုိင္မာရန္လုိအပ္ျခင္း၊ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာရန္လုိအပ္ေန
ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးက႑ပုိင္းဆုိင္ရာ နားလည္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ားရွိေန
သည္ဟု ေဒါက္တာစႏၵာဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြေပးႏုိင္မႈဆုိင္ရာ လြယ္ကူေရးအတြက္
စိစစ္အကဲျဖတ္မႈပုိင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေနရလ်က္ရွိသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ေခ်းေငြပုိင္းကုိ အေပါင္ပစၥည္းနဲ႔ ေခ်းေငြေရာ၊ ေပါင္ႏွံပစၥည္းမဲ့
ေခ်းေငြေရာေပးႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အဲဒီလုိ ျဖစ္လာဖုိ႔က စာရင္းအင္းစနစ္နဲ႔ အခြန္
စနစ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ခုိင္မာဖုိ႔လုိပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေန
နဲ႔ကလည္း ေငြေရးေၾကးေရးက႑ႀကီးတစ္ခုလုံးတုိးတက္လာေအာင္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္
ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းဌာနလုိအပ္ခ်က္ရွိေနတယ္။ အဲဒါသာရွိေနရင္
ဘယ္သူေတြက ဘယ္ေျမကုိ ပုိင္လဲဆုိတာ လြယ္လြယ္နဲ႔ သိႏုိင္မယ္။ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိလည္း
လြယ္လြယ္နဲ႔ တန္ဖုိးျဖတ္မယ္ဆုိရင္ ေခ်းေငြေပးႏုိင္တဲ့စနစ္ဟာလည္း ပုိၿပီးေတာ့ ျမန္ဆန္
လာမွာျဖစ္တယ္''ဟု စီဘီဘဏ္၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးသိန္းေဇာ္
ထြန္းက ေျပာသည္။

''ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ Credit Buaeru (ေခ်းေငြေဆာင္ရြက္မႈ မွန္ကန္ေရးအတြက္
စိစစ္ၾကပ္မတ္သည့္ ဌာန) ပါ။ ဒါကေတာ့ ေခ်းေငြေပးေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္
အေရးႀကီးတဲ့အပုိင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ေငြေခ်းတဲ့အခါမွာ အရင္တုန္းက
သူဟာ ေခ်းေငြရယူမႈ ရွိခဲ့ဖူးလား။ ေခ်းေငြကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္တာ
ရွိခဲ့လားဆုိတာကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ စိစစ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ Credit Buaeru က အေရးႀကီးတဲ့
လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဦးသိန္းေဇာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရပုိင္းက Credit Buaeru အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို သီးျခားထူေထာင္ဖြဲ႕
စည္းႏုိင္မႈ မရွိေသးေပ။ ၄င္းဌာနကုိ ဗဟုိဘဏ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ပုဂၢလိက က႑က
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ျခင္း
မရွိေသးေပ။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေနျဖင့္ ၄င္းဌာနတစ္ခုကို
ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား အသုံးတည့္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထူေထာင္ထားသည္ဟု
အသင္းဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

ျမင့္မားေနဆဲ ဘဏ္ေခ်းေငြအတုိးႏႈန္း ျပႆနာ

လက္ရွိတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၏ကူညီမႈမ်ား ရရွိထားသည္။ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအနက္ စီဘီဘဏ္၊ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဘဏ္၊ ႐ုိးမဘဏ္၊ ကေမၻာဇဘဏ္၊
ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ ယူႏုိက္တက္ အမရဘဏ္တုိ႔ကလည္း ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ¤င္းဘဏ္မ်ားအားလုံး၏ ေခ်းေငြအတုိးႏႈန္းသည္ အနည္းဆုံး ၈ ဒသမ ၅
ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၄င္းအတုိးႏႈန္းသည္ ျပည္တြင္းအပ္ေငြ
အတုိးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မ်ားသည္ဟု မဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း
အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ အတုိးႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက
ျမင့္မားေနလ်က္ရွိသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ေခ်းေငြမ်ားသည္
လည္း အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ခံရယူကာ
ျပန္လည္ ေခ်းေပးေနရျခင္းကလည္း အခက္အခဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။

လက္ရွိတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) ၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက GIZ ႏွင့္
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက JICA ကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၾကားဝင္၍ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရအဖြဲ႕
အခ်င္းခ်င္း ကူညီသည့္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ရယူေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းေခ်းေငြမ်ားမွ အစုိးရ
အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ ျပည္တြင္း
ဘဏ္မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြစနစ္မ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္
သည္။ ထုိ႔အတြက္ ေခ်းေငြပမာဏပုိင္းတြင္ အတုိးႏႈန္းသည္ အနည္းဆုံး ၈ ဒသမ ၅
ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

''စီးပြားေရး ေခ်းေငြယူတယ္ဆုိတာက အမွန္တကယ္ အလုပ္အတြက္ ယူၾကတာျဖစ္တယ္။
အတုိးႏႈန္းက မ်ားေနရင္ေတာ့ အက်ပ္အတည္းၾကားထဲကေန ေခ်းေငြယူလုပ္ကုိင္တာက
အမ်ားႀကီးအခက္အခဲ ပုိျဖစ္သြားေစႏုိင္တယ္''ဟု ဦးႏွင္းဦးက ေျပာသည္။

ေရတုိေခ်းေငြ ျပႆနာ

ထုိ႔အတူ ေခ်းေငြရရွိမႈပုိင္းတြင္လည္း ေပါင္ႏွံပစၥည္းအခက္အခဲ၊ ကာလရွည္ေခ်းေငြ ရရွိမႈ
အခက္အခဲ၊ အတုိးႏႈန္း အခက္အခဲမ်ားကလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ဘဏ္လုပ္ငန္း
မ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ငါးႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္သည့္ ေခ်းေငြစနစ္မ်ား
ေပၚေပါက္လာၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕အက်ဳိးသက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနဆဲ
အဆင့္တြင္သာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ေခ်းေငြႏွင့္ သုံးႏွစ္ေခ်းေငြမ်ားကုိသာ
အမ်ားဆုံး ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

အားနည္းေနဆဲ စာရင္းအင္းစနစ္

စာရင္းအင္းစနစ္ အားနည္းခ်က္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၏
စာရင္းအင္းပုိင္းမ်ားလည္း အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနၾကသည္။ စာရင္းအင္းအားနည္းခ်က္မ်ား
ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အခြန္ေငြမ်ား စနစ္တက် ေကာက္ခံႏုိင္မႈတြင္လည္း
အားနည္းလ်က္ရွိသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အခြန္စာရင္းလိမ္လည္မႈမ်ား၊ အေပါင္ပစၥည္း
ထားရွိေရးအတြက္ ပုိင္ဆုိင္မႈလိမ္လည္ျခင္းမ်ားက စာရင္းဇယားပုိင္း အားနည္းခ်က္မ်ား၏
ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အေျခခံအက်ဆုံး အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၏
စာရင္းကုိပင္ တိက်ေရရာစြာ မရိွသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္
အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္း
အေရအတြက္သည္ ၂ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္
၄င္းအေရအတြက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ရွိေသာ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား
လုပ္ငန္းအေရအတြက္၏ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကုိသာ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အတိအက်
စာရင္းမရွိႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေျပာထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လုပ္ငန္းစတင္ေရး ေျမယာရရွိႏုိင္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိႏုိင္မႈ၊ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားေနာက္
စီးပြားေရး ေနာက္က်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေခတ္မီနည္းပညာ အားနည္းခ်က္မ်ားကလည္း အခက္
အခဲမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ေသာအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ေၾကြးေၾကာ္မႈႏွင့္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၏
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၏
တုိးတက္ေရးအေျခအေနသည္ သိသာစြာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ ခက္ခဲေန
ဦးမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳေတာင္းခံရာ
တြင္ ျမန္ဆန္လာေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားက
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္ အကူရွိလာခဲ့သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑