ျပည္ပေၾကြးၿမီမ်ား ဆပ္ရမည့္အခ်ိန္

ေခတ္အဆက္ဆက္ အစုိးရမ်ား ေခ်းယူလာခဲ့သည့္ ျပည္ပေႂကြးၿမီမ်ားကုိ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မွစ၍
အတုိးေရာ အရင္းပါ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားေသာ
စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေပးဆပ္ရန္ရွိသည့္ ေႂကြးၿမီစုစုေပါင္းမွာ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ေႂကြးၿမီ ၁၃ ဒသမ ၇၈ ဘီလ်ံႏွင့္
ျပည္ပေႂကြးၿမီ ၈ ဒသမ ၉၈ ဘီလ်ံျဖစ္သည္။

ကာလလတ္ေႂကြးၿမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာအရဆုိလွ်င္ ျပည္ပေႂကြးၿမီမ်ားကုိ ၂၀၁၇ - ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွ
၂၀၅၂ - ၅၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလုိက္ ျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္
ေႂကြးၿမီျပန္ဆပ္ကာလ ၃၆ ႏွစ္ အတြင္း ျပည္ပေႂကြးၿမီအမ်ားဆုံး ဆပ္ရမည့္ႏွစ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရမည္
ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရလက္ထက္မွစ၍ တင္ရွိခဲ့သည့္ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ 
ႏိုင္ငံတကာမွ ေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေၾကြးၿမီမ်ားမွာ လက္ရွိအထိက်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကုန္အထိ ျပည္ပ
ေၾကြးၿမီ ရွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ က်န္ရွိေနေသးသည္။ ထို ျပည္ပေၾကြးၿမီမ်ားကို ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္
စတင္၍ ဆပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရမ်ားအဆက္ဆက္က ေခ်းယူလာခဲ့သည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီမ်ားမွာ ယခု
အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္ထက္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မွာပင္ အရင္းေရာအတိုးပါ စတင္
ျပန္လည္ဆပ္ရေတာ့မည့္အခ်ိန္ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

အစုိးရထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေပးရန္ရွိသည့္ ေၾကြးၿမီ
စုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံရွိၿပီး ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ ၁၃ ဒသမ
၇၈ ဘီလ်ံႏွင့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ၈ ဒသမ ၉၈ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည္။

အစုိးရက ေပးရန္ရွိေနသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီရွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္မွာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားသုိ႔ေပးရန္ေၾကြးၿမီ၊ ပဲရစ္ကလပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ေပးရန္ ေၾကြးၿမီႏွင့္ ပဲရစ္ကလပ္
အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ေပးရန္ ေၾကြးၿမီမ်ား ျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ ေပးရန္ေၾကြးၿမီစုစုေပါင္းမွာ ကန္ေဒၚလာ
တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ (၁,၃၆၄ သန္းေက်ာ္) ျဖစ္ၿပီး အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သုိ႔ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၅ဝ၈ သန္းေက်ာ္၊ ကမၻာ့ဘဏ္လက္ေအာက္ရွိ အိုင္ဒီေအသုိ႔ ကန္ေဒၚလာ ၈၄ဝ
သန္းေက်ာ္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းေက်ာ္
ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ပဲရစ္ကလပ္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ျပန္ဆပ္ရန္ရွိသည့္ ေၾကြးၿမီ စုစုေပါင္းမွာ ကန္ေဒၚလာ
၃ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ (၃,၃ဝ၁ ဒသမ ၃ သန္း) ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္
ေသာ ဂ်ပန္အစိုးရသုိ႔ ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သန္းနီးပါး (၁,၉၉၈ ဒသမ ၄ သန္း)၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသုိ႔
ကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၈၃ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ကန္ေဒၚလာ ၆၁၉
ဒသမ၆ သန္း ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ပဲရစ္ကလပ္ မဟုတ္ေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေပးရန္ရွိသည့္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ( ေဒၚလာ ၄,၃၂၄ ဒသမ ၄သန္း) ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔
၃,၄၅၅ ဒသမ ၇ သန္းႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ၃၆၈ ဒသမ ၇ သန္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

အစုိးရ၏ ကာလလတ္ေၾကြးၿမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာ အရဆုိလွ်င္ ျပည္ပေၾကးၿမီမ်ားကို
၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ၂ဝ၅၂-၅၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလိုက္ျပန္ဆပ္ရမည္
ျဖစ္သည္။

အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလမွစ၍ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရစတင္တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း
လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးမွာ ရပ္တန္႔ေနဆဲျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ယခု
ဆီးႀကိဳေနေသာ ေၾကြးၿမီျပန္ဆပ္ရမည့္အေျခအေနက အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရအတြက္
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္မည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရဆိုလွ်င္ အင္န္အယ္လ္ဒီ
အစုိးရသည္ ေၾကြးၿမီျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၃၆ ႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေၾကြးၿမီ အမ်ားဆံုး
ဆပ္ရေသာႏွစ္မ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

စတင္ျပန္ဆပ္ရမည့္ ပထမႏွစ္ျဖစ္ေသာ ယခုဘ႑ာႏွစ္မွာပင္ အရင္းသန္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္
အတိုးႏႈန္း သန္း ၂ဝဝ ေက်ာ္အပါအဝင္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ ျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္
သည္။ ၂ဝ၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္လည္း အရင္း သန္း ၄ဝဝ ေက်ာ္၊ အတိုး သန္း ၂ဝဝ
နီးပါး ျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။၂ဝ၁၉-၂ဝ တြင္ အရင္းသန္း ၅ဝဝ ႏွင့္ အတိုး သန္း ၁ဝဝ
ေက်ာ္ျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ရာ စုစုေပါင္း သန္း ၇ဝဝ နီးပါး ျပန္ဆပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေၾကြးၿမီျပန္ဆပ္ကာလစတင္သည္မွ ၃၆ ႏွစ္ သက္တမ္းထိ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းႏွင့္
ေနာက္တက္လာမည့္ အစိုးရႏွစ္ဆက္တာဝန္ယူသည့္ သက္တမ္းအတြင္းသာ အတိုးႏွင့္
အရင္းျပန္ဆပ္ရမႈ ပမာဏမ်ားသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ သိသိသာသာ
ပမာဏေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အတိုးႏႈန္းသည့္ ေခ်းစဥ္သေဘာတူညီမႈ အတိုင္း ပံုမွန္ဆပ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ထပ္
တစ္ႏွစ္ ေၾကြးၿမီ က်န္ေငြအေပၚ မူတည္၍ အတိုးတြက္ခ်က္မႈ ကြာဟျခင္းေၾကာင့္
ေနာက္ပိုင္းဆပ္ရသည့္ အတိုးႏႈန္းပမာဏ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ယခု ေၾကြးၿမီ ျပန္ဆပ္ရမႈ
အခက္အခဲကုိ စုိးရိမ္မိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးေလ့လာ သံုးသပ္သူ သန္းစိုး
(ေဘာဂေဗဒ) က ေျပာသည္။

၄င္းက ''စိုးရိမ္တာက ဒီအခ်က္အလက္ေတြအရဆိုရင္ ေၾကြးၿမီျပန္ဆပ္ႏုိင္ပါ့မလား။
လယ္ယာက႑မွာ ေစ်းကြက္သစ္တခ်ဳိ႕ရွိလာေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိတယ္။ က်န္တဲ့
သယံဇာတ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ေလာင္စာဆီက႑မွာ ႏိုင္ငံတကာက ေစ်းက်ေနတဲ့
အခါက်ေတာ့ ဘယ္အခ်က္ေတြက ေၾကြးၿမီကို ျပန္ဆပ္ႏိုင္မလဲ။ ဘယ္လိုပိုက္ဆံနဲ႔
ျပန္ဆပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာ သံသယရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့အဲဒါအတြက္ အလားအလာက
သိပ္မျမင္ဘူး''ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘူတာႀကီးအတြင္းရွိ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘူတာႀကီးအတြင္းရွိ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ျမန္မာတိုင္း(မ္)

လက္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေျခအေန၊ ပို႔ကုန္ ပမာဏအေျခအေန၊ တိုင္းေဒသႀကီး
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖံြ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ အေျခအေနမ်ား စသည္တို႔မွာ
ယခုမွ စတင္လည္ပတ္ႏုိင္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမွာလည္း မၾကာမီကမွ ထြက္ရွိၿပီးထား
သည့္အတြက္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ ရွိမရွိ Impact မ်ားကိုလည္း အနည္းဆံုး
ေနာင္ေျခာက္လေလာက္ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္ရာ ယင္းအေျခအေနတြင္
ျပည္ပေၾကြးၿမီျပန္ဆပ္ရမႈသည္ စိန္ေခၚမႈရွိႏိုင္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ
ေအာင္ကိုကိုက ဆိုသည္။

''စီးပြားေရးက်ေနတာနဲ႔ တက္ေနတဲ့ ႏွစ္ခုၾကားထဲမွာေတာ့ အဲဒီပိုက္ဆံကို ျပန္ဆပ္
ရေလာက္တဲ့ပိုက္ဆံ ထြက္လာစရာအေၾကာင္း မရွိဘူး။ ဆပ္ခ်ိန္တန္ရင္ ဆပ္ကိုဆပ္ရ
မွာပဲ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ေတာင္ သံုးစရာ
မေလာက္ႏုိင္ဘူး ျဖစ္ေနေတာ့ အေၾကြးဆပ္ဖို႔ဆိုရင္ က်ပ္တည္းမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ရွိတဲ့ေငြက
တိုင္းျပည္ အေျပာင္းအလဲမွာ အသည္းအသန္ လုပ္ရမွာေတြေတာင္ မေလာက္ေတာ့
ေၾကြးရွင္ေတြနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ျပန္ညိႇႏႈိင္းဖုိ႔လိုတယ္။ အဲဒီလိုညိႇႏႈိင္းခ်ိန္မွာ တကယ့္ကို
ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္နဲ႔ ေျပာႏုိင္ဆိုႏိုင္ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္''ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ
ေသာင္းဟန္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံကို
ျပန္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ အဆင္သင့္ မရွိျခင္း၊
အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ား မရွိျခင္း
စေသာအေျခအေနမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ ျပည္ပေၾကြးၿမီမ်ား မျဖစ္မေနဆပ္ရမည့္
အေရးမွာ လက္ရွိစီးပြားေရးအေပၚ အခက္အခဲႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားစြာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း
လည္း ေျပာဆိုၾကသည္။

''ေခ်းေငြေတြ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတာကဆိုင္းငံ့ကာလ ေက်ာ္လာရင္ မျဖစ္မေန ေပးရမွာ။
ဒါေပမဲ့ ဥပမာ စားစရာမရွိ ေလ်ာ္စရာရွိေပါ့။ ေၾကြးၿမီကို ျပန္ဆပ္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္
ဆပ္ရမယ့္ ပိုက္ဆံကို အျပည့္အဝ ျပန္ဆပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြ
ေလ်ာ့နည္းလာတာတို႔၊ လက္ထဲမွာရွိတဲ့ ေငြေတြကို စုပ္ယူသြားတာတို႔က စီးပြားေရးအရ
ၾကပ္သြားတာေပါ့''ဟု သန္းစိုး(ေဘာဂေဗဒ)က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း
ေၾကြးၿမီမွာ မျဖစ္မေန ျပန္ဆပ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရက ယခင္ကတည္းက
ေၾကြးၿမီ သက္တမ္းႏွစ္ ၃ဝ စာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္ေရးဆြဲ
ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္တန္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေပးဆပ္မႈလုပ္ေဆာင္မည္ဟု
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္က ေျပာသည္။

''တစ္ႏွစ္ကို အရင္းဘယ္ေလာက္ ဆပ္ရမယ္။ အဲဒီအတြက္ အတိုးက ဘယ္ေလာက္
ဆိုတာ ႏွစ္စဥ္တင္ျပတဲ့ ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္မွာလည္း သက္ဆိုင္ရာေခ်းတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနက
သူ႔ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းတ့ဲ အစီအစဥ္မွာ ထည့္ေရးဆြဲရတယ္'' ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ေရွ႕လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္အတူ တိုင္း
ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု
တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ေဒသအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေငြေၾကးလိုအပ္မႈမ်ား
ရွိလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏အကူအညီမ်ား ထပ္မံလိုအပ္လာဦးမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ ယခု ဒီမုိကေရစီအစုိးရ လက္ထက္စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား မရွိေတာ့သည့္
အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား ယခင္ကထက္ ပိုရလာမည္ျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရး
ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ အတုိးႏႈန္းျမင့္ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေခ်းေငြကုိ ေရွာင္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္သည္မွာ
အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းတုိ႔က တညီတၫြတ္တည္း ေျပာဆိုၾကသည္။

အစုိးရ၏ ေၾကြးၿမီမ်ား စုစုေပါင္းထဲတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရဆီက ယူထားေသာေၾကြးၿမီမွာ
အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကာလလတ္ ေၾကြးၿမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာအရ
ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေခ်းေငြမွာ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ (၃,၉၅၅ သန္း
ေက်ာ္)ရွိရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပန္ဆပ္ရမည့္ ေခ်းေငြထက္ သံုးဆ
ပိုမ်ားၿပီး ပဲရစ္ကလပ္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ျပန္လည္ဆပ္ရမည့္ ပမာဏထက္
တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္းကို ျပန္ဆပ္ရမည့္ ေၾကြးၿမီမွာ သန္း ၁ဝဝ နီးပါး ပိုမ်ားေနသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။

ထိုသို႔ တ႐ုတ္ေခ်းေငြမ်ားေနမႈမွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး၊
ႏိုင္ငံေရးက႑မ်ားကို အေမရိကန္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေအာက္ ေရာက္စဥ္က ျပည္ပ
ေခ်းေငြရယူရာတြင္ ေခ်းေငြရရွိရန္အခက္အခဲရွိခဲ့သည့္အတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရဆီကသာ
ေခ်းေငြရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ ေခ်းယူခဲ့ရေပရာ ျပည္ပေၾကြးၿမီမ်ား
ထဲတြင္ တ႐ုတ္ေၾကြးၿမီက ပိုမ်ားေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ
ေအာင္ကိုကိုက ေျပာသည္။

''ျပည္ပေခ်းေငြယူတဲ့အထဲမွာ တ႐ုတ္က ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္။
ဒါကလည္း အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက တ႐ုတ္ကလြဲလို႔ တျခားႏိုင္ငံေတြက မေပးတာမ်ားတယ္။
အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ တ႐ုတ္ေခ်းေငြအေပၚ အားထားခဲ့ရတာရွိတယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

ျပည္ပေခ်းေငြမ်ား၏ ပွ်မ္းမွ်အတိုးႏႈန္းမွာ ၁ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္း သုညမွ
၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အတြင္းရွိသည့္အနက္ အခ်ဳိ႕အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေၾကြးၿမီမ်ားမွာ
အတိုးႏႈန္းမဲ့ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရၾကားေခ်းေသာ ေၾကြးၿမီမ်ားမွာ အတိုးႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး
ရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အတိုးႏႈန္းမွာအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနရာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက
ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကၿပီး အတိုးႏႈန္းသက္သာေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရက တ႐ုတ္
အစိုးရကို ညိႇႏႈိင္းေတာင္းဆိုသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

''အတိုးႏႈန္းႀကီးတာက ဘယ္သူမွ မေခ်းတဲ့ ေခတ္မွာ ကိုယ္က ေအာက္စည္းေရာက္ခဲ့တာ
ျဖစ္မွာေပါ့။ သက္သာတဲ့အတိုးနဲ႔ ျပန္ရေအာင္ ႀကိဳးစားေပါ့။ ဟိုတုန္းက အတိုး
အဲဒီေလာက္ယူတာက ဆန္ရွင္ေအာက္မွာရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံ။ ဘယ္သူမွလည္း မေခ်းဘူး
ဆိုတာ အေၾကာင္းမ်ဳိးစံု ျပလို႔ရတယ္။ အခု ျမန္မာျပည္ရဲ႕အေနအထားက အမ်ားႀကီး
တိုးတက္သြားၿပီလို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ သူတို႔လည္း ေလွ်ာ့ေပးလို႔ရတယ္''ဟု စီးပြားေရး
ပညာရွင္ေဒါက္တာေသာင္းဟန္က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ေခ်းေငြမွာ ျပည္ပေၾကြးၿမီ စုစုေပါင္း၏ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အတိုးႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္
အျမင့္ဆုံး အတုိးႏႈန္းမွာ ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမ်ားေနသည့္အတြက္ ျပန္လည္စိစစ္ရန္
ျပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကာလလတ္
ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း
ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ယင္းပမာဏသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေၾကြးၿမီ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးအတြက္ အဓိက အခန္းက႑က
ပါဝင္ေနမႈကို လက္ခံရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ စာခ်ဳပ္
စာတမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ေပါ့ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိပါက
ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရခ်င္း ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား အက်ဳိးေရွး႐ႈၿပီး
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ၄င္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ ၄င္းတာဝန္ယူေသာ လက္ထက္မွာပင္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ
ျပန္ဆပ္ရမႈမ်ားႏွင့္ စတင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရာ လက္ရွိစီးပြားေရးရပ္တန္႔မႈ အေျခအေနႏွင့္လည္း
ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အတြက္ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑